Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Reklamacje

W przypadku ujawnienia wady jako konsument możesz żądać obniżenia ceny, wymiany towaru na wolny od wad, bądź jego naprawy albo możesz odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć towar wadliwy na adres Sprzedawcy, na jego koszt. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

Adres do reklamacji:
Oriflame Poland sp. z o.o.
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa

Masz więcej pytań?

Z chęcią rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości.

Zapytaj tutaj.