Zasady i Warunki
WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązują od dnia 4 Maja 2020 r.

Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Warunkami” lub „Warunkami Sprzedaży”, jak również wszelkie przywołane w nim dokumenty, określają zasady i warunki zawierania umów sprzedaży pomiędzy Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Oriflame” lub „Oriflame Poland”) działającym pod domeną: www.oriflame.pl a nabywcami produktów Oriflame, zwanych dalej „Klientami”.

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest:

OZNACZENIE FIRMY:

Oriflame Poland Sp. z o.o.;

DANE REJESTROWE:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie;
XIII Wydział Gospodarczy;
Numer KRS: 0000039173;

ADRES:

ul. Wołoska 22; 02-675 Warszawa;

ADRES DO KORESPONDENCJI I PRZESYŁEK:

ul. Wołoska 22; 02-675 Warszawa;

NIP:

522 010 30 06;

Regon:

002197604;

DANE KONTAKTOWE:

tel. (+48) 22 307-05-38;
e-mail: poczta@oriflame.com

Oriflame Poland zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków. Dla każdej z umów sprzedaży stosuje się Warunki Sprzedaży obowiązujące w dacie zawarcia danej umowy. Klient jest odpowiedzialny za dostosowanie swych działań do Warunków obowiązujących w dacie zawarcia danej umowy sprzedaży.

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszych Warunkach pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dostawa – to czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi zamówionych przez niego Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży;
 2. Miejsce dostawy – to miejsce, do którego zgodnie z wyborem Klienta realizowane są dostawy Produktów;
 3. Klient –to osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, z którą zawierana jest umowa sprzedaży poprzez stronę sklepu internetowego;
 4. Konsument – to Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Katalog Oriflame lub E-Katalog – to broszura dostępna w formie elektronicznej udostępniana periodycznie przez Oriflame zawierająca ofertę Produktów Oriflame wraz z cenami sprzedaży brutto;
 6. Okres katalogowy – to okres wskazany na stronie tytułowej (okładce) każdego z Katalogów, w którym to okresie zachowuje ważność oferta sprzedaży Produktów Oriflame zawarta w danym Katalogu;
 7. Produkty Oriflame lub Produkty – to kosmetyki oraz towarzyszące im akcesoria jak również suplementy diety oferowane do sprzedaży pod znakiem towarowym Oriflame;
 8. Ceny – to ceny sprzedaży brutto Produktów Oriflame ustalane przez Oriflame, prezentowane w cennikach i Katalogach;
 9. Konsultant – to osoba fizyczna, członek Klubu Oriflame zarejestrowany w Klubie Oriflame na podstawie dobrowolnego, pisemnego zgłoszenia;
 10. Droga do Sukcesu Oriflame – do dokument opisujący korzyści oraz możliwości płynące ze współpracy z Oriflame po zgłoszeniu przez Klienta pisemnego zainteresowania dalszą współpracą z Oriflame Poland i po dokonaniu rejestracji w charakterze Konsultant Klubu Oriflame;
 11. Broszura Oriflame (opatrzona tytułem „Możliwości Oriflame”) – to dokument zawierający szybką i prostą prezentację korzyści płynących ze współpracy z Oriflame w charakterze Konsultanta a także prezentację Produktów Oriflame oraz oferowanych przez nas możliwości zarobkowania.
 12. Znaki towarowe Oriflame – to oznaczenie firmy „Oriflame”, logo „Oriflame” oraz oznaczenia wszelkich Produktów wytwarzanych, oferowanych na rynku i sprzedawanych przez Oriflame;
 13. Terytorium – obszar Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które zostały przekazane dobrowolnie
 15. przez Klienta do Oriflame oraz objęte ochroną i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO;
 16. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
 17. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Konto Klienta

 1. Z chwilą rejestracji Klienta w sklepie internetowym tworzone jest indywidualne konto Klienta. Utworzenie konta Klienta następuje z chwilą zakończenia procesu składania pierwszego zamówienia przez Klienta na stronie.
 2. Utworzenie i administrowanie kontem Klienta jest bezpłatne.
 3. Oriflame administruje kontem Klienta, do chwili otrzymania oświadczenia Klienta o rezygnacji z posiadania konta. Stosowne oświadczenie Klient może złożyć w formie pisemnej jak też poprzez stronę internetową lub pocztą elektroniczną przesłaną na adres Oriflame.

3. Rejestracja Klientów jako Konsultantów Oriflame

 1. Klienci mają możliwość aktywowania dalszej współpracy z Oriflame Poland jako Konsultanci Oriflame zrzeszeni w Klubie Oriflame;
 2. Rejestracja zainteresowanego współpracą Klienta jako Konsultanta Oriflame następuje po zaakceptowaniu przez Oriflame złożonego przez Klienta na stosownym formularzu „Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame”. Szczegółowe Warunki rejestracji oraz działalności w Klubie Oriflame zdefiniowane są w odrębnym dokumencie dostępnym na stronie www.oriflame.pl oznaczonym jako „Regulamin Działalności”.

4. Zakupy produktów

 1. Klienci Oriflame realizują zakupy Produktów poprzez zawarcie umowy sprzedaży zainicjowanej złożeniem zamówienia.
 2. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży składając zamówienie poprzez stronę internetową: www.oriflame.pl
 3. Sprzedawane są tylko Produkty oferowane przez Oriflame w obowiązującym w dacie zamówienia Katalogu, dostępne do sprzedaży w chwili składania zamówienia.
 4. Informacje handlowe, w tym cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach zamieszczone na stronach internetowych Oriflame nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie skierowane do Klientów zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta e-mail.
 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” widocznego pod danym Produktem prezentowanym na stronie internetowej. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu miejsca oraz sposobu dostawy, oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Oriflame, wybierając polecenie „KUPUJĘ i ZAPŁACĘ. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Oriflame, Klient jest informowany o łącznej wartości nabytych Produktów i kosztach dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie zobowiązany jest ponieść w związku z umową sprzedaży.
 8. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza „ZAMÓWIENIE UPROSZCZONE” gdzie wybór Produktów, którymi jest zainteresowany następuje poprzez wskazanie jedynie ich kodów oraz ilości. Po wypełnieniu formularza i dokonaniu wyboru Produktów, Klient jest przekierowywany do „KOSZYKA” celem zamknięcia zamówienia.
 9. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej przesyła zamówienie wykorzystując dane kontaktowe podane przez Oriflame na stronie. Klient nabywający Produkty Oriflame, podaje w szczególności kody oraz ilość poszczególnych Produktów dokonując ich wyboru spośród produktów prezentowanych w obowiązującym Katalogu, dostępnych w dacie zamówienia składania zamówienia.
 10. Oriflame potwierdza Klientowi zawarcie umowy przesyłając jej warunki na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez niego adres korespondencyjny.
 11. Zamówienie uznaje się za złożone po wprowadzeniu przez Klienta jego danych niezbędnych do realizacji zamówienia i dostawy Produktów a także po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności oraz po zaakceptowaniu opcji, że przekazane przez niego dane osobowe mogą być użyte do celów wskazanych w polityce prywatności.
 12. Z chwilą zakończenia procedury składania zamówienia on-line nie jest możliwy powrót do zakończonej procedury celem zmiany lub anulowania zamkniętego już zamówienia.
 13. Klient wraz z dostawą Produktów otrzymuje specyfikację zakupionych Produktów. Do specyfikacji załączane są ważne informacje dotyczące praw konsumenckich, z których Klient może skorzystać jeżeli przysługują mu one jako Konsumentowi.
 14. Zawarta umowa sprzedaży nie ma formy pisemnego dokumentu lub osobnego pliku. Na umowę składają się zamówienie złożone przez Klienta oraz czynności Oriflame związane z jego realizacją uwzględniające niniejsze Warunki.
 15. Zamówienia mogą być składane w dowolnym czasie z wyłączeniem jednak okresów ograniczonej dostępności do strony internetowej Oriflame spowodowanej aktualizacją i wprowadzeniem nowych Katalogów na przełomie okresów katalogowych.
 16. Oriflame zastrzega, że nie wszystkie Produkty są dostępne w każdym czasie mimo zamieszczenia ich w Katalogu. Jeżeli Produkt jest niedostępny w chwili składania zamówienia, Oriflame podejmie wszelkie możliwe wysiłki by poinformować Klienta o niedostępności Produktu i umożliwić mu - przed zakończeniem procedury składania zamówienia - dokonanie stosownych korekt zamówienia.
 17. Dostęp do sklepu może być okresowo niemożliwy, z powodu prac konserwacyjnych lub z innych przyczyn technicznych. Stosowna informacja zostanie bezzwłocznie zamieszczona na stronie Oriflame. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklepu i okresową niemożliwość składania zamówień.
 18. W ramach Sklepu internetowego Oriflame świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszych Warunków, należy rozumieć w szczególności:
  1. udostępnienie Warunków na stronie internetowej;
   1. umożliwianie Klientom rejestrowania się w Sklepie internetowym za pośrednictwem Strony;
   2. kierowanie do Klientów informacji handlowych drogą elektroniczną, po uprzednim otrzymaniu zgód na kierowanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

  A. Ceny i płatności

 19. Ceny Produktów umieszczone w Katalogach są cenami sprzedaży brutto zawierającymi podatek VAT. Ceny katalogowe są cenami obowiązującymi w danym okresie katalogowym aktualnymi w dacie składania zamówienia.
 20. Poza zmianami cen w poszczególnych Katalogach Oriflame zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów umieszczanych w bieżących Katalogach w każdym czasie bez podawania przyczyn. Zmiany cen Produktów dokonane przez Oriflame po złożeniu zamówienia, nie powodują zmiany wartości zamkniętego zamówienia.
 21. Ceny katalogowe nie zawierają kosztów transportu, dostawy jak również innych opłat i należności, które stanowią opłaty dodatkowe w stosunku do ceny sprzedaży, o ile tak zostały zdefiniowane w fazie składania zamówienia. Opłaty dodatkowe mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 22. Ceny obowiązujące w danym Katalogu mogą podlegać okresowym obniżkom. Obniżone ceny obowiązują wyłącznie w okresach zdefiniowanych przez Oriflame. Stosowna informacja zostaje udostępniona na stronie. Reklamacje dotyczące cen mogą być kierowane do Biura Klienta na adres: poczta@oriflame.com.
 23. Płatności za zakupione Produkty oraz koszty, opłaty i należności związane z zakupem i dostawą mogą być dokonywane za pobraniem, kartą płatniczą, e-przelewem lub w inny sposób wybrany przez Klienta z katalogu sposobów płatności bieżąco definiowanych przez Oriflame. Akceptowana jest większość kart płatniczych. Klient w toku składania zamówienia dokonuje wyboru sposobu płatności za zamówione Produkty.

  B. Dostawa i przejście ryzyka

 24. Dostawy Produktów realizowane są wyłącznie na terytorium Polski do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu jako miejsce dostawy.
 25. Zamówienia realizowane są nie później niż w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez Oriflame złożenia zamówienia przez Klienta. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw Produktów powstałe wskutek okoliczności będących poza kontrolą Spółki.
 26. Prawa do Produktów a także ryzyka utraty lub zniszczenia Produktów przechodzą na Klienta w momencie dostawy.
 27. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy, nieprawidłową lub spóźnioną dostawę Produktów spowodowaną przekazaniem przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych dla prawidłowej dostawy.
 28. Oriflame zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego zamówienia, w przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń wskazujących na naruszenie przez Klienta niniejszych Warunków.
 29. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę przy odbiorze Produktów w sposób przyjęty przy odbiorze przesyłek danego rodzaju.

  C. Zgodność Produktów

 30. Oriflame zapewnia zgodność procesów wytwórczych Produktów z wymaganiami określonymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Producentów Produktów Kosmetycznych (EN ISO 22716:2007) oraz w Kodeksie Dobrych Praktyk Oriflame.
 31. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę przy odbiorze Produktów w sposób przyjęty przy odbiorze przesyłek danego rodzaju.

  D. Rękojma

 32. Oriflame zapewnia, że sprzedawane Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Oriflame ponosi odpowiedzialność względem Klienta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 33. Jeżeli Produkt ma wady Klient może:
  1. złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że Oriflame wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Oriflame albo Oriflame nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Oriflame usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Oriflame. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia jego żądań;
  2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Oriflame jest obowiązana wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez powodowania nadmiernych niedogodności dla Klienta.

   Oriflame może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Oriflame.
 34. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Oriflame. Koszt dostarczenia pokrywa Oriflame.
 35. Oriflame odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dostawy Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem 2-letniego terminu określonego powyżej. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia z żądaniem obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 36. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Oriflame.
 37. Oriflame, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania korespondencji zawierającej reklamację ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji.

5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Oriflame ściśle przestrzega zasad dotyczących odstąpienia od umowy przez Klientami będących Konsumentami określonych obowiązującymi przepisami.
 2. Bez naruszenia prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu, w chwili dostawy, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości dostarczonej mu przesyłki celem upewnienia się czy nie zawiera ona Produktów, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie transportu. Klient zobligowany jest do natychmiastowego zgłoszenia ujawnionych zniszczeń lub uszkodzeń. Reklamacje można przesłać mailem na adres reklamacje@oriflame.com. lub na nasz adres korespondencyjny: Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa.
 3. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów.
  1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyn powiadamiając Oriflame o swojej decyzji. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot ceny zakupionych Produktów.
  2. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie, nawet po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia ze strony Oriflame, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
  3. W celu odstąpienia od umowy Klient musi skonsultować się z Obsługą Klienta telefonicznie pod numerem (22) 307 78 00 lub korespondencyjnie drogą mailową na adres poczta@oriflame.com bądź listownie na adres Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Odstąpienie od umowy może być dokonane także przy wykorzystaniu wzoru przygotowanego przez Oriflame formularza. W przypadku wypełniania i składania formularza poprzez stronę internetową, Oriflame bez zbędnej zwłoki skomunikuje się z Klientem celem potwierdzenia otrzymania jego oświadczenia. Prawo do odstąpienia od umowy musi być zrealizowane przed upływem terminu, w którym odstąpienie od umowy jest dopuszczalne przepisami prawa. Z powyższych względów zawiadomienie o odstąpieniu wysłane drogą mailową lub pocztą odnosi skutek od daty wysyłki maila lub nadania listu na adres spółki. W przypadku powiadomienia drogą telefoniczną odstąpienie jest skuteczne od daty telefonicznego powiadomienia Oriflame.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty stanowiącej cenę zapłaconą za Produkty jak również zwrot związanych z dostawą, poniesionych przez niego opłat (z wyłączeniem kosztów dodatkowych powstałych w przypadku wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez spółkę). Kwota zwracanych należności może być pomniejszona o kwotę oszacowaną przez Oriflame jako zmniejszenie wartości zwróconych Produktów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia ich właściwości, cech oraz funkcjonalności i przeznaczenia.
  5. Zwrot należności nastąpi w możliwie krótkim terminie jednakże nie dłuższym niż:
   1. 14 dni od daty otrzymania przez Oriflame zwracanych przez Klienta Produktów, bądź
   2. jeżeli zwrot ma miejsce wcześniej 14 dni od daty dostarczenia do Oriflame dowodów zwrotu Produktów, bądź
   3. jeżeli Produkty nie zostały dostarczone, w terminie 14 dni od daty, w której Klient powiadomił Oriflame o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
  6. Jeżeli zwrot Produktów nastąpił z powodu ich wad lub braku właściwości, Oriflame dokona zwrotu ceny Produktów w pełnej kwocie oraz zwrotu kosztów związanych z dostawą jak też wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Klienta w związku ze zwrotem Produktów.
  7. Zwroty należności dokonywane są w sposób odpowiadający wybranemu przez Klienta sposobowi płatności za Produkty, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W żadnym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat związanych ze zwrotem należności.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu dostawy:
   1. Klient musi dokonać zwrotu Produktu bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy sprzedaży. Powyższy termin uważa się za zachowany jeżeli zwrotna wysyłka Produktu nastąpiła przed upływem powyższego 14-dniowego terminu,
   2. jeżeli jednak Produkty nie są wadliwe i posiadają prawidłowe właściwości, Klient będzie odpowiedzialny za bezpośrednie koszty zwrotu Produktów,
   3. w każdym przypadku na Kliencie spoczywa obowiązek podjęcia rozsądnych działań mających na celu ochronę Produktu znajdującego się w jego posiadaniu.
  9. Szczegóły dotyczące prawa odstąpienia od umowy, sposobu jego realizacji wraz z wzorem Formularza zawarte są w korespondencji lub przesyłce dostarczanej do Klienta. Formularz można również pobrać ze strony internetowej Oriflame.
 4. W przypadku roszczeń opartych na odpowiedzialności z tytułu rękojmi przewidzianej przepisami prawa procedura zgłoszenia roszczeń wymaga:
  1. skontaktowania się Klienta z Oriflame na zasadach określonych w pkt. 4.3.3. i przekazania informacji o stwierdzonych wadach Produktu oraz zgłaszanych roszczeniach,
  2. zwrotnego przesłania Produktów dotkniętych wadą na adres Oriflame: ul. Wołoska 22; 02-675 Warszawa.

7. Procedura składania reklamacji

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość przekazywanych przez niego danych osobowych i będzie informował Oriflame o zmianie tych danych.
 2. Klientom przysługuje prawo zwrotu lub wymiany Produktów na zasadach określonych w Warunkach.
 3. Klient obowiązany jest do informowania swoich klientów o przysługującym im prawie odstąpienia od umowy sprzedaży i prawie zwrotu Produktów.
 4. Znaki towarowe Oriflame, oznaczenie firmy oraz logo stanowią własność Oriflame. Klient zobowiązany jest do nienaruszania ich w jakikolwiek sposób. Wszelkie prawa przypisane do marki Oriflame przynależą do Oriflame. Na żądanie Oriflame, w przypadkach tego wymagających, Klient zobowiązany będzie do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego powyższe zasady.

6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w każdym czasie, poprzez przekazanie jej do Biura Obsługi Oriflame pisemnie na adres: Oriflame Poland Sp. z o.o.; 02-675 Warszawa; ul. Wołowska 22; elektronicznie na adres: reklamacje@oriflame.com lub powiadomienie o niej Oriflame telefonicznie pod numer: (22) 307 78 00.
  Jeżeli sposób rozpatrywania reklamacji jest w ocenie Klienta niesatysfakcjonujący uprawniony jest on do skontaktowania się z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) www.pssb.pl lub Europejskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej (SELDIA) pod adresem: www.fairselling.eu.
 2. Oriflame Poland Sp. z o.o. oświadcza, że nie poddała się polubownemu rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jednocześnie wykonując obowiązek informacyjny Oriflame Poland Sp. z o.o. zamieszcza link do platformy ODR (on-line Dispute Resolution) dostępny pod adresem:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

8. Kodeks postępowania

 1. Oriflame stosuje w swych działaniach postanowienia Kodeksu postępowania SELDIA (http: www.fairselling.eu) oraz Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej WFDSA (http: www.wfdsa.org.). Oriflame stosuje się także do Kodeksu PSSB. Kodeks PSSB dostępny jest pod adresem: (http://pssb.pl/pssb/).Kopie powyższych dokumentów dostępne są w Biurze Obsługi oraz pod adresem: poczta@oriflame.com

9. Błędy i korekty

Oriflame podejmie działania mające na celu zapewnienie prawidłowości i aktualności treści zamieszczanych na stronie internetowej. Okresowo mogą jednak występować utrudnienia dostępu oraz inne błędy techniczne powodujące nieprawidłowość prezentowanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania korekt w przypadku wystąpienia na stronie takich błędów lub nieprawidłowości, w tym dotyczących cen i dostępności Produktów. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za takie błędy i nieprawidłowości.

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w każdym czasie poprawek lub zmian wyglądu, a także funkcjonalności oraz zawartości strony internetowej. W przypadku stwierdzenia, że umieszczona na stronie informacja lub opis, w ocenie Klienta jest nieprawidłowa prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub kontakt mailowy pod adresem: poczta@oriflame.com.

10. Linki

Oriflame jest uprawniona do zamieszczania na swojej stronie internetowej linków do stron internetowych oraz adresów mailowych osób trzecich. Zamieszczanie linków i adresów nie stanowi przeniesienia na stronę internetową Spółki jakichkolwiek informacji, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem takich linków. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i funkcjonowanie zawartości internetu, w tym innych stron internetowych, do których odesłano na jej stronie, lub do których dostęp miał miejsce poprzez stronę Oriflame. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich błędów lub nieprawidłowości stwierdzonych na stronach dostępnych poprzez linki i adresy udostępnione przez Oriflame.

11. Zasady Ogólne

 1. Niniejsze Warunki regulowane są przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami rozstrzygane będą poprzez sądy powszechne w Polsce zgodnie z ich właściwością miejscowa i rzeczową.
 2. Odstąpienie od realizacji przez Oriflame któregokolwiek z postanowień Warunków nie będzie uznane za uchylenie lub zrzeczenie się prawa do powoływania się na takie postanowienie.
 3. Jeżeli Klient wyrazi odpowiednie zgody, Oriflame może przesyłać mu powiadomienia, zawiadomienia, korespondencję o charakterze promocyjnym/marketingowym oraz korzystać z różnych sposobów komunikacji z Klientem, w tym z wykorzystaniem Internetu. Klient ma prawo zaktualizowania swoich preferencji w powyższym zakresie komunikując się w dowolnym czasie z Oriflame i dokonując logowania oraz wprowadzając zmiany w ustawieniach użytkownika. Klient ma możliwość wyrażenia oraz wycofania w każdym czasie zgody na otrzymywanie od Oriflame informacji/powiadomień poprzez zaakceptowane przez niego sposoby komunikacji inne niż forma papierowa.

12. Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Oriflame Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres email: privacy@oriflame.com, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie RODO, to jest:
  1. jako informacje konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) odrębnie w celach:
   1. rejestracji Klienta w sklepie internetowym;
   2. realizacji zakupów - składania zamówień;
  2. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) odrębnie w celach
   1. wyboru kanału komunikacji dla realizacji marketingu produktów i usług;
   2. marketingu produktów i usług Oriflame Poland;
   3. kontaktu Konsultanta Oriflame Poland w celu przedstawienia oferty i wsparcia w dokonywanych zakupach;
  3. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
  4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) odrębnie w celach:
   1. marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych, statystycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także podniesienie jakości serwisów Oriflame, narzędzi on-line oraz usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów Oriflame Poland uwzględniającej preferencje zakupowe;
   2. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
   3. badania stopnia Twojej satysfakcji, w tym przyjmowania zgłoszeń dotyczących produktów i usług Oriflame Poland, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest monitorowanie i dbałość o poziom świadczonych usług;
  5. obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
 4. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz Konsultantom Oriflame Poland – jeśli klient wyraził na to zgodę, a także spółce Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH. Dane osobowe Klienta mogą również zostać udostępnione w celu wysyłki zamówienia podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie
 5. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom przetwarzającym dane w celu, centrom telefonicznym, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 6. Niektórzy z odbiorców Danych osobowych Klienta mają siedzibę w Republice Indii. Odbiorcami tymi są spółki dostarczające m.in. usługi informatyczne. Republika Indii jest państwem trzecim w rozumieniu RODO, tj. państwem nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie Komisja Europejska nie przyjęła decyzji stwierdzającej, że państwo to zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych, a więc należy stosować odpowiednie zabezpieczenia.
 7. Mając na uwadze pkt 12.6. powyżej, Administrator zapewnił dodatkowe zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c RODO w zw. z art. 46 ust. 5 RODO, w formie standardowych klauzul umownych zawartych z odbiorcami z Republiki Indii. Klauzule te są zgodne ze wzorem przyjętym w decyzji Komisji Europejskiej 87/2010/UE.
 8. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do kopii klauzul, o których mowa w pkt 12.7 powyżej, w tym do kopii przekazywanych danych. W tym celu należy zwrócić się do Administratora za pośrednictwem adresu email privacy@oriflame.com.
 9. Oriflame podejmuje kroki w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zastrzegając sobie jednak prawo do udostępnienia informacji w sytuacjach opisanych poniżej. Dane osobowe będą przechowywane na zabezpieczonym serwerze. Przy przetwarzaniu danych spełnione zostaną wszelkie wymagania obowiązujących nas przepisów o ochronie danych osobowych oraz o ochronie konsumentów.
 10. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez:
  1. okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta w sklepie internetowym – w zakresie danych przetwarzanych w celu rejestracji Klienta w sklepie internetowym i realizacji zakupów – składania zamówień,
  2. okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych,
  3. czas trwania prowadzonego badania opinii Klienta – w zakresie danych przetwarzanych w celu przeprowadzania badania opinii Klienta,
  4. okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania – w zakresie danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na kierowane przez Klienta pytania,
  5. do momentu wycofania zgody - w razie przetwarzania Danych osobowych Klienta w oparciu o wyrażoną przez niego zgodę,
  6. do momentu zgłoszenia sprzeciwu – w zakresie Danych osobowych Klienta przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 11. Klient ma następujące prawa, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania jego danych przez Administratora:
  1. dostępu do swoich Danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. sprostowania Danych osobowych - każdy Klient może aktualizować swoje dane dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta lub bezpośrednio w serwisie pod adresem: www.oriflame.pl,
  3. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  4. w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, może być ona w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
  5. przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.
 12. Podanie Danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 13. Bezpieczeństwo Danych osobowych Klienta jest priorytetem dla Administratora, jeśli jednak Klient uzna, że przetwarzając jego Dane osobowe Administrator narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o prawach i obowiązkach Klienta zawartych jest w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: www.oriflame.pl

13. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt pod adresem mailowym: poczta@oriflame.com lub telefonicznie na numer: (22) 307 78 00. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Podejmiemy starania by odnieść się do zgłoszonych zastrzeżeń i usunąć problemy zgłoszone przez Klientów bez zbędnej zwłoki.

14. Wejście W Życie; Aktualizacje

 1. Niniejsze Warunki, w brzmieniu zawartym w powyższym dokumencie obowiązują od dnia 04 maja 2020r r.
 2. Zmiany niniejszych Warunków dokonywane przez Oriflame Poland Sp. z o.o. będą wchodziły w życie z datą każdorazowo wskazaną przy ich aktualizacji.