Regulamin Programu” Beauty Store”

ORIFLAME POLAND SP. Z O.O. URUCHAMIA SKLEP INTERNETOWY ORIFLAME. Intencją Oriflame Poland Sp. z o.o. jest umożliwienie Konsultantom Oriflame podjęcia współpracy przy budowie systemu sprzedaży internetowej. W tym celu do Konsultantów Oriflame kierowana jest oferta udziału w programie sprzedaży, którego warunki zdefiniowano poniżej.

Program Beauty Store (dalej: „Program” lub „PBS”) to nazwa programu sprzedażowego umożliwiającego uczestniczącym w nim Konsultantom m. in zapraszanie Klientów do dokonywania zakupów bezpośrednio w sklepie internetowym Oriflame. Konsultantom uczestniczącym w PBS przysługują świadczenia opisane w dalszej części niniejszego regulaminu.

Wykaz pojęć używanych w regulaminie znajduje się w punkcie 17.

 1. Rejestracja

  1. Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin” lub „Regulamin PBS”) określają warunki współpracy pomiędzy Oriflame Poland Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: 02-675 Warszawa; ul. Wołoska 22 wpisaną do rejestru przedsiębiorców: [Krajowego Rejestru Spółek], numer wpisu: [0000039173], NIP: [5220103006] (dalej: „Oriflame”), a uczestniczącymi w nim konsultantkami/konsultantami Oriflame (dalej: „Konsultant”) będącymi członkami Klubu Oriflame.

   Konsultant może się zarejestrować jako uczestnik Programu i korzystać z narzędzi udostępnionych mu w ramach tego Programu przez Oriflame. Rejestracji dokonuje się poprzez akceptację niniejszego Regulaminu zaznaczając pole oznaczające taką akceptację. Uczestnictwo w „PBS” wymaga spełnienia określonych niżej warunków oraz utrzymania w całym okresie trwania Programu kryteriów kwalifikacyjnych ustalonych przez Oriflame.
  2. Akceptacja niniejszego Regulaminu PBS warunkuje rejestrację oraz umożliwia udział w Programie. W związku z powyższym, po dokonaniu rejestracji, zalecamy wydrukowanie/zachowanie egzemplarza niniejszego Regulaminu. Możliwość wydruku/zapisania Regulaminu zapewnia przycisk umieszczony na końcu dokumentu.
  3. Niniejszy Regulamin PBS nie ogranicza jak również nie eliminuje w żadnym zakresie praw i obowiązków Konsultanta określonych w Zasadach i Warunkach oraz w Polityce Prywatności mających zastosowanie do ogółu Konsultantów Oriflame. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem PBS a Zasadami i Warunkami lub Polityką Prywatności, moc obowiązującą mają postanowienia Zasad i Warunków lub Polityki Prywatności.
 2. Kryteria kwalifikacyjne do udziału w Programie” Beauty Store”

  1. Ogólne kryteria kwalifikacyjne do Programu Aby móc uczestniczyć w Programie, zarówno w momencie przystąpienia do Programu, jak też przez cały czas uczestnictwa w Programie, zarejestrowany w nim Konsultant spełniać musi następujące wymagania:
   1. wiek powyżej 18 lat,
   2. pełna zdolność do czynności prawnych,
   3. brak zadłużenia wobec Oriflame,
   4. akceptacja niniejszego Regulaminu
  2. Dodatkowe wymogi warunkujące otrzymywanie świadczeń w ramach Programu
   1. Uczestniczy w Programie mogą Konsultanci będący, w całym okresie trwania Programu, członkami Klubu Oriflame. Rezygnacja z członkostwa, zawieszenie lub wykluczenie Konsultanta z Klubu Oriflame jak też zastosowanie wobec Konsultanta w czasie trwania Programu którejkolwiek z sankcji, określonych w Regulaminie Działalności w Klubie Oriflame skutkujących zawieszeniem lub ustaniem członkostwa, powoduje automatycznie utratą prawa do udziału w Programie.
 3. Zobowiązania ogólne Oriflame

  Oriflame zobowiązuje się do:
  1. stworzenia, prowadzenia i utrzymywania na Stronie internetowej aplikacji umożliwiającej Konsultantowi udział w PBS;
  2. udostępnienia Łącza do PBS;
  3. zapewnienia Konsultantowi możliwości korzystania z aplikacji sklepu internetowego Oriflame;
  4. realizacji na rzecz Konsultanta przysługujących mu świadczeń związanych z udziałem w PBS na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zobowiązania ogólne uczestnika Programu

  Uczestnik Programu po wyrażeniu akceptacji udziału w PBS, przy zachowaniu postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. uruchomienia udostępnionej mu przez Oriflame aplikacji PBS,
  2. udostępnienia Łącza PBS jako linku w swojej Treści wybranym przez siebie osobom w celu powiązania Potencjalnych Klientów z serwisem internetowego sklepu Oriflame,
  3. wyrażenia zgody na używanie przez Oriflame imienia, nazwiska i numeru Konsultanta a w przypadku osób będących przedsiębiorcami także oznaczenia firmy Konsultanta na stronach PBS i w Łączach PBS.

  Udział w Programie powoduje, że dane osobowe uczestnika Programu w zakresie informacji o imieniu, nazwisku, numerze konsultanta, a w przypadku przedsiębiorców także oznaczeniu firmy Konsultanta, będą udostępnione na stronach i w łączach PBS, w szczególności dostęp do tych danych osobowych będzie mógł być realizowany przez Klientów sklepu internetowego Oriflame.

 5. Zobowiązania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

  Przystępując do Programu, uczestnik Programu ma możliwość aktywności on-line polegającej na nawiązywaniu kontaktów z zaproszonymi przez niego osobami oraz zachęcenia ich do dokonania zakupów w sklepie internetowym Oriflame a także zachęcenia do członkostwa w Klubie Oriflame. Możliwości te są dobrowolną opcją, z której uczestnik Programu może skorzystać w odpowiadającym mu zakresie. Pamiętać jednak należy, że stała, zorganizowana, nastawiona na osiągnięcie przychodu aktywność w tym zakresie jest traktowana jako działalność gospodarcza wymagająca rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 6. Świadczenia

  1. W przypadku zaproszenia Klienta przez uczestnika Programu lub przypisania uczestnikowi Programu Klientów sklepu internetowego Oriflame, konsultantowi przysługują świadczenia pieniężne wypłacane w kwotach i na warunkach określonych w dalszej części niniejszego Regulaminu -
   Świadczenia przysługują wyłącznie tym konsultantom którzy zostali zarejestrowani w klubie Oriflame na podstawie prawidłowo złożonych wniosków o przyjęcie do Klubu Oriflame opatrzonych podpisami konsultanta i sponsora.
  2. Uczestnicy Programu będący Konsultantami nie prowadzącymi działalności gospodarczej nabywają prawo do nagród pieniężnych w wysokości nie przekraczającej kumulatywnie w skali roku kalendarzowego kwoty 12 000 złotych.

   Nabycie prawa do otrzymania nagrody uzależnione jest od wskazania przez Konsultanta właściwego Urzędu Skarbowego, w którym rozliczane są przez niego przychody kwalifikowane jako przychody pochodzące z innych źródeł. Oriflame przekaże Konsultantowi oraz wskazanemu przez Konsultanta Urzędowi Skarbowemu, w określonym odrębnymi przepisami terminie, formularz PIT 11 celem rozliczenia przez Konsultanta podatku dochodowego.

   Konsultant ponosi pełną, wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe zgłoszenie oraz rozliczenie wszelkich ciążących na nim zobowiązań podatkowych.

   Konsultant ponosi pełną, wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe zgłoszenie oraz rozliczenie wszelkich ciążących na nim zobowiązań podatkowych.

   Konsultant zobowiązany jest do bezzwłocznego, bieżącego informowania Oriflame o aktualnym stanie oraz wszelkich zmianach swojego statusu podatkowego.

   Rozliczenie oraz wypłata świadczenia nastąpi na wskazany przez konsultanta numer rachunku bankowego po zamknięciu kolejnego okresu katalogowego następującego po tym, w którym nastąpił zakup produktów przez Klientów przypisanych do Konsultanta, po skorygowaniu o wartość zwróconych produktów, w tym wywołanych odstąpieniem od umowy.

   Niedopełnienie wymogu wskazania przez konsultanta właściwych danych podatkowych i numeru rachunku bankowego bądź ich nieuzupełnienie w okresie 4 katalogów liczonym po zakończeniu katalogu, w którym konsultant przystąpił do programu, skutkować będzie utratą prawa do nagrody.

   Konsultant niezależnie od prawa do ww. świadczenia pieniężnego wynikającego z udziału w PBS zachowuje również, jako członek Klubu Oriflame, prawo do [BV/BP] w tym realizowanych przez Klientów i zaliczanych w poczet osobistych i grupowych BP/BV Konsultanta.

  3. Uczestnik Programu będący przedsiębiorcą uprawniony jest do świadczeń pieniężnych, których wypłata nastąpi na podstawie okresowo wystawianych przez Konsultanta faktur VAT.

   Należna Konsultantowi kwota świadczenia jest kwotą netto (bez VAT).

   Rozliczenie oraz wypłata świadczenia nastąpi po zamknięciu kolejnego okresu katalogowego następującego po tym, w którym nastąpił zakup produktów przez Klientów przypisanych do Konsultanta, po skorygowaniu o wartość zwróconych produktów, w tym wywołanych odstąpieniem od umowy.

   Konsultant zobowiązany jest samodzielnie, z zachowaniem terminów wskazanych w obowiązujących przepisach, rozliczyć zobowiązania podatkowe związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w tym przychody z tytułu świadczenia usług objętych Programem PBS.

  4. Konsultant niezależnie od prawa do ww. świadczenia pieniężnego wynikającego z udziału w PBS zachowuje również, jako członek Klubu Oriflame, prawo do [BV/BP] w tym realizowanych przez Klientów i zaliczanych w poczet osobistych i grupowych BP/BV Konsultanta.
 7. PBS – trzy płaszczyzny współpracy

  Udział w PBS może być realizowany przez z Konsultanta w następujących trzech płaszczyznach współpracy:
  1. PBS nr 1 – realizowany jest poprzez wygenerowanie przez Konsultanta i udostępnienie Klientowi zaproszenia do sklepu internetowego Oriflame poprzez Łącze PBS Konsultanta.
   1. Wymogi kwalifikacyjne

    Aby zakwalifikować się do korzystania ze świadczeń w ramach PBS nr 1, Konsultant we wszystkich okresach katalogowych objętych Programem musi spełniać łącznie:

    1. Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne opisane w pkt. 2.1. powyżej;
    2. Szczególne kryteria kwalifikacyjne, zdefiniowane dla danego okresu katalogowego, obowiązujące wszystkich Konsultantów określone planem marketingowym opracowanym przez Oriflame.

    Konsultant, który w danym okresie katalogowym nie spełni obowiązujących w nim kryteriów kwalifikacyjnych nie nabędzie prawa do świadczeń w ramach PBS nr 1.

   2. Warunki – sposób zapraszania Klientów internetowych przez Konsultanta

    Potencjalny Klient zostanie uznany za zaproszonego przez Konsultanta, po pomyślnym zarejestrowaniu się takiej osoby jako Klienta sklepu internetowego Oriflame, co warunkowane jest łącznym spełnieniem poniższych wymogów:

    1. Klient PBS wszedł do serwisu internetowego Oriflame jako Potencjalny Klient poprzez Łącze PBS udostępnione mu przez Konsultanta, a użyte przez Klienta sklepu internetowego Łącze PBS jest „ostatnio użytym” (zgodnie z definicją z pkt c) poniżej);
    2. Potencjalny Klient zarejestrował się jako Klient PBS z użyciem ważnego Pliku Cookie Klienta sklepu internetowego zapisanego w przeglądarce;
    3. Klient PBS nie jest przypisany do żadnego innego Konsultanta Oriflame.
   3. Definicja „ostatnio użytego” łącza

    Po zarejestrowaniu Potencjalnego Klienta sklepu internetowego jako Klienta sklepu internetowego zostanie on przypisany do Konsultanta Oriflame, którego Łącze PBS było ostatnio użytym Łączem PBS, tj. posłużyło temu Potencjalnemu Klientowi do wejścia do serwisu sklepu internetowego Oriflame celem rejestracji oraz dokonania zakupów w sklepie.

  2. PBS nr 2 – realizowany jest poprzez wejście Klienta do serwisu sklepu internetowego bez użycia Łącza PBS Konsultanta, jednak z podaniem numeru Konsultanta jako osoby zapraszającej.
   1. Wymogi kwalifikacyjne

    Aby zakwalifikować się do korzystania ze świadczeń w ramach PBS nr 2, Konsultant we wszystkich okresach katalogowych, w których uczestnicy w Programie musi spełniać łącznie:

    1. Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne opisane w pkt. 2.1. powyżej;
    2. Szczególne kryteria kwalifikacyjne zdefiniowane dla danego okresu katalogowego obowiązujące wszystkich Konsultantów, określone planem marketingowym opracowanym przez Oriflame.

    Konsultant, który w danym okresie katalogowym nie spełni któregokolwiek z obowiązujących w nim kryteriów kwalifikacyjnych PBS, nie nabędzie praw do świadczeń.

    Warunki przypisania Konsultantowi Klienta sklepu internetowego wchodzącego do serwisu internetowego bez użycia Łącza PBS jednak przy wskazaniu Konsultanta jako osoby zapraszającej.

    Potencjalny Klient zostanie przypisany Konsultantowi pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych wymogów:

    1. Potencjalny Klient wszedł do serwisu sklepu internetowego Oriflame bez użycia Łącza PBS Konsultanta oraz przy rejestracji nie został użyty Plik Cookie PBS,
    2. w trakcie procesu rejestracji w serwisie sklepu internetowego Oriflame Potencjalny Klient został poproszony o podanie numeru zapraszającego go Konsultanta Oriflame,
    3. w ramach pomyślnie zakończonego procesu rejestracji Potencjalny Klient podał numer Konsultanta.
  3. PBS nr 3 – obejmuje Klientów, którzy weszli do serwisu sklepu internetowego Oriflame bez użycia Łącza PBS, bez użycia Pliku Cookie PBS i bez podania numeru Konsultanta
   1. Wymogi kwalifikacyjne

    Aby uzyskać prawo do korzystania ze świadczeń w ramach PBS nr 3, Konsultant musi spełniać łącznie:

    1. Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne opisane w pkt. 2.1. powyżej;
    2. Szczególne kryteria kwalifikacyjne zdefiniowane dla danego okresu katalogowego obowiązujące wszystkich Konsultantów, określone planem marketingowym opracowanym przez Oriflame.

    Konsultant, który w danym okresie katalogowym nie spełni któregokolwiek z obowiązujących w nim kryteriów kwalifikacyjnych PBS nie nabędzie praw do świadczeń.

   2. Warunki przypisania Konsultantowi Klienta sklepu internetowego wchodzącego do serwisu internetowego bez użycia łącza i bez podania numeru Konsultanta

    Udział Konsultanta w Programie nr 3 następuje w sytuacji gdy:

    1. potencjalny Klient wszedł do serwisu sklepu internetowego Oriflame bez użycia Łącza PBS, nie posiada Pliku Cookie PBS zapisanego na jego komputerze,
    2. w trakcie procesu rejestracji Potencjalny Klient został poproszony o podanie numeru Konsultanta Oriflame,
    3. w ramach pomyślnie zakończonego procesu rejestracji Potencjalny Klient nie podał numeru żadnego Konsultanta

    W opisanych powyżej warunkach Potencjalny Klient staje się Klientem PBS przypisanym do Konsultanta biorącego udział w Programie, wygenerowanego przez system administrowany przez Oriflame.

  4. Warunki uzyskania prawa do świadczeń, które musi spełnić Konsultant:
   1. w okresie obowiązywania każdego katalogu Konsultant musi dokonać zakupu produktów,
   2. brak jest przeterminowanego zadłużenia na indywidualnym koncie Konsultanta,
   3. spełnione są i utrzymane w całym okresie trwania Programu kryteria kwalifikacji.
  5. Wysokość świadczenia należnego Konsultantowi

   Konsultant po spełnieniu warunków Programu, nabywa prawo do świadczeń pieniężnych w wysokości odpowiadającej 20% wartości netto (bez VAT) zamówień zrealizowanych przez Oriflame na rzecz Klientów przypisanych do tego Konsultanta. Szczegółowe warunki otrzymania świadczeń określone są w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

 8. Brak stosunków umownych

  1. Konsultant przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:
   1. nie posiada uprawnień do ustanawiania jakichkolwiek stosunków prawnych pomiędzy Oriflame a Potencjalnymi Klientami, Klientami PBS lub innymi podmiotami,
   2. nie ma prawa składać w imieniu Oriflame żadnych oświadczeń ani zaciągać zobowiązań w imieniu lub na rachunek Oriflame, sklepu internetowego Oriflame, Stron PBS jak też dotyczących produktów Oriflame zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego.
  2. Sposób identyfikacji Konsultanta i przedstawiania się przez Konsultanta Potencjalnym Klientom Sklepu Internetowego Oriflame nie może tworzyć wątpliwości lub niepewności co do charakteru i zakresu uprawnień Konsultanta. W szczególności Konsultant nie ma uprawnienia do składania jakichkolwiek oświadczeń, które mogłyby być uznane lub interpretowane w sposób sugerujący, że Konsultant posiada uprawnienia do reprezentowania Oriflame.
 9. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Klubu Oriflame przetwarzanych m.in. w celu uczestnictwa w programach organizowanych przez Oriflame Poland w ramach działalności Klubu, jest Oriflame Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: poczta@oriflame.com Dane Klubowiczów przetwarzane w powyżej wskazanym celu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu działalności w Klubie Oriflame oraz niniejszego Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do członkostwa w Klubie Oriflame oraz niniejszym programie. Dane zebrane w celu działalności w Klubie Oriflame będą przetwarzane przez okres członkostwa. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Dane przetwarzane w ramach uczestnictwa w niniejszym Programie będą wykorzystywane w okresie trwania Programu. Dane osobowe są udostępniane Klubowiczom - Sponsorom w hierarchii grupy Oriflame Poland, spółce Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH. Ponadto, dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Niektórzy z odbiorców danych osobowych mają siedzibę w Republice Indii. Odbiorcami tymi są spółki dostarczające następujących usług informatycznych. Republika Indii jest państwem trzecim w rozumieniu RODO, tzn. państwem nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie Komisja Europejska nie przyjęła decyzji stwierdzającej, że państwo to zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych, w związku z czym należy przyjąć odpowiednie zabezpieczenia. Administrator zapewnił takie dodatkowe zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c) w związku z art. 46 ust. 5 RODO, w formie standardowych klauzul umownych zawartych z odbiorcami z Republiki Indii. Klauzule te są zgodne ze wzorem przyjętym w decyzji Komisji Europejskiej 87/2010/UE. Jednocześnie informujemy, że możesz uzyskać dostęp do kopii tych klauzul, w tym do kopii przekazywanych danych. W tym celu prosimy o zwrócenie się do Administratora danych. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Zasady ochrony danych osobowych i powierzenie danych osobowych Klienta do przetwarzania.
   1. Po przypisaniu Klienta sklepu internetowego do Konsultanta, Konsultant będzie uprawniony do wglądu w dane osobowe Klienta, jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i płeć. Konsultant uzyska w szczególności dostęp do informacji na temat szczegółów zamówień składanych przez Klienta, w tym [sumy BV, BP i IP dla zamówień].
   2. Oriflame Poland Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych Potencjalnych Klientów sklepu internetowego Oriflame w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, powierzonych Konsultantowi do przetwarzania na podstawie niniejszego Regulaminu.
   3. Oriflame powierza Konsultantowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w niniejszym Regulaminie, a Konsultant zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, a w szczególności ich zabezpieczania. Przedmiotowym powierzeniem nie są objęte dane wrażliwe – szczególnie chronione w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
   4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez administratora danych obejmuje dane osobowe w zakresie informacji obejmujących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć.
   5. Celem przetwarzania danych przez Konsultanta jest realizacja zadań wynikających z niniejszego Regulaminu PBS, w szczególności realizowanie kontaktu z Klientem sklepu internetowego Oriflame w celu przedstawiania mu informacji na temat produktów Oriflame.
   6. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe wskazane w treści niniejszego Regulaminu PBS.
   7. Kategoria osób, których dotyczą dane powierzane do przetwarzania, obejmuje Potencjalnych Klientów i Klientów sklepu internetowego Oriflame.
   8. Powierzone do przetwarzania dane osobowe będą przetwarzane w sposób systematyczny.
   9. Powierzone do przetwarzania dane osobowe będą przetwarzane przez Konsultanta do czasu złożenia przez Klienta sklepu internetowego sprzeciwu wobec realizowania kontaktu z Konsultantem lub Oriflame lub do czasu zakończenia współpracy realizowanej na podstawie niniejszego Regulaminu PBS.
   10. Konsultant zobowiązuje się do:
    1. wykorzystania powierzonych przez Oriflame danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszym Regulaminie PBS, na udokumentowane polecenie Oriflame, chyba że obowiązek przetwarzania w inny sposób nakładają na Konsultanta przepisy prawa;
    2. poinformowania Oriflame, przed rozpoczęciem przetwarzania, o obowiązku prawnym skutkującym koniecznością przetwarzania danych osobowych inaczej niż na udokumentowane polecenie Oriflame, chyba że przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
    3. niewykonywania żadnych czynności związanych z dalszym przekazywaniem danych osobowych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie PBS, a w szczególności do niekorzystania przy przetwarzaniu powierzonych danych z usług innego podmiotu bez uprzedniej pisemnej zgody Oriflame oraz zawarcia z takim podmiotem umowy na warunkach analogicznych jak warunki niniejszego Regulaminu PBS,
    4. zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
    5. wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających stopień bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych w szczególności poprzez zastosowania urządzeń zapewniających pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
    6. zgłaszania Oriflame naruszenia ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu tego naruszenia;
    7. pomagania Oriflame w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z przetwarzaniem powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
    8. niezwłocznego zwrócenia Oriflame danych osobowych po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku prawnego wynikającego z niniejszego Regulaminu PBSa także usunięcia tych danych oraz ich kopii ze wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone przez Konsultanta dla realizacji celu określonego w niniejszym Regulaminie PBS, chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych;
   11. Konsultant jest odpowiedzialny wobec Oriflame z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu PBS. W przypadku, gdy wskutek naruszenia przez Konsultanta postanowień odnoszących się do przetwarzania powierzonych przez Oriflame danych osobowych Oriflame zostanie obciążony karami pieniężnymi lub grzywną, wymierzoną Oriflame, osobom reprezentującym Oriflame lub pracownikom Oriflame z powyższego tytułu, Konsultant zobowiązuje się do zapłaty kwoty równej wartości uiszczonej kary lub grzywny.
   12. Oriflame ma prawo do przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Konsultanta sposobów ochrony powierzonych danych osobowych. Konsultant ma obowiązek umożliwienia Oriflame przeprowadzenia takiej kontroli niezwłocznie po wezwaniu. Jeżeli zdaniem Konsultanta polecenie wydane mu w związku z realizacją przez Oriflame prawa do kontroli stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych, Konsultant niezwłocznie informuje o tym Oriflame.
   13. Konsultant zobowiązuje się zająć niezwłocznie i z należytą starannością każdym pytaniem Oriflame dotyczącym przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszego Regulaminu PBS danych osobowych, w szczególności tych dotyczących organizacji ochrony danych osobowych u Konsultanta oraz związanych z żądaniem osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. W tym celu Konsultant wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne umożliwiające sprawne udzielenie Oriflame żądanych informacji.
   14. Oriflame upoważnia Konsultanta do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu określonym w niniejszym Regulaminie PBS, a także do udzielenia dalszych upoważnień do przetwarzania danych osobom współpracującym z Konsultantem na podstawie umowy cywilnoprawnej, które mają dostęp do przetwarzanych danych osobowych.
   15. W przypadku gdy Oriflame uzna to za konieczne, celem zapewnienia należytej najwyższej ochrony danych osobowych osób których one dotyczą, Konsultant zobowiązany jest pomóc Oriflame w realizowaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności zawiadamianiu osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych.
   16. Oriflame oraz Konsultant zgodnie postanawiają, że w przypadku przesyłania danych osobowych, dane te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.
   17. Konsultant obowiązany jest do zachowania danych osobowych każdego Klienta sklepu internetowego w ścisłej poufności oraz ochrony tych danych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, uszkodzeniem oraz utratą.
   18. Przysługujące Konsultantowi prawo do korzystania z danych osobowych Klientów sklepu internetowego Oriflame i przetwarzania tych danych jest ograniczone wyłącznie do celów związanych z PBS, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Wykorzystanie danych osobowych Klienta sklepu internetowego w jakichkolwiek innych celach należy uznać za nieautoryzowane i jest zabronione.
   19. Konsultant zobowiązany jest do przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w postanowieniach Zasad i Warunków obowiązujących Konsultantów oraz w postanowieniach Polityki Prywatności.
  3. Zgoda na kontakt z Klientem
   1. Konsultant jest administratorem danych osobowych Klientów w celach marketingu dotyczącego produktów oraz usług Spółki, w przypadku wyrażenia przez Klienta odpowiedniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w takich celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   2. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Klienta, Spółka przekaże dane osobowe Klienta (nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego (jeżeli został podany) oraz historię Państwa zakupów).
   3. Dane osobowe Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie bezpośrednich informacji marketingowych od Konsultanta dotyczących produktów oraz usług Spółki, zostaną udostępnione:
    • Konsultantowi, którego numer Klient podał podczas rejestracji się jako Klient; albo
    • Konsultantowi przydzielonemu Klientowi przez Spółkę.
   4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych Klientów przez Konsultantów (w przypadku gdy występują w roli odrębnego administratora danych osobowych).
   5. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta, Konsultant usunie jego dane osobowe.
 10. Zastrzeżenia i wymogi

  1. Konsultant zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich postanowień prawa i regulacji mających zastosowanie do jego działań wynikających z udziału w niniejszym Programie. Konsultant nie może podejmować działań nieuczciwych, nieetycznych, niezgodnych z prawem, jak też jakichkolwiek działań sprzecznych z interesem Oriflame, Potencjalnych Klientów lub Klientów sklepu internetowego Oriflame a także osób trzecich. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, strat, w tym z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Konsultanta lub Klientów, Potencjalnych Klientów, Klientów sklepu internetowego Oriflame lub osoby trzecie z powodu działań lub zaniechań, naruszenia przepisów prawa lub niezastosowania się do obowiązujących przepisów prawa.
  2. Konsultant, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wszelkich podatków, składanie deklaracji podatkowych oraz dopełnienie wszelkich obowiązków podatkowych i prawnych związanych z udziałem Konsultanta w PBS i współpracy z Oriflame.
  1. Własność intelektualna

   Oriflame oraz jego licencjodawcom przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące sklepu internetowego Oriflame, Stron PBS i wszelkich produktów Oriflame. Oriflame zastrzega, że z mocy niniejszej Umowy nie udziela żadnych praw ani udziałów w prawach do patentów, praw autorskich, praw do baz danych, tajemnic handlowych, nazw handlowych, znaków towarowych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych) ani żadnych innych praw lub licencji, które przynależą do Oriflame. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone na rzecz Oriflame.

  2. Modyfikacje, ograniczenia dotyczące korzystania z Treści
   1. Oriflame zastrzega sobie prawo do automatycznej aktualizacji, modyfikacji oraz innych zmiany stron PBS oraz Łączy PBS, w tym ich zawartości i układu (dalej: „Modyfikacje”). Modyfikacje mogą mieć również zastosowanie do informacji o produktach, materiałach promocyjnych itp.
   2. Oriflame przesyła Konsultantowi ostrzeżenia, powiadomienia, tak w formie pisemnej jak też elektronicznej oraz komunikuje się z Konsultantem w dostępny w danej chwili sposób w sprawie Modyfikacji.
   3. Przyjmuje się, że wszelkie Modyfikacje zostały przez Konsultanta zaakceptowane, jeżeli po wprowadzeniu Modyfikacji przez Oriflame Konsultant będzie w dalszym ciągu korzystał i uczestniczył w PBS. Oriflame może według własnego uznania określać zawartość i wygląd swojego serwisu internetowego i stron PBS. Przysługującym Konsultantowi sposobem wyrażenia braku akceptacji dla danej Modyfikacji jest zaprzestanie uczestnictwa w PBS oraz powiadomienie o takiej decyzji Oriflame w drodze komunikacji elektronicznej lub pisemnej.
 11. Zakończenie udziału w PBS

  1. Oriflame może w dowolnym momencie, wypowiedzieć się na temat sposobu przestrzegania jak również naruszenia warunków niniejszego Regulaminu PBS przez Konsultanta.
  2. Każde odstępstwo od warunków lub naruszenie Regulaminu PBS może spowodować nałożenie ograniczeń lub anulowanie praw, w tym natychmiastowe anulowanie prawa Konsultanta do uczestnictwa we wszystkich lub niektórych płaszczyznach PBS.
  3. Każde naruszenie Zasad i Warunków, Regulaminu Działalności w Klubie Oriflame lub Kodeksu Etycznego Oriflame spowoduje natychmiastowe anulowanie prawa Konsultanta do uczestnictwa w PBS.
  4. Każde naruszenie zasad ochrony danych i ochrony prywatności, niezależnie od tego, czy wynika ono z naruszenia Zasad i Warunków, Kodeksu Etycznego, Polityki Prywatności, czy z obowiązujących przepisów prawa, upoważnia Oriflame do wygaszenia prawa Konsultanta do uczestnictwa w PBS.
  5. Po wygaśnięciu prawa Konsultanta do uczestnictwa w PBS z jakiegokolwiek powodu, na żądanie Oriflame, Konsultant zobowiązany będzie zniszczyć wszelkie materiały związane z Programem i usunąć ze swego komputera całą Treść wraz z Łączami PBS.
  6. Konsultant może w dowolnym momencie zrezygnować ze swojego udziału w PBS, wysyłając stosowną wiadomość do Działu Obsługi Klienta sklepu internetowego Oriflame na adres: poczta@oriflame.com.
 12. Błędy i poprawki, wsparcie

  1. Błędy przy wprowadzaniu danych lub inne problemy techniczne mogą okresowo powodować wyświetlanie nieprawidłowych informacji. Oriflame zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich nieprawidłowości lub błędów w swoim serwisie internetowym oraz na stronach PBS, w tym dotyczących cen i dostępności Produktów oraz usług. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia takich błędów. Ponadto Oriflame może, w dowolnym momencie, wprowadzić poprawki lub zmiany atrybutów, funkcjonalności lub treści w serwisie internetowym Oriflame oraz na stronach PBS. Jeżeli Konsultant zauważy jakiekolwiek informacje lub opisy, które uzna za niepoprawne, winien on nawiązać kontakt z Działem Obsługi Klienta.
  2. Oriflame nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, w odniesieniu do funkcjonalności serwisów internetowych Oriflame, Łączy PBS ani stron PBS, w tym m.in. do dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W żadnym przypadku Oriflame nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, w tym roszczeń z tytułu szkód bezpośrednich, pośrednich, szczególnych lub wtórnych wynikających lub powstałych w związku z korzystaniem z Łączy PBS lub związanych z nimi narzędzi albo z serwisu internetowego dostępnego poprzez hiperłącze, nawet jeżeli Oriflame zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.
  3. Oriflame zapewnia wsparcie i obsługę techniczną dotyczącą korzystania z Łączy PBS i dokłada wszelkich starań, by wspomagać Konsultanta w miarę potrzeb i istniejących możliwości w rozwiązywaniu niektórych problemów technicznych, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z Łączy PBS.
 13. Ograniczona gwarancja

  1. Oriflame nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej dostępności ani ciągłości funkcjonowania PBS ani serwisów sklepu internetowego Oriflame, w tym stron PBS, Oriflame nie gwarantuje jakiegokolwiek poziomu przychodów lub zysków po stronie Konsultanta,
  2. Konsultant został poinformowany i akceptuje fakt, że PBS w każdej chwili może być zakończony, ograniczony bądź zmieniony, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności zmuszających Oriflame do podjęcia takich decyzji.
 14. Prawo Oriflame do zmiany Regulaminu PBS oraz sposoby komunikowania się i wyrażania akceptacji

  1. Oriflame niniejszym zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszego Regulaminu, w tym usuwania, zawieszania lub zmian Programu, Łączy PBS lub stron PBS, a także do dodawania nowych Programów. Każda zmiana lub aktualizacja wchodzi w życie automatycznie z chwilą jej publikacji w serwisie internetowym Oriflame pod adresem www.oriflame.pl
  2. Uznaje się, że wszelkie takie zmiany zostały zaakceptowane przez Konsultanta, jeżeli Konsultant po wprowadzeniu tych zmian będzie w dalszym ciągu uczestniczył w PBS. Przysługującym Konsultantowi sposobem wyrażenia braku akceptacji dla danej zmiany jest zaprzestanie korzystania z Programu i Łączy PBS.
 15. Spory i prawo właściwe

  1. Bez uszczerbku dla wzajemnego prawa do wszczęcia postępowania sądowego w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej uczestnictwa Konsultanta w PBS, Oriflame dołoży wszelkich starań, aby rozstrzygnąć każdy taki spór w drodze polubownych negocjacji i rozwiązywania sporów. Wszelkie roszczenia winny być zatem wstępnie kierowane do Działu Obsługi Klienta sklepu internetowego Oriflame.
  2. Akceptując niniejszy Regulamin, Konsultant wyraża zgodę na to, że zarówno zawarte w nim warunki, jak i wszelkie spory dowolnego rodzaju, jakie ewentualnie zaistnieją pomiędzy Konsultantem a Oriflame podlegać będą przepisom prawa polskiego.
 16. Postanowienia końcowe

  1. Oriflame nie odpowiada za blokowanie wiadomości lub powiadomień przez administratorów serwerów e-mail przekazujących wiadomości lub powiadomienia na adres e-mail Konsultanta ani za usuwanie lub blokowanie adresów e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Konsultanta.
  2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienia takie zostaną uznane za rozłączne i nie będą miały wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
 17. Definicje - Terminy użyte w niniejszym Regulaminie PBS mają następujące znaczenie:

  • BV = OH to obrót handlowy bez VAT.
  • BP = PP to Punkty Premiowe
  • jest równa cenie zapłaconej przez Klienta sklepu internetowego z tytułu Zakupu produktów z oferty katalogowej Oriflame Kwalifikowanego pomniejszonej o obowiązujący podatek VAT, (bez opłat wysyłkowych, wartości produktów zwalniających z opłat wysyłkowych, i ewentualnych opłat za nagrody)
  • Treść to treść materiałów utworzonych i opublikowanych przez Konsultanta w dowolnym miejscu, w tym w witrynach internetowych, blogach, czatach internetowych i mediach społecznościowych.
  • Klient sklepu internetowego Oriflame to osoba, która zarejestrowała się w Oriflame jako Klient.
  • Plik Cookie Klienta sklepu internetowego to plik cookie zapisywany przez Oriflame na komputerze Potencjalnego Klienta sklepu internetowego po kliknięciu przez niego na Łącze PBS. Plik Cookie Klienta sklepu internetowego zostanie automatycznie usunięty, jeżeli Potencjalny Klient zarejestruje się jako Klient PBS lub po upływie maksymalnie [30 dni]. Możliwość użycia pliku cookie PBS zależy od indywidualnych ustawień przeglądarki.
  • Łącze PBS to unikalne łącze protokołu przesyłania dokumentów hipertekstowych (tj. łącze do strony internetowej) udostępniane Konsultantowi przez Oriflame, którego kliknięcie przez Potencjalnego Klienta sklepu internetowego wskaże, że dany Potencjalny Klient wszedł do serwisu internetowego Oriflame poprzez Łącze PBS.
  • Strony PBS to strony serwisu internetowego Oriflame widoczne dla Potencjalnych Klientów i Klientów sklepu internetowego Oriflame.
  • PBS to program lojalnościowy prowadzony przez Oriflame, w ramach którego Konsultant może się zakwalifikować do otrzymywania określonych w danym Programie świadczeń.
  • Potencjalny Klient to osoba, która odwiedza serwis internetowy Oriflame, ale która jeszcze nie zarejestrowała się w Oriflame jako Klient sklepu internetowego Oriflame
  • Zakupy Kwalifikowane to zakup produktów przez Klienta sklepu internetowego bezpośrednio od Oriflame zatwierdzony przez Oriflame. Oriflame może według własnego uznania stwierdzić, czy dany zakup dokonany przez Klienta sklepu internetowego jest Zakupem Kwalifikowanym.
 18. KONTAKT Z ORIFLAME

  W przypadku jakiekolwiek wątpliwości dotyczących serwisu internetowego Oriflame lub niniejszego Regulaminu PBS, należy przesłać wiadomość e-mail lub zadzwonić do Oriflame pod numer:  22 3077800 Oriflame dołoży wszelkich zasadnych starań, aby rozstrzygnąć powstałe wątpliwości i rozwiązać wszelkie zgłaszane problemy.

 19. Wejście w życie i aktualizacje

  1. Niniejszy Regulamin w brzmieniu zawartym w powyższym dokumencie obowiązuję od dnia 4 maja 2020 r.
  2. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane przez Oriflame Poland Sp. z o.o. będą wchodziły w życie z datą każdorazowo wskazaną przy aktualizacji.