Oriflame Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 („My”) zobowiązujemy się do ochrony oraz szanowania państwa prywatności.

Niniejsza Nota dotycząca Prywatności (łącznie z naszą umową licencyjną dla użytkownika końcowego („ULUK”), umieszczoną pod adresem http://poland.secure.oriflame.com/KlubOriflame/Regulaminy/TC_SkinExpertApp.pdf  oraz wszelkie dodatkowe warunki użytkowania obowiązujące przez odniesienie do ULUK, łącznie z naszymi Warunkami Użytkowania mają zastosowanie do użytkowania przez Państwa:

 • Oprogramowania aplikacji mobilnej SkinExpert App dostępnego za pośrednictwem sklepu iTunes oraz Google Play, po pobraniu lub przesłaniu kopii aplikacji na telefon komórkowy lub urządzenie przenośne (Urządzenie).
 • Jakichkolwiek usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji (Usługi), które są dostępne na Stronie Internetowej Aplikacji lub innej naszej stronie (Strony Usługowe), chyba że ULUK stwierdza, iż do konkretnej Usługi zastosowanie mają odmienne zasady dotyczące prywatności, w którym to przypadku zastosowanie mają jedynie te zasady prywatności.

Niniejsza polityka określa zasady, w oparciu o które dane osobowe, które zbieramy od Państwa lub które nam Państwo dostarczacie, będą przez nas przetwarzane. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z naszymi zasadami i praktykami dotyczącymi państwa danych osobowych oraz w ze sposobami ich wykorzystania.

Dla celów Ochrony Danych Osobowych, podmiotem przetwarzającym dane jest Oriflame Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22.

Przetwarzamy państwa dane osobowe zgodnie z podanymi poniżej zasadami.

1. Informacje, które możemy od Państwa pobierać

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące, dotyczące Państwa dane:

 1. Informacje przekazywane przez Państwa. Są to informacje Państwa dotyczące i przez Państwa nam podawane w trakcie wypełniania formularzy na Stronie Internetowej Aplikacji oraz Stronach Usługowych (łącznie zwanych Naszymi Stronami) lub podczas wymiany korespondencji z nami (na przykład poprzez e-mail lub chat). Zawierają one informacje przez Państwa dostarczane podczas rejestracji na Stronie Aplikacji, pobierania lub rejestrowania Aplikacji, dokonywania subskrypcji którejkolwiek z naszych Usług, poszukiwania Aplikacji lub Usługi, dokonywania zakupu z wykorzystaniem Aplikacji, wymiany danych poprzez funkcje mediów społecznościowych Aplikacji oraz podczas zgłaszania problemów z Aplikacją, naszymi Usługami bądź którąkolwiek z Naszych Stron. Jeżeli skontaktujecie się Państwo z nami, zachowamy zapis tej korespondencji. Informacje przekazywane przez Państwa mogą zawierać:
 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację)

   

  Prosimy o zwrócenie uwagi, iż w przypadku niepodania nam przez Państwa powyższych informacji, w pewnych sytuacjach nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu zamówionej usługi.

 1. Informacje, które o Państwu zbieramy. Przechowujemy wyniki oraz historię Państwa konsultacji dotyczących skóry.
 2. Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł. Możemy uzyskiwać informacje o Państwu, jeśli korzystacie Państwo z innych witryn, które obsługujemy lub z innych usług, które świadczymy. Współpracujemy ściśle również z podmiotami zewnętrznymi (w tym na przykład partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, usług płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, biurami świadczącymi usługi poszukiwania informacji, agencjami informacji kredytowych) i możemy otrzymywać od nich informacje na Państwa temat. Możemy również otrzymywać informacje na Państwa temat od innych członków sieci konsultantów.

  2. Wykorzystanie informacji:

  Przechowywane informacje na Państwa temat wykorzystujemy w następujący sposób:

  • W celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy nami a Państwem oraz dostarczania informacji, produktów i usług, które Państwo u nas zamówili, w tym rozwiązywania wszelkich sporów, pobierania opłat i rozwiązywania problemów;
  • W celu zapewnienia Państwu praw, korzyści i uprawnień oraz spełnienia innych warunków, które mają zastosowanie w ramach jakiegokolwiek stosunku umownego między Państwem a nami;
  • W celu zapewnienia zgodności z wszelkimi przepisami mającymi zastosowanie do współpracy z Państwem, takimi jak prawo podatkowe, przepisy o zabezpieczeniu socjalnym, wymogi sprawozdawczości statystycznej itp.;
  • W celu dostarczania Państwu informacji o produktach lub usługach, które w naszym odczuciu mogą Państwa zainteresować. Będziemy docierać do Państwa, jedynie drogą elektroniczną (mailowo lub przez SMS), z informacjami na temat produktów lub usług podobnych do tych, które były już przedmiotem sprzedaży bądź negocjacji dotyczących sprzedaży na Państwa rzecz. Więcej informacji znajduje się w punkcie 6 poniżej;
  • W celu poinformowania Państwa o zmianach w naszych usługach;
  • W celu zapewnienia, iż zawartość naszej strony lub aplikacji jest prezentowana w sposób najbardziej skuteczny dla Państwa lub państwa komputera;
  • W celu zapewnienia najbardziej skutecznego zarządzania przez nas siecią naszych konsultantów, jak również przez innych członków naszej sieci konsultantów;
  • W celu administrowania naszą stroną lub aplikacją dla potrzeb wewnętrznych, w tym dla rozwiązywania problemów, oraz w celach analizy danych, testowania, poszukiwania informacji, celach statystycznych i badawczych.
  • W celu udoskonalania naszej strony lub aplikacji, tak aby zapewniały, iż ich zawartość jest prezentowana w sposób najbardziej skuteczny dla Państwa, państwa komputera lub urządzenia mobilnego;
  • W celu zapewnienia Państwu możliwości korzystania z interaktywnych właściwości naszych usług, w czasie kiedy Państwo sobie tego zażyczycie;
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony lub aplikacji;
  • W celu pomiaru oraz analizy efektywności prezentowanych Państwu oraz innym odbiorcom treści reklamowych, tak aby prezentowane reklamy były dla Państwa istotne, co obejmuje badania efektywności oraz satysfakcji klientów i inne podobne analizy; oraz
  • W celu reagowania na prośby i prawne żądania regulatorów i innych władz.

   3. Ujawnianie informacji dotyczących Państwa

   3.1 Państwa dane są udostępniane niezależnemu konsultantowi kosmetycznemu, który przeprowadził analizę Państwa skóry za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera.
   3.2 Nie sprzedajemy, wynajmujemy czy handlujemy państwa danymi osobowymi.
   3.3 Możemy udostępniać państwa dane osobowe lub zezwalać na ich przetwarzanie przez firmy, które są członkami naszej grupy (spółka matka i jej spółki zależne) w celu wspierania nas w wykonywaniu czynności wymienionych w punkcie 2 powyżej (Wykorzystanie informacji).
   3.4 Możemy udostępnić państwa informacje lub zezwolić na ich przetwarzanie, w ściśle zdefiniowanym zakresie i celu, wybranym podmiotom zewnętrznym, takim jak:
   - Nasi partnerzy biznesowi: dostawcy i podwykonawcy, w ramach wykonania jakichkolwiek umów, które z nimi zawieramy. W ich skład wchodzą, między innymi,: przewoźnicy, firmy windykacyjne, banki, firmy faktoringowe, dostawcy usług logistycznych (takich jak usługi kompletowania wysyłek), dostawcy usług obsługi klientów itp.
   - Inni członkowie naszej sieci konsultantów (w celu zapewnienia najbardziej skutecznego zarządzania naszą siecią konsultantów). Jeżeli nie życzycie sobie Państwo, abyśmy, dla celów wspomnianych powyżej, przekazywali państwa dane osobowe innym konsultantom z sieci konsultantów, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@oriflam.com.
   - Sieci lub firmy reklamowe, które potrzebują danych w celu doboru i prezentacji Państwu oraz innym osobom reklam istotnych dla Państwa.Możemy również wykorzystywać zbiorcze informacje, aby pomóc reklamodawcom w dotarciu do odbiorców, do których zamierzają skierować przekaz (na przykład do nowych wspólnych konsultantów z określonego obszaru).
   - Firmy analityczne i operatorzy wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej strony.
   - Biura informacji kredytowej, w celu oceny Państwa zdolności kredytowej, w przypadkach gdy jest to naszym warunkiem zawarcia z Państwem umowy.
   - Dostawcy rozwiązań technicznych umożliwiających nam przesyłanie Państwu wiadomości (włączając wiadomości marketingowe oraz ankiety satysfakcji klienta, w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie takich informacji) np. dostawcy rozwiązań w zakresie masowego mailingu oraz masowych wiadomości tekstowych.

   Możemy również udostępniać państwa dane osobowe osobom trzecim:
   - W przypadku, gdy zbywamy, nabywamy lub w inny sposób przenosimy własność jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub aktywa, w takiej sytuacji możemy udostępnić państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy, nabywcy lub osobie przejmującej dane przedsiębiorstwo lub aktywo.
   - W przypadku, gdy nasza firma lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, w takiej sytuacji posiadane przez firmę dane osobowe klientów będą stanowiły jedno z aktywów podlegających nabyciu.
   - W przypadku, gdy ciąży na nas obowiązek udostępnienia lub przekazania państwa danych osobowych w celu wywiązania się z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania zasad naszej polityki i/lub warunków korzystania i/lub innych, mających zastosowanie umów; lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszych klientów bądź innych osób. Powyższe obejmuje wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami, dla celów ochrony przed oszustwami i redukcji ryzyka kredytowego.


   4. Jak i gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe

   Dane, które gromadzimy na Państwa temat mogą być przekazane do i przechowywane w lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Dane mogą być przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może być zaangażowany w, między innymi, realizację zlecenia, procesowanie danych dotyczących państwa płatności oraz dostarczanie usług wsparcia.

   Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, iż państwa dane są bezpiecznie przechowywane, w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności i mającymi zastosowanie przepisami prawa.


   5. Dołożenie należytej staranności

   W przypadku, gdy otrzymaliście (lub wybraliście) Państwo hasło umożliwiające dostęp do pewnych części naszej strony lub aplikacji (państwa „Konto”), jesteście Państwo odpowiedzialni za przechowywanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieujawnianie tego hasła nikomu. Jeżeli ujawnicie Państwo wasze hasło innym osobom, będziecie Państwo odpowiedzialni za wszelkie działania wykonane na Koncie w państwa imieniu. W przypadku utraty kontroli nad państwa hasłem, możecie Państwo utracić znaczącą część kontroli nad waszymi danymi osobowymi oraz narazić się na wiążące skutki prawne działań podjętych w waszym imieniu. Dlatego też, jeżeli państwa hasło, z jakiegokolwiek powodu, przestało być bezpieczne, powinniście Państwo niezwłocznie nas o tym poinformować, korzystając z informacji zawartymi w punkcie 11, oraz dokonać zmiany hasła. Nie prosimy o podawanie nam państwa hasła, z wyjątkiem w trakcie procesu logowania. Nasi pracownicy podlegają dodatkowym wymogom w zakresie ochrony danych osobowych.

   Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczne. Mimo, iż dołożymy wszelkich starań dla ochrony państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa państwa danych przesyłanych do naszej witryny; każda transmisja odbywa się na państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu państwa danych, użyjemy ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby próbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.


   6. Komunikacja marketingowa

   Od czasu do czasu, będziemy chcieli przesyłać Państwu, mailowo i/lub SMSem, informacje o naszych produktach i usługach, które mogą być dla Państwa interesujące (włączając, na przykład, newslettery i materiały promocyjne).

   Zrobimy to, jedynie jeżeli uprzednio wyrazili Państwo na to swoją zgodę. Jeśli zmienicie Państwo zdanie i nie chcecie, abyśmy używali państwa danych w ten sposób, prosimy o kontakt z obsługą klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@oriflame.com;


   7.Państwa prawa 

   7.1 Komunikacja marketingowa Zgodnie z punktem 6, macie Państwo prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali państwa danych osobowych w celach marketingowych.

   7.2 Dostęp do informacji, korekta i usuwanie danych. Macie Państwo prawo dostępu do przechowywanych informacji na państwa temat (włączając państwa dane osobowe) oraz do żądania ich korekty bądź usunięcia lub otrzymania kopii państwa danych osobowych w przenośnym formacie. Możecie Państwo zobaczyć, przeglądać oraz zmieniać większość państwa danych osobowych po zalogowaniu się na państwa Konto. Alternatywnie, na podstawie państwa żądania przesłanego na adres: privacy@oriflame.com, dokonamy zmian w danych osobowych, w państwa imieniu. Ponadto, na podstawie państwa żądania przesłanego na adres: privacy@oriflame.com, dokonamy zamknięcia państwa Konta, tak szybko jak to możliwe, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Możemy zażądać dodatkowych informacji od Państwa, w celu weryfikacji, iż faktycznie jesteście Państwo posiadaczami Konta.

   7.3 Przetrzymywanie danych. Państwa dane osobowe będą przetrzymywane tak długo, jak jest to niezbędne dla administrowania relacjami z Państwem. W przypadku zakończenia przez Państwa relacji z Oriflame, będziemy przetrzymywać dane osobowe w celu pozostawania w zgodzie z wymogami prawnymi, przeciwdziałania oszustwom, pobrania jakichkolwiek należnych opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomocy w jakichkolwiek dochodzeniach oraz przygotowywania raportów z działalności, przez rozsądny okres czasu, po upłynięciu którego podejmiemy kroki w celu usunięcia, anonimizacji lub bezpiecznej archiwizacji państwa danych osobowych.


   8. Ciasteczka

   Nasze witryny używają ciasteczek (małych plików umieszczanych na twardym dysku osoby odwiedzającej stronę) w celu odróżnienia Państwa od innych użytkowników naszej strony. Pomaga nam to zapewnić wysokiej jakości doświadczenie podczas przeglądania naszej strony, a także pozwala nam ulepszać naszą witrynę. Używamy ciasteczek do analizy przepływów informacji, personalizowania usług, zawartości oraz przekazów reklamowych, mierzenia efektywności promocji oraz promowania zaufania i bezpieczeństwa.

   Oferujemy pewne usługi, które są dostępne jedynie poprzez zastosowanie ciasteczek. Generalnie, występują następujące rodzaje ciasteczek:

 1. Niezbędne Ciasteczka
  Niektóre ciasteczka są istotne dla działania naszej strony. Na przykład, niektóre ciasteczka pozwalają na identyfikację użytkowników i zapewnienie, iż mogą oni uzyskać dostęp do strony. Jeżeli zarejestrowany użytkownik wybierze opcję wyłączenia tych ciasteczek, taki użytkownik może nie mieć możliwości dostępu do całej zawartości strony.
 2. Ciasteczka Efektywności
  Inne ciasteczka mogą być wykorzystywane do analizy w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony i monitorowania jej efektywności. Pozwala to nam na dostarczanie wysokiej jakości doświadczenia poprzez personalizację oferty oraz szybką identyfikację i naprawę wszelkich pojawiających się problemów. Na przykład, ciasteczka efektywności mogą być używane do śledzenia, które strony są najbardziej popularne i identyfikowania dlaczego niektóre strony otrzymują raporty o błędach. Ciasteczka te mogą również być używane do uwydatniania produktów lub usług danej strony, które będą interesujące dla użytkowników, w oparciu o ich sposób korzystania ze strony.
 3. Ciasteczka Funkcjonalności
  Ciasteczka funkcjonalności są wykorzystanie do umożliwiania nam zapamiętywania preferencji użytkowników.
 4. Ciasteczka Nakierowujące i Reklamowe
  Możemy używać ciasteczek dla prezentowania użytkownikom reklam, które są istotne dla nich i ich zainteresowań. Możemy również używać ciasteczek podmiotów trzecich w zakresie badań rynku, śledzenia przychodów, ulepszania funkcjonalności strony oraz monitorowania zgodności z niniejszymi warunkami i zasadami oraz polityką w zakresie ochrony praw autorskich.

Użytkownicy, jeżeli tylko ich przeglądarka na to zezwala, zawsze mogą dezaktywować ciasteczka, chociaż takie działanie może zakłócić ich korzystanie ze strony. Szczegółowe informacje o tym, jak dezaktywować ciasteczka można znaleźć tutaj (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Więcej informacji o tym, jak przedsiębiorcy wykorzystują ciasteczka można znaleźć tutaj (http://www.allaboutcookies.org/)

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Jakiekolwiek zmiany, których możemy dokonać w naszej Polityce Prywatności w przyszłości, będą publikowane na naszej stronie i, w stosownych przypadkach, komunikowane Państwu mailowo lub w inny sposób. Zmiany będą również dostępne w naszej siedzibie. Będą one obowiązywać od dnia publikacji.

10.Kontakt i reklamacje

Pytania, komentarze i prośby związane z Polityką Prywatności będą mile widziane i powinny być kierowane do naszego działu obsługi klienta lub na dedykowany adres mailowy: privacy@oriflame.com.

Jeżeli uważacie Państwo, iż nie przestrzegamy niniejszej Polityki Prywatności, możecie napisać do nas na powyższy adres. Prosimy o jak najbardziej szczegółowe opisanie w jaki sposób, w państwa mniemaniu, niniejsza Polityka Prywatności nie jest przestrzegana. Bezzwłocznie zbadamy państwa skargę.

 

Dzień publikacji : 25.05.2018 
W celu zgodności z przepisami EOG dotyczącymi prywatności, ORIFLAME dostarcza dodatkowych informacji swoim KONSULTANTOM zlokalizowanym w EOG:

10.1 Kto jest odpowiedzialny za państwa DANE OSOBOWE?
Oriflame Poland Sp. Z o.o. jest administratorem danych w odniesieniu do państwa danych osobowych. Można się z nami kontaktować przy użyciu: privacy@oriflame.com.

10.2 Więcej na temat DANYCH OSOBOWYCH, które gromadzi ORIFLAME I W JAKIM CELU
1. W celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy nami a Państwem oraz dostarczania informacji, produktów i usług, które Państwo u nas zamówili, w tym rozwiązywania wszelkich sporów, pobierania opłat i rozwiązywania problemów;

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane za państwa zgodą;
 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy potrzebujemy ich w celu wywiązania się z zawartej z Państwem umowy (na przykład umowy o świadczenie usług);
 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez przepisy prawa (na przykład, gdy przechowanie danych jest niezbędne w związku z możliwym pozwem sądowym); lub
 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy czynienie tego jest w naszym uzasadnionym interesie i gdy prawo do ochrony danych osobowych nie jest nadrzędne nad takim interesem. Na przykład, Oriflame ma uzasadniony interes w dostarczaniu zamówionych produktów czy usług.

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.

2.  W celu zapewnienia Państwu praw, korzyści i uprawnień oraz spełnienia innych warunków, które mają zastosowanie w ramach jakiegokolwiek stosunku umownego między Państwem a nami;

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy potrzebujemy ich w celu wywiązania się z zawartej z Państwem umowy (na przykład umowy o świadczenie usług);

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.

3. W celu zapewnienia zgodności z innymi przepisami mającymi zastosowanie do współpracy z Państwem, takimi jak prawo podatkowe, przepisy o zabezpieczeniu socjalnym, wymogi sprawozdawczości statystycznej itp.

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy potrzebujemy ich w celu wywiązania się z zawartej z Państwem umowy (na przykład umowy o świadczenie usług);

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.
 
 

4. W celu nadzorowania oraz zapewnienia przestrzegania przez Państwa naszych zasad i reguł.

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy czynienie tego jest w naszym uzasadnionym interesie i gdy prawo do ochrony danych osobowych nie jest nadrzędne nad takim interesem. Na przykład, Oriflame ma uzasadniony interes w zapewnieniu zgodności z określonymi zasadami i regułami.

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.
 

5. W celu dostarczania Państwu informacji o produktach lub usługach, które w naszym odczuciu mogą Państwa zainteresować. Będziemy docierać do Państwa, jedynie drogą elektroniczną (mailowo lub przez SMS), z informacjami na temat produktów lub usług podobnych do tych, które były już przedmiotem sprzedaży bądź negocjacji dotyczących sprzedaży na Państwa rzecz.

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy czynienie tego jest w naszym uzasadnionym interesie i gdy prawo do ochrony danych osobowych nie jest nadrzędne nad takim interesem. Na przykład, Oriflame ma uzasadniony interes w zapewnieniu zgodności z określonymi zasadami i regułami.

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.
 

6. Informowanie o zmianach w naszych usługach;

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy czynienie tego jest w naszym uzasadnionym interesie i gdy prawo do ochrony danych osobowych nie jest nadrzędne nad takim interesem. Na przykład, Oriflame ma uzasadniony interes w informowaniu konsultantów o zmianach w jego usługach.

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.
 

7. W celu zapewnienia, iż zawartość naszej aplikacji jest prezentowana w sposób najbardziej skuteczny dla Państwa lub państwa komputera;

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy czynienie tego jest w naszym uzasadnionym interesie i gdy prawo do ochrony danych osobowych nie jest nadrzędne nad takim interesem. Na przykład, Oriflame ma uzasadniony interes w prezentowaniu konsultantom odpowiednich treści na własnych stronach internetowych.

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.

 

8. W celu zapewnienia najbardziej skutecznego zarządzania siecią naszych konsultantów przez nas, ale również przez innych członków naszej sieci konsultantów (przede wszystkim przez państwa sponsora);

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy czynienie tego jest w naszym uzasadnionym interesie i gdy prawo do ochrony danych osobowych nie jest nadrzędne nad takim interesem. Na przykład, Oriflame ma uzasadniony interes w skutecznym zarządzaniu jego siecią konsultantów.

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.
 

9. W celu administrowania naszą stroną, dla potrzeb wewnętrznych, w tym dla rozwiązywania problemów, oraz w celach analizy danych, testowania, poszukiwania informacji, celach statystycznych i badawczych.

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy czynienie tego jest w naszym uzasadnionym interesie i gdy prawo do ochrony danych osobowych nie jest nadrzędne nad takim interesem. Na przykład, Oriflame ma uzasadniony interes w administrowaniu swoimi stronami internetowymi.

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.
 

10. W celu zapewnienia Państwu możliwości korzystania z interaktywnych właściwości naszych usług, w czasie kiedy Państwo sobie tego zażyczycie;

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy czynienie tego jest w naszym uzasadnionym interesie i gdy prawo do ochrony danych osobowych nie jest nadrzędne nad takim interesem. Na przykład, Oriflame ma uzasadniony interes w udostępnianiu konsultantom interaktywnych funkcji usługowych.

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny;

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy czynienie tego jest w naszym uzasadnionym interesie i gdy prawo do ochrony danych osobowych nie jest nadrzędne nad takim interesem. Na przykład, Oriflame ma uzasadniony interes w zapewnieniu, iż jego strony internetowe oraz wszelkie dane osobowe zgromadzone lub przetwarzane przez takie strony, są bezpieczne.

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.

 

12. W celu pomiaru oraz analizy efektywności prezentowanych Państwu oraz innym odbiorcom treści reklamowych, tak aby prezentowane reklamy były dla Państwa istotne, co obejmuje badania efektywności oraz satysfakcji klientów i inne podobne analizy;

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy czynienie tego jest w naszym uzasadnionym interesie i gdy prawo do ochrony danych osobowych nie jest nadrzędne nad takim interesem. Na przykład, Oriflame ma uzasadniony interes w pomiarze oraz analizowaniu efektywności przekazu reklamowego kierowanego do konsultantów.

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.
 

13. W celu reagowania na prośby i prawne żądania regulatorów i innych władz;

 a. Jakie dane gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu komórkowego
 • Nr identyfikacyjny
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Adres domowy
 • Datę urodzin
 • Płeć
 • Datę konsultacji
 • Państwa zdjęcie
 • Państwa troski związane ze stanem skóry (na podstawie algorytmu oceny przez aplikację) zawierające:
  1. Zmarszczki
  2. Jędrność
  3. Przebarwienia
  4. Matowość
  5. Państwa karnacja/kolor skóry
 • Państwa wiek
 • Kalkulacyjny wiek państwa skóry (na podstawie oceny przez aplikację

b. Co stanowi podstawę prawną gromadzenia danych?

 • Oriflame przetwarza państwa dane, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez przepisy prawa (na przykład, gdy przechowanie danych jest niezbędne w związku z możliwym pozwem sądowym).

c. Co stanowi źródło tych danych?

 • Państwo dostarczacie nam tych danych podczas korzystania z konsultacji skórnych przeprowadzanych przez niezależnego konsultanta kosmetycznego.


  10.3 DALSZE INFORMACJE O PAŃSTWA PRAWACH ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORIFLAME
 • Macie Państwo prawo do dostępu do własnych danych osobowych, ich korekty, blokowania, uzupełniania, usuwania oraz ograniczania ich wykorzystania. Macie Państwo również prawo do żądania dalszych informacji na temat przetwarzania państwa danych osobowych; oraz
 • W pewnych przypadkach, macie Państwo również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas państwa danych osobowych.

Możecie Państwo skorzystać z powyższych praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu powyższych informacji. Wszelkie wnioski zostaną rozpatrzone w możliwie najszybszym terminie, a wszelkie opóźnienia będą ograniczane do minimum.

Istnieją wyjątki dotyczące tych praw; na przykład można odmówić dostępu do danych osobowych, jeśli w jego trakcie ujawnione byłyby dane osobowe dotyczące innej osoby lub jeśli przepisy prawa zabraniają nam umożliwienia takiego dostępu.

Macie również Państwo prawo do złożenia skargi do urzędu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych lub do sięgnięcia po rozwiązania na drodze sądowej, jeżeli uważacie Państwo, iż wasze prawa zostały naruszone.

Gdy zwrócimy się do Państwa o dostarczenie nam informacji, wyjaśnimy, czy informacje, o które prosimy, muszą być przekazane, abyśmy mogli dostarczyć Państwu produkty i usługi, lub czy dostarczanie jakichkolwiek informacji nie jest obowiązkowe.

 
10.4 
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZEKAZYWANIA PRZEZ ORIFLAME PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Gromadzone przez nas Państwa dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w krajach położonych poza EOG, włączając w to kraje, które posiadają odmienne standardy ochrony danych osobowych niż te obowiązujące w EOG, na przykład, Stany Zjednoczone.

Wprowadziliśmy, zatwierdzone przez Komisję Europejską, standardowe klauzule umowne w celu ochrony tych danych. Treść tych klauzul jest dostępna na państwa żądanie, przekazane nam w sposób opisany powyżej.


10.5 
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PODMIOTÓW, KTÓRYM ORIFLAME UDOSTĘPNIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 • Udostępniamy państwa dane osobowe podmiotom stowarzyszonym oraz zależnym Grupy Oriflame, aktualna lista których jest dostępna w notach do naszego ostatniego raportu rocznego opublikowanego na http://investors.oriflame.com/investors/reports-and-presentations/annual-reports

  ; oraz

 • Jak wiele innych przedsiębiorstw, Oriflame, w celu realizacji swoich funkcji gospodarczych, utrzymuje relacje z innymi firmami, takimi jak przewoźnicy, firmy windykacyjne, banki, firmy faktoringowe, dostawcy usług logistycznych (takich jak usługi kompletowania wysyłek), dostawcy usług obsługi klientów i inni usługodawcy. Podczas współpracy możemy udostępniać im informacje, które są dla nich niezbędne do realizacji ich określonych zadań. Dostawcy Oriflame, którzy posiadają dostęp do państwa danych osobowych są zobowiązani do zachowania poufności tych danych, zapewnienia odpowiedniego ich bezpieczeństwa oraz nie mają prawa używać tych danych w celach innych niż świadczenie usług na rzecz Oriflame.