Przejdź do głównej zawartości Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwania

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Oriflame Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: privacy@oriflame.com, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, to jest:


✓ jako informacje konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) odrębnie w celach:
⎯ rejestracji członkostwa i działalności w Klubie Oriflame;
⎯ realizacji zakupów - składania zamówień;
✓ zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) odrębnie w celach:
⎯ wyboru kanału komunikacji dla realizacji marketingu produktów i usług;
⎯ marketingu produktów i usług Twojego Sponsora oraz Konsultantów – Sponsorów w hierarchii grupy Oriflame Poland;
✓ obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
✓ prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) odrębnie w celach:
⎯ marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów Oriflame Poland uwzględniającej preferencje zakupowe;
⎯ dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
⎯ przyznania odroczonej płatności za zamówione produkty, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zabezpieczenie i uzyskanie należności za zakupione produkty;
⎯ badania stopnia Twojej satysfakcji, w tym przyjmowania zgłoszeń dotyczących produktów i usług Oriflame Poland, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest monitorowanie i dbałość o poziom świadczonych usług;
✓ obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych. 

Informacje o wymogu podania danych


Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, ale w zakresie:
⎯ nazwiska, imienia, nazwy firmy (jeśli dotyczy), daty urodzenia, adresu korespondencyjnego – niezbędne jest do rejestracji członkostwa w Klubie Oriflame. Niepodanie powyższych danych
w formularzu będzie skutkować odrzuceniem wniosku;
⎯ adresu e-mail oraz numeru telefonu - niezbędne jest do kontaktu, w tym aktywowania statusu Konsultanta Oriflame, a następnie wysyłki informacji marketingowych i badania satysfakcji, za pośrednictwem tych kanałów komunikacji. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu aktywacji Ciebie, jako Konsultanta oraz dostarczenia materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu;
⎯ numeru PESEL, numeru dowodu osobistego– niezbędne są do uzyskania odroczonej płatności  za zakupione produkty (tzw. kredyt). Niepodanie numeru PESEL będzie skutkować brakiem możliwości uzyskania odroczonej płatności;
⎯ informacji o rachunku bankowym – niezbędne do otrzymywania świadczeń finansowych.

Okres przetwarzania danych

Dane zebrane w celu działalności w Klubie Oriflame będą przetwarzane przez okres Twojego członkostwa. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Twoje dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Klienta będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na kierowane przez Ciebie pytania będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Twoje dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na

potrzeby marketingu produktów i usług Oriflame Poland Sp. z o.o., w tym profilowania, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz Konsultantom - Sponsorom w hierarchii grupy Oriflame Poland, a także spółce Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH. Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe również podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Ponadto, Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia i windykacji należności, centrom telefonicznym, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Niektórzy z odbiorców Twoich danych osobowych mają siedzibę w Republice Indii. Odbiorcami tymi są spółki dostarczające m.in. usługi informatyczne. Republika Indii jest państwem trzecim w rozumieniu RODO, tzn. państwem nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie Komisja Europejska nie przyjęła decyzji stwierdzającej, że państwo to zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych, w związku z czym należy stosować odpowiednie zabezpieczenia. Administrator zapewnił takie dodatkowe zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c w związku z art. 46 ust. 5 RODO, w formie standardowych klauzul umownych zawartych z odbiorcami z Republiki Indii. Klauzule te są zgodne ze wzorem przyjętym w decyzji Komisji Europejskiej 87/2010/UE. Jednocześnie informujemy, że możesz uzyskać dostęp do kopii tych klauzul, w tym do kopii przekazywanych danych. W tym celu prosimy o zwrócenie się do administratora danych w sposób szczegółowo opisany poniżej.

Twoje prawa
Posiadasz następujące prawa w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, obejmujące:
⎯ dostęp do treści swoich danych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
⎯ wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
⎯ w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, może być ona w każdym momencie przez Ciebie wycofana. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;
⎯ przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymanie od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj się z Administratorem bezpośrednio lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.