Przejdź do głównej zawartości Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwania

Polityka zwrotów

 1. Prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży
  1. Oriflame ściśle przestrzega zasad dotyczących odstąpienia od umowy określonych przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Bez naruszenia prawa Konsultanta do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu, z chwilą otrzymania dostawy, Konsultant zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki celem upewnienia się czy nie zawiera ona Produktów, które uległy uszkodzeniu w czasie transportu. Konsultant zobligowany jest do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń bądź zniszczeń. Reklamacje można przesłać mailem na adres reklamacje@oriflame.com. lub na nasz adres korespondencyjny: Oriflame Poland Jana Pawła II 66, Budynek 3A 05-500 Piaseczno
  3. Prawo odstąpienia i zwrotu Produktów.
   1. Konsultant może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyn powiadamiając Oriflame o swojej decyzji. W przypadku odstąpienia od umowy Konsultant otrzyma zwrot ceny zakupionych Produktów.
   2. Konsultant może odstąpić od umowy w każdym czasie, nawet po otrzymaniu z Oriflame potwierdzenia zamówienia przez Oriflame, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
   3. W celu odstąpienia od umowy Konsultant musi skontaktować się z Obsługą Klienta telefonicznie pod numer (22 3077800) lub drogą mailową na adres: poczta@oriflame.com bądź listownie na adres: Oriflame Poland Jana Pawła II 66, Budynek 3A 05-500 Piaseczno. Odstąpienie od umowy może być dokonane także przy wykorzystaniu przygotowanego przez Oriflame wzoru formularza. W przypadku wypełniania i składania formularza on-line poprzez stronę internetową, Oriflame bez zbędnej zwłoki skomunikuje się z Konsultantem celem potwierdzenia otrzymania takiego odstąpienia. Prawo odstąpienia od umowy musi być zrealizowane przed upływem terminu, w którym odstąpienie jest dopuszczalne. Z powyższych względów, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu wysłano drogą mailową lub pocztą, takie odstąpienie odnosi skutek od daty wysyłki maila lub nadania listu na adres Spółki. W przypadku powiadomienia drogą telefoniczną odstąpienie jest skuteczne od daty telefonicznego powiadomienia Oriflame.
   4. Konsultant otrzyma zwrot pełnej kwoty stanowiącej cenę zapłaconą za Produkty jak również zwrot związanych z dostawą, poniesionych przez Konsultanta opłat (z wyłączeniem kosztów dodatkowych powstałych w przypadku wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Spółkę). Kwota zwracanych należności może być pomniejszona przez Oriflame o kwotę oszacowaną jako zmniejszenie wartości zwróconych Produktów. Konsultant ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia ich właściwości, cech oraz funkcjonalności i przeznaczenia.
   5. Zwrot należności nastąpi w możliwie krótkim terminie jednakże nie dłuższym niż:
    1. 14 dni od daty otrzymania przez Oriflame zwracanych przez Konsultanta Produktów, lub
    2. 14 dni od daty dostarczenia do Oriflame dowodów zwrotu Produktów, jeżeli ma to miejsce wcześniej niż fizyczny zwrot Produktów, lub
    3. jeżeli Produkty, za które dokonano zapłaty nie zostały jeszcze dostarczone, w terminie 14 dni od daty, w której Konsultant powiadomił Oriflame o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
   6. Jeżeli zwrot Produktów nastąpił z powodu ich wad lub braku właściwości, Oriflame dokona zwrotu należności za Produkty w pełnej kwocie oraz zwrotu kosztów związanych z dostawą jak też wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Konsultanta w związku ze zwrotem Produktów.
   7. Zwroty należności dokonywane są w sposób odpowiadający wybranemu przez Konsultanta, przy składaniu zamówienia, sposobowi płatności za Produkty, chyba że Konsultant wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W żadnym przypadku Konsultant nie poniesie żadnych opłat związanych ze zwrotem należności.
   8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży po zrealizowaniu dostawy:
    1. Konsultant musi dokonać zwrotu Produktów bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy sprzedaży. Powyższy termin uważa się za zachowany jeżeli zwrotna wysyłka Produktu nastąpiła przed upływem powyższego 14-dniowego terminu,
    2. jeżeli jednak zwracane Produkty nie są wadliwe i posiadają prawidłowe właściwości, Konsultant będzie odpowiedzialny za bezpośrednie koszty zwrotu Produktów,
    3. w każdym przypadku na Konsultancie spoczywa obowiązek podjęcia rozsądnych środków ochrony Produktów znajdujących się w jego posiadaniu przed zmniejszeniem jakości, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
   9. Szczegóły dotyczące prawa odstąpienia od umowy, sposobu jego realizacji wraz z wzorem Formularza zawarte są w korespondencji lub przesyłce dostarczonej do Konsultanta. Formularz można również pobrać w każdej chwili ze strony internetowej Oriflame
  4. W przypadku roszczeń opartych na odpowiedzialności z tytułu rękojmi przewidzianej przepisami prawa procedura zgłoszenia roszczeń wymaga:
   1. skontaktowania się Konsultanta z Oriflame na zasadach określonych w pkt. 5.3.3. i przekazania informacji o stwierdzonych wadach Produktu oraz zgłaszanych roszczeniach,
   2. zwrotnego przesłania Produktów dotkniętych wadą na adres: Oriflame Poland Jana Pawła II 66, Budynek 3A 05-500 Piaseczno.
  5. Niniejszym Oriflame gwarantuje jakość Produktów opatrzonych marką Oriflame oraz oświadcza, że zostały one wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Z powyższych względów Oriflame udziela dalszej gwarancji Oriflame uprawniającej Konsultanta do żądania wymiany Produktów lub zwrotu całej kwoty należności stanowiącej cenę Produktu, który nie spełnia oczekiwań Klienta. Sprecyzowane żądanie musi być złożone przez Konsultanta w ciągu 30 dni od daty dostawy Produktu. Udzielona gwarancja Oriflame nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zamierzonym działaniem lub zaniechaniem Konsultanta, lub wywołanych nieprawidłowym zastosowaniem Produktu.