Zasady i Warunki

Niniejsze zasady i warunki współpracy (dalej zwane „Warunkami”) jak również wszelkie przywołane w nich dokumenty, określają zasady i reguły współpracy obowiązujące w Klubie Oriflame oraz prawa i obowiązki Konsultantów dotyczące umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 (zwanej dalej „Oriflame” lub „Oriflame Poland”), a nabywcami produktów Oriflame, zwanych dalej „Konsultantami Oriflame” lub „Konsultantami”. Z powyższych względów radzimy by kopię niniejszych Warunków oraz przywołanych w nich dokumentów wydrukować i przechowywać lub zabezpieczyć w inny sposób. Warunki dostępne są na stronie internetowej www.oriflame.pl

Oriflame Poland zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków o zmianach informujemy w sposób wskazany w niniejszych Warunkach. Datę ostatniej aktualizacji znaleźć można na ostatniej stronie Warunków. Konsultant jest odpowiedzialny za bieżące zaznajamianie się ze zmianami Warunków i dostosowanie swych działań do ich zaktualizowanej wersji. Wiążące są Warunki obowiązujące w dacie zawarcia danej umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Konsultanta zmienionych Warunków.

 1. Definicje
  Użyte w niniejszych Warunkach pojęcia mają następujące znaczenie:

  1. Kodeks Etyki i Regulamin Klubu Oriflame – to zestaw obowiązujących reguł składających się na Regulamin Działalności w Klubie Oriflame, określających warunki współpracy orazzasady zachowania Konsultantów w relacjach z Oriflame, Klientami i innymi Konsultantami Oriflame;
  2. Dostawa – to czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Konsultantowi zamówionych przez niego Produktów będących przedmiotem sprzedaży;
  3. Miejsce dostawy – to wskazane przez Konsultanta miejsce, do którego realizowane są dostawy Produktów bądź miejsce osobistego odbioru Produktów przez Konsultanta;
  4. Konsultant – to członek Klubu Oriflame uprawniony do składania zamówień, z którym zawierana jest umowa sprzedaży Produktów Oriflame;
  5. Klient – to osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, z którą zawierana jest umowa sprzedaży;
  6. Konsument – to Konsultant lub Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę sprzedaży niezwiązaną z działalnością gospodarczą lub zawodową takiej osoby;
  7. Przedsiębiorca – to Konsultant prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zawierający z Oriflame umowę sprzedaży Produktów celemich dalszej odsprzedaży;
  8. Katalog Oriflame lub Katalog – to broszura dostępna w formie papierowej lub elektronicznej wydawana periodycznie przez Oriflame zawierająca informację o Produktach Oriflame dostępnych w danym okresie wraz z ich cenami zakupu brutto oraz z rekomendowanymi detalicznymi cenami sprzedaży Klientom;
  9. Okres katalogowy – to okreswskazany na stronie tytułowej (okładce) każdego z Katalogów, w którym to okresie zachowują ważność oferty sprzedaży Produktów Oriflame prezentowanych w danym Katalogu;
  10. Produkty Oriflame lub Produkty – to kosmetyki oraz towarzyszące im akcesoria jak również suplementy diety oferowane do sprzedaży pod znakiem towarowym Oriflame;
  11. Ceny – to ceny Produktów Oriflame ustalane przez Oriflame, prezentowane w cennikach i Katalogach;
  12. Droga do Sukcesu Oriflame – to dokument opisujący możliwości współpracy z Oriflame oraz płynące z tego korzyści;
  13. Broszura Oriflame (opatrzona tytułem „Możliwości Oriflame”) – to dokument zawierający szybką i prostą prezentację korzyści płynących z członkostwa w Klubie Oriflame a także prezentację Produktów Oriflame oraz oferowanych przez Spółkę możliwości współpracy;
  14. Grupa Oriflame – to grupa spółek działających pod firmą „Oriflame” kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Oriflame Global E-commerce AG.
  15.  Znaki towarowe Oriflame – to oznaczenie firmy Oriflame, logo Oriflame oraz oznaczenia Produktów lub serii (linii) Produktów wytwarzanych, oferowanych na rynku i sprzedawanych pod marką Oriflame;
  16. Terytorium – obszar Rzeczypospolitej Polskiej;
  17. Dane osobowe - to zdefiniowane przepisami dane udostępnione Oriflame przez Konsultanta w procesie rejestracji, jak również wszelkie dodatkowe informacje i dane Konsultanta przekazane przez niego w trakcie współpracy z Oriflame objęte ochroną i wykorzystywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  18. Informacje osobowe: informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Klientów, Konsultantek/-ów Oriflame oraz innych stron trzecich, których informacje zbierasz lub w innych sposób przetwarzasz w trakcie relacji z Oriflame

   2. Rejestracja  Konsultantów
   2.1 Rejestracja zainteresowanej współpracą osoby, jako członka Klubu Oriflame, następuje po zaakceptowaniu przez Oriflame złożonego przez taką osobę  „Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame” potwierdzonego nadaniem wskazanej we wniosku osobie indywidualnego numeru członkowskiego. Członkowie Klubu Oriflame uzyskują status Konsultanta z chwilą złożenia pierwszego punktowego zamówienia zakupu Produktów Oriflame. Szczegółowe warunki rejestracji oraz działalności w Klubie Oriflame zawarte są w Regulaminie Działalności w Klubie Oriflame dostępnym na stronie: www.oriflame.pl

   2.2.Uzyskanie statusu Konsultanta Klubu Oriflame rodzi obowiązek uiszczenia wpisowego jako opłaty członkowskiej obejmującej okres kolejnych 17 katalogów. Oriflame ustala wysokość opłat i publikuje je na stronie: www.oriflame.pl. O ile Konsultant w danym okresie członkowskim nie spełnił warunków zwolnienia z opłat za kolejny okres obejmujący 17 katalogów, przedłużenie członkostwa na każdy nowy okres członkowski wymaga wniesienia opłaty wznawiającej członkostwo.

   2.3 Osoba zainteresowana współpracą może pisemny wniosek o rejestrację w Klubie Oriflame złożyć osobiście bądź za pośrednictwem uprawnionego Konsultanta, który z mocy odrębnej umowy zawartej z Oriflame umocowany jest do realizacji takich czynności.

   2.4 Zainteresowana współpracą osoba Wniosek o rejestrację w klubie Oriflame może także złożyć on-lin poprzez stronę internetową: www.oriflame.pl
   Złożenia wniosku on-line dokonuje osobiście osoba zainteresowana po uprzednim umieszczeniu w nim wymaganych przez Oriflame danych. Osoba zainteresowana współpracą może upoważnić Konsultanta Oriflame do wypełnienia i złożenia Wniosku o rejestrację w jej imieniu w oparciu o udostępnione przez nią dane.

   W każdym z powyższych przypadków, Oriflame powiadomi osobę zainteresowaną współpracą o otrzymaniu Wniosku przesyłając na jej adres mailowy wskazany we wniosku stosowną informację. Aktywowania członkostwo w Klubie Oriflame dokonuje osoba zainteresowana, w oparciu o dane otrzymane z Oriflame. Aktywacja wymaga ustalenia haseł dostępu oraz wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych. Członek Klubu Oriflame uzyskuje status Konsultanta Oriflame z chwilą złożenia pierwszego punktowanego zamówienia, co musi nastąpić nie później niż do końca kolejnego okresu katalogowego następującego po okresie katalogowym, w którym nastąpiła rejestracja w Klubie Oriflame.

   2.5 Z chwilą rejestracji i spełnienia warunków wymaganych dla nabycia członkostwa Konsultant uzyskuje możliwość zakupu Produktów Oriflame oraz może korzystać z przysługujących mu przywilejów i uprawnień członka Klubu Oriflame. Nabycie uprawnień do nabywania Produktów Oriflame z odroczonym terminem płatności wymaga akceptacji Oriflame i może mieć miejsce po złożeniu pisemnego Wniosku o rejestrację zawierającego także dane obejmujące numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego.

   Członkostwo w Klubie obliguje jednakże do ścisłego przestrzegania reguł, zasad i warunków określonych przez Oriflame obowiązujących wszystkich Konsultantów Oriflame.

   2.6 Numer członkowski nie jest prawem majątkowym. Numer jest nadanym przez Oriflame oznaczeniem przypisanym do danego Konsultanta służącym indywidualizacji poszczególnych osób i ich pozycji w hierarchii grupy sprzedaży Oriflame. Numer członkowski nie może być zbyty, przekazany lub przeniesiony w żadnej formie i w żaden sposób na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Oriflame.

   2.7 Zagadnienia związane z powstaniem, realizacją oraz ustaniem członkostwa szczegółowo uregulowane są w Regulaminie Działalności.

   3. Prawo rezygnacji z członkostwa
   3.1.Konsultant może zrezygnować z członkostwa w każdym czasie bez podawania przyczyn swej rezygnacji, poprzez przesłanie na adres Spółki pisemnego zawiadomienia. Rezygnacja staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez Oriflame ww. zawiadomienia. Oriflame powiadomi Konsultanta o otrzymaniu rezygnacji. Zawiadomienie o rezygnacji z członkostwa może być dokonane przez Konsultanta przy użyciu formularza dostępnego na stronie: www.oriflame.pl, chyba że Konsultant zdecydował o innej formie pisemnego zawiadomienia.

   3.2.W przypadku złożenia przez Konsultanta zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa w terminie 14 dni od daty rejestracji, Oriflame dokona zwrotu wszelkich poniesionych przez Konsultanta opłat a także przyjmie zwrot zakupionych przez Konsultanta Produktów, jeżeli nie zostały one rozpakowane i o ile nie sprzeciwiają się temu względy bezpieczeństwa lub higieny.

   3.3.W przypadku złożenia przez Konsultanta rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 3.2. powyżej, Oriflame przejmie zwrotnie od Konsultanta zakupione przez niego Produkty, jednakże uzależnione jest to od spełnienia łącznie następujących warunków:
   • przedmiotem zwrotu mogą być tylko te Produkty, które były zakupione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Produkty te będą rozliczone w kwocie skorygowanej do 90% pierwotnej ceny zakupu netto dodatkowo pomniejszonej o kwotę wszelkich płatności dokonanych przez Oriflame Poland na rzecz Konsultanta w związku z zakupem takich Produktów,
   • zwracane Produkty muszą być zdatne do dalszego obrotu, tzn. nie mogą być używane, otwarte lub naruszone w jakikolwiek sposób, jak również nie mogą być przeterminowane a jednocześnie w dacie zwrotu nadal muszą być umieszczone w Katalogach.


    4. Zakupy produktów:
    4.1. Konsultanci Oriflame mają prawo do zakupu Produktów poprzez zawarcie umowy sprzedaży poprzedzonej złożeniem zamówienia.
    4.2. Konsultant może złożyć zamówienie poprzez:
         a.  stronę internetową: www.oriflame.pl
         b. maila przesłanego na adres: poczta@oriflame.com,
         c. telefon: (22) 307 78 00
    4.3. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko Produkty oferowane przez Oriflame w aktualnie obowiązującym Katalogu, dostępne w magazynie w chwili składania zamówienia.
    4.4. Informacje handlowe w tym cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach zamieszczone w Katalogach jak też sam Katalog jak również informacje dostępne na stronach internetowych Oriflame nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego a stanowią jedynie skierowane do Konsultantów zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
    4.5. Konsultant może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej i maila przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
    4.6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej oraz maila wymaga posiadania przez Konsultanta aktywnego konta poczty elektronicznej.
    4.7. Konsultant może składać zamówienia za pośrednictwem telefonujedynie w określonych godzinach wskazanych na stronie internetowej Oriflame.
    4.8. Konsultant składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, kompletuje zamówienie wybierając Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie danego Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia„DODAJ DO KOSZYKA” widocznego pod danym Produktem prezentowanym na stronie internetowej. Konsultant po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Oriflame, wybierając przycisk „KUPUJĘ I ZAPŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Oriflame, Konsultant jest informowany o łącznej cenie nabytych Produktów i kosztach dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną umową sprzedaży.
    4.9. Konsultant ma również możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej z użyciem formularza „ZAMÓWIENIE UPROSZCZONE” gdzie wybór Produktów, których zakupem jest zainteresowany, następuje poprzez wskazanie kodów oraz ilości zamawianych Produktów. Po wypełnieniu formularza i dokonaniu wyboru Produktów, Konsultant jest przekierowany do „KOSZYKA”, celem zamknięcia zamówienia.
    4.10 Konsultant składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Oriflame. Konsultant składa zamówienie przez telefon podając Oriflame kod Produktu oraz ilość Produktu jaką zamawia. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Konsultant określa sposób dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny niezbędny do przesłania przez Oriflame potwierdzenia warunków sprzedaży. Każdorazowo podczas składania przez Konsultanta zamówienia przez telefon, Oriflame informuje o cenie łącznej nabytych Produktów oraz łącznych kosztach wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Konsultant jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową sprzedaży.
    4.11. Konsultant składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości mailowej, przesyła zamówienie wykorzystując dane kontaktowe podane przez Oriflame na stronie internetowej. Konsultant w wiadomości przesyłanej do Oriflame, podaje kody Produktów oraz ilość Produktów, dokonując ich wyboru spośród produktów prezentowanych w Katalogu obowiązującym w dniu składania zamówienia.
    4.12. Po zawarciu umowy sprzedaży, Oriflame potwierdza Konsultantowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Konsultanta lub pisemnie na adres wskazany przez Konsultanta.
    4.13. Zamówienie uznaje się za prawidłowo złożone, jeżeli Konsultant przekazał dane niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy Produktów oraz dokonał wyboru sposobu dostawy i płatności a udostępnione przez niego dane osobowemogą byćużyte docelów wskazanych w polityce prywatności.
    4.14. Z chwilą zakończenia procedury składania zamówienia przez stronę internetową zamówienie zostaje zamknięte i z tą chwilą nie jest możliwy powrót do zakończonej procedury celem zmiany lub anulowania złożonego zamówienia.
    4.15. Konsultant wraz z dostawą Produktów otrzymuje specyfikację zawierającą zestawienie dostarczonych Produktów. Do specyfikacji załączone będą ważne informacje dotyczące praw konsumenckich, z których Konsultant może skorzystać jeżeli przysługują mu onez uwagi na to, że jest on Konsumentem.
    4.16. Zawarta z Konsultantem umowa sprzedaży nie ma formy pisemnego dokumentu lub pliku. Na umowę sprzedaży składają się: zamówienie Konsultanta i potwierdzenie zamówienia przez Oriflame, a jej wykonanie potwierdzają: realizacja zamówienia do miejsca dostawy oraz dokonanie zapłaty za zakupione Produkty.
    4.17. Zamówienia mogą być składane w dowolnym czasie z wyłączeniem okresów ograniczonej dostępności spowodowanej aktualizacją oprogramowania, pracami konserwacyjnymi lub zmianą Katalogów przypadających na koniec okresów katalogowych.
    4.18. Oriflame zastrzega, że nie wszystkie oferowane Produkty są dostępne w magazynie w każdym czasie mimo zamieszczenia ich w Katalogu. Jeżeli Produkt był niedostępny lub stał się niedostępny w czasie składania zamówienia, Oriflame podejmie wszelkie możliwe wysiłki by poinformować o tym Konsultanta tak aby przed zakończeniem procedury składania zamówienia i jego zamknięciem mógł dokonać stosownych korekt zamówienia.
    4.19.Katalog Produktów może być okresowo niedostępny on-line, z powodu prac konserwacyjnych, aktualizacji oprogramowania lub z innych przyczyn technicznych. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Katalogu lub okresową niemożliwość składania zamówień.
    4.20.Wprowadzenie zamówienia do systemu w imieniu innych Konsultantów jest dopuszczalne tylko przez uprawnionych Konsultantów, którzy na podstawie odrębnych umów z Oriflame posiadają uprawnienie do podejmowania takich czynności.
    4.21.Złożenie zamówienia przez upoważnionego Konsultanta w imieniu innych osób może być dokonane wyłącznie za ich zgodą i wiedzą potwierdzoną uprzednim, pisemnym upoważnieniem. Konsultanci upoważnieni do składania zamówień winni zachować udzielone im upoważnienie oraz bezzwłocznie na każde żądanie udostępnić je Oriflame.

    1. Ceny i płatności
     4.22 Ceny Produktów umieszczone w Katalogach są cenami sprzedaży brutto zawierającymi podatek VAT. Ceny katalogowe są cenami obowiązującymi w danym okresie katalogowym, aktualnymi w dacie składania zamówienia.
     4.23. Oriflame zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdym czasie bez podawania przyczyn. Jakiekolwiek zmiany cen Produktów dokonane przez Oriflame po złożeniu przez Konsultanta zamówienia, nie powodują zmiany wartości zamkniętego zamówienia.
     4.24. Ceny katalogowe nie zawierają kosztów transportu, dostawy jak również innych opłat i należności, które stanowią opłaty dodatkowe w stosunku do ceny sprzedaży, o ile tak zostały zdefiniowane w fazie składania zamówienia. Opłaty dodatkowe mogą różnić się w zależności od wybranego przez Konsultanta sposobu dostawy.
     4.25. Ceny mogą podlegać okresowym zmianom i być różne w poszczególnych okresach katalogowych.
     Dalsze obniżki cen mające charakter rabatów/upustów mogą być udzielane Konsultantom na zasadach określonych w Drodze do Sukcesu. Konsultanci dokonujący systematycznych zakupów mogą korzystać z systemu rabatów/upustów, przy czym sposoby korzystania i skala przysługujących danemu Konsultantowi obniżek cen są zindywidualizowane i zależne od osiągniętego dotychczas poziomu/wartości zakupów. 
     Reklamacje dotyczące sposobu ustalenia cen mogą być kierowane do Działu Obsługi na adres: poczta@oriflame.com.
     4.26. Płatności mogą być dokonywane kartą płatniczą, przelewem bankowym lub w inny wybrany przez Konsultanta sposób wskazany przy składaniu zamówienia. Akceptowana jest większość kart płatniczych. Konsultant w toku składania zamówienia dokonuje wyboru formy płatności za zamówione Produkty. Zwyczajowo rachunek karty płatniczej nie jest obciążany kwotą należności do chwili przygotowania zamówionych produktów do wysyłki.
     4.27. Po przekazaniu pisemnego Wniosku o rejestrację zawierającego również dane dotyczące numeru PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego Konsultanci mogą ubiegać się o uzyskanie możliwości zapłaty w odroczonym terminie. Konsultanci, którzy uzyskali uprawnienie do dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności muszą dokonać zapłaty w terminie 14 dni. Za niedochowanie terminu płatności, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, naliczane są odsetki umowne, których wysokość wskazana jest w cenniku, potwierdzeniu zamówienia oraz fakturze VAT. Niezależnie od odsetek umownych Konsultanta obciążają opłaty i koszty dochodzenia należności.
     4.28. Dalsze informacje dotyczące sposobów płatności, w tym możliwości uzyskania uprawnienia do zapłaty należności w odroczonym terminie płatności dostępne są pod adresem poczta@oriflame.com.
     4.29. W przypadku osób, które nie uzyskały uprawnienia do zapłaty z odroczonym terminem płatności zapłata za Produkty musi być dokonana najpóźniej w chwili złożenia zamówienia bądź przy odbiorze Produktów od kuriera.

    2. Dostawa i przejście ryzyk

     4.30. Dostawy zamówionych przez Konsultanta Produktów realizowane są wyłącznie na terytorium Polski do miejsca wskazanego przez Konsultanta w zamówieniu jako miejsce dostawy.

     4.31.Zamówienia realizowane są nie później niż w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez Oriflame złożenia zamówienia przez Konsultanta. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw Produktów powstałe wskutek okoliczności będących poza kontrolą Spółki.

     4.32.Prawa do Produktów oraz ryzyko utraty Produktów przechodzą na Konsultanta w chwili dostawy.

     4.33. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy, nieprawidłową lub spóźnioną dostawę zamówionych Produktów spowodowaną przekazaniem przez Konsultanta nieprawdziwych lub niepełnych danych a także nieuaktualnienia danych wymaganych dla prawidłowej dostawy.

     4.34.Oriflame zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego zamówienia w każdym czasie, w przypadku zaistnienia po stronie Konsultanta nieprawidłowości lub powzięcia uzasadnionych podejrzeń wskazujących na naruszenie przez Konsultanta niniejszych Warunków bądź Regulaminu Działalności.

     4.35.Konsultant przy odbiorze Produktów zobowiązany jest skontrolować stan przesyłki oraz zbadać zawartość przesyłki w sposób przyjęty przy odbiorze przesyłek danego rodzaju. Zapisy pkt. 5.2. stosuje się odpowiednio.

      

    3. Zgodność Produktów

     4.36. Oriflame zapewnia zgodność procesów wytwórczych Produktów z wymaganiami określonymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Producentów Produktów Kosmetycznych (EN ISO 22716:2007) oraz w Kodeksie Dobrych Praktyk Oriflame.

      

    4. Rękojmia

        4.37.Oriflame zapewnia, że sprzedawane Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Oriflame ponosi odpowiedzialność względem Konsultanta za       wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

          4.38. Jeżeli Produkt ma wady Konsultant może:

    4.38.1. złożyć oświadczenie i żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że Oriflame wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

    Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Oriflame albo Oriflame nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsultant może zamiast zaproponowanego przez Oriflame usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsultanta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Oriflame. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i konsekwencje stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsultanta inny sposób zaspokojenia jego żądań;

     

    4.38.2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Oriflame jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez powodowania nadmiernych niedogodności dla Konsultanta.

    Oriflame może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsultanta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaż wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Oriflame.

    4.39. Konsultant, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Oriflame. Koszty dostarczenia obciążają Oriflame.

    4.40. Oriflame odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty dostawy Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem 2-letniego terminu określonego powyżej. W tym terminie Konsultant może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Konsultant żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia z żądaniem obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

    4.41. Wszelkie reklamacje związane z Produktami lub realizacją umów sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Oriflame, bądź elektronicznie na adres: reklamacje@oriflame.com.

    4.42. Oriflame, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji.

    5. Prawo odstąpienia od umowy  Sprzedaży

    5.1. Oriflame ściśle przestrzega zasad dotyczących odstąpienia od umowy określonych przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

    5.2 Bez naruszenia prawa Konsultanta do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu, z chwilą otrzymania dostawy, Konsultant zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki celem upewnienia się czy nie zawiera ona Produktów, które uległy uszkodzeniu w czasie transportu. Konsultant zobligowany jest do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń bądź zniszczeń. Reklamacje można przesłać mailem na adres reklamacje@oriflame.com. lub na nasz adres korespondencyjny: Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa

    5.3 Prawo odstąpienia i zwrotu Produktów.
        5.3.1.Konsultant może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyn powiadamiając Oriflame o swojej decyzji. W przypadku odstąpienia od              umowy Konsultant otrzyma zwrot ceny zakupionych Produktów.\
       5.3.2.Konsultant może odstąpić od umowy w każdym czasie, nawet po otrzymaniu z Oriflame potwierdzenia zamówienia przez Oriflame, jednakże nie            później niż w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
    5.3.3.W celu odstąpienia od umowy Konsultant musi skontaktować się z Obsługą Klienta telefonicznie pod numer (22 3077800) lub drogą mailową na adres: poczta@oriflame.com bądź listownie na adres: Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Odstąpienie od umowy może być dokonane także przy wykorzystaniu przygotowanego przez Oriflame wzoru formularza. W przypadku wypełniania i składania formularza on-line poprzez stronę internetową, Oriflame bez zbędnej zwłoki skomunikuje się z Konsultantem celem potwierdzenia otrzymania takiego odstąpienia. Prawo odstąpienia od umowy musi być zrealizowane przed upływem terminu, w którym odstąpienie jest dopuszczalne. Z powyższych względów, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu wysłano drogą mailową lub pocztą, takie odstąpienie odnosi skutek od daty wysyłki maila lub nadania listu na adres Spółki. W przypadku powiadomienia drogą telefoniczną odstąpienie jest skuteczne od daty telefonicznego powiadomienia Oriflame.
    5.3.4.Konsultant otrzyma zwrot pełnej kwoty stanowiącej cenę zapłaconą za Produkty jak również zwrot związanych z dostawą, poniesionych przez Konsultanta opłat (z wyłączeniem kosztów dodatkowych powstałych w przypadku wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Spółkę). Kwota zwracanych należności może być pomniejszona przez Oriflame o kwotę oszacowaną jako zmniejszenie wartości zwróconych Produktów. Konsultant ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia ich właściwości, cech oraz funkcjonalności i przeznaczenia.
    5.3.5.Zwrot należności nastąpi w możliwie krótkim terminie jednakże nie dłuższym niż:
    5.3.5.1.14 dni od daty otrzymania przez Oriflame zwracanych przez Konsultanta Produktów, lub
    5.3.5.2.14 dni od daty dostarczenia do Oriflame dowodów zwrotu Produktów, jeżeli ma to miejsce wcześniej niż fizyczny zwrot Produktów, lub
    5.3.5.3.jeżeli Produkty, za które dokonano zapłaty nie zostały jeszcze dostarczone, w terminie 14 dni od daty, w której Konsultant powiadomił Oriflame o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
    5.3.6.Jeżeli zwrot Produktów nastąpił z powodu ich wad lub braku właściwości, Oriflame dokona zwrotu należności za Produkty w pełnej kwocie oraz zwrotu kosztów związanych z dostawą jak też wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Konsultanta w związku ze zwrotem Produktów.
    5.3.7.Zwroty należności dokonywane są w sposób odpowiadający wybranemu przez Konsultanta, przy składaniu zamówienia, sposobowi płatności za Produkty, chyba że Konsultant wyraził zgodę na inny sposób zwrotu  należności. W żadnym przypadku Konsultant nie poniesie żadnych opłat związanych ze zwrotem należności.
    5.3.8.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży po zrealizowaniu dostawy:
    5.3.8.1.Konsultant musi dokonać zwrotu Produktów bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy sprzedaży. Powyższy termin uważa się za zachowany jeżeli zwrotna wysyłka Produktu nastąpiła przed upływem powyższego 14-dniowego terminu,
    5.3.8.2.jeżeli jednak zwracane Produkty nie są wadliwe i posiadają prawidłowe właściwości, Konsultant będzie odpowiedzialny za bezpośrednie koszty zwrotu Produktów,
    5.3.8.3.w każdym przypadku na Konsultancie spoczywa obowiązek podjęcia rozsądnych środków ochrony Produktów znajdujących się w jego posiadaniu przed zmniejszeniem jakości, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
    5.3.9.Szczegóły dotyczące prawa odstąpienia od umowy, sposobu jego realizacji wraz z wzorem Formularza zawarte są w korespondencji lub przesyłce dostarczonej do Konsultanta. Formularz można również pobrać w każdej chwili ze strony internetowej Oriflame 
    5.4. W przypadku roszczeń opartych na odpowiedzialności z tytułu rękojmi przewidzianej przepisami prawa procedura zgłoszenia roszczeń wymaga:
    5.4.1. skontaktowania się Konsultanta z Oriflame na zasadach określonych w pkt. 5.3.3. i przekazania informacji o stwierdzonych wadach Produktu oraz zgłaszanych roszczeniach,
    5.4.2. zwrotnego przesłania Produktów dotkniętych wadą na adres: Oriflame Poland Sp. z o.o.; ul. Wołoska 22; 02-675 Warszawa.
    5.5. Niniejszym Oriflame gwarantuje jakość Produktów opatrzonych marką Oriflame oraz oświadcza, że zostały one wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Z powyższych względów Oriflame udziela dalszej gwarancji Oriflame uprawniającej Konsultanta do żądania wymiany Produktów lub zwrotu całej kwoty należności stanowiącej cenę Produktu, który nie spełnia oczekiwań Klienta. Sprecyzowane żądanie musi być złożone przez Konsultanta w ciągu 30 dni od daty dostawy Produktu. Udzielona gwarancja Oriflame nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zamierzonym działaniem lub zaniechaniem Konsultanta, lub wywołanych nieprawidłowym zastosowaniem Produktu. 

    6. Obowiązki Konsultanta Oriflame
    6.1. Konsultanci nabywają Produkty Oriflame we własnym imieniu i na własny rachunek i na tych samych zasadach mogą dokonywać ich sprzedaży. W przypadku podjęcia działalności w zakresie obrotu Produktami  nabytymi od Oriflame, Konsultant pozostaje osobą niezależną i nie  jest związany z Oriflame umową o pracę lub żadną inną umową o charakterze cywilnoprawnym. Konsultant nie posiada żadnych uprawnień i upoważnień do negocjowania lub zawierania jakichkolwiek umów w imieniu bądź na rachunek Oriflame lub w imieniu bądź na rachunek jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Oriflame.
    6.2. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu Produktami Oriflame, Konsultant zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności niezbędne do zarejestrowania swojej działalności wymagane przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz w celach podatkowych a także w zakresie dochowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Konsultant ponosi wyłączną, pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania w tym zakresie zgłaszania obowiązków i regulowania należności podatkowych związanych z prowadzoną działalnością. Konsultant ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie zgodności swoich działań w zakresie gromadzenia i ochrony danych osobowych z zasadami ochrony danych osobowych i polityki prywatności obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
    6.3. Konsultantowi oraz jego Klientom przysługuje prawo zwrotu lub wymiany Produktów na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.
    Konsultant obowiązany jest do poinformowania swoich Klientów o przysługującym im prawie odstąpienia od umowy sprzedaży, uprawnieniach z tytułu rękojmi i gwarancji oraz prawie zwrotu Produktów. Konsultant jako administrator danych osobowych zobowiązany jest do dochowania obowiązujących go w tym zakresie przepisów prawa.
    6.4. Konsultant ma obowiązek dbania o wizerunek i dobre imię Oriflame. Niedopuszczalne jest składanie jakichkolwiek oświadczeń lub podejmowanie czynności mogących mieć szkodliwy wpływ na wizerunek lub opinię o Oriflame lub Produktach Oriflame. Działalność Konsultanta prowadzona być winna w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami etyki oraz nie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych roszczeń wobec Oriflame.
    6.5 Znaki towarowe Oriflame, oznaczenie firmy, logo oraz narzędzia internetowe i bazy danych stanowią własność Oriflame. Konsultant zobowiązany jest do nienaruszania ich w jakikolwiek sposób. Dla uniknięcia wątpliwości Konsultant potwierdza, iż wszelkie prawa, w tym wskazane wyżej przypisane do marki Oriflame przynależą i są własnością Oriflame. Na żądanie Oriflame, w przypadkach tego wymagających, Konsultant zobowiązany będzie do złożenia dodatkowego pisemnego oświadczenia potwierdzającego powyższe zasady.              Obowiązki w zakresie Ochrony Danych
    1.1.Jako Konsultant(ka) możesz zbierać, utrwalać, przechowywać, wykorzystywać i aktualizować Informacje Osobowe. Jako niezależny administrator danych takich Informacji Osobowych zapewniasz i zgadzasz się, że będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych i ochrony prywatności, w tym bez ograniczeń Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) oraz Dyrektywy 2002/58/WE (Dyrektywy w sprawie prywatności), implementowanych do prawa krajowego wraz ze zmianami, uzupełnieniami i zastąpieniami. Na podstawie tych przepisów może być od Ciebie wymagana rejestracja w odpowiednim organie ochrony prywatności, o ile nie obejmuje Cię zwolnienie z tego obowiązku, i masz obowiązek przestrzegać zasad ochrony danych. Twoim obowiązkiem jest ocena potrzeby rejestracji oraz dokonanie takiej rejestracji, jeśli jest ona wymagana, a także przestrzeganie zasad ochrony danych.
    1.2.Jeśli chcesz sponsorować Klienta lub zostać Konsultantką/-em, możesz uzyskać Informacje Osobowe bezpośrednio od Klienta. Masz obowiązek przestrzegania naszych procedur sponsorowania komunikowanych okresowo, a także dopilnować, aby wszelkie wykorzystanie Informacji Osobowych było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
    1.3.W szczególności podejmiesz odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Informacji Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności tam, gdzie przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych w sieci, a także przed wszystkimi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. Z uwzględnieniem stopnia zaawansowania i kosztów wprowadzenia środki te zapewnią poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz charakteru Informacji Osobowych objętych ochroną.
    1.4.Niezwłocznie po powzięciu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieupoważnionego ujawnienia lub dostępu do Informacji Osobowych powiadomisz o tym Oriflame, wysyłając e-mail do Oriflame na adres privacy@oriflame.com z wyjaśnieniem charakteru incydentu i dotkniętych nim danych.|
    1.5.Jeśli w dowolnym czasie otrzymasz od Klienta lub od innej osoby, której Informacje Osobowe przetwarzasz, żądanie skorzystania z praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych, spełnisz to żądanie w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa i zgodnie ze wszelkimi politykami, procedurami lub szkoleniami Przedstawionymi Ci przez Oriflame.
    1.6.Możesz przetwarzać Informacje Osobowe tylko zgodnie z polityką prywatności dostarczoną do Klientów i innych Konsultantek/-ów Oriflame. Zapewniasz i zgadzasz się, że po rozwiązaniu umowy z Oriflame niezwłocznie zniszczysz wszystkie Informacje Osobowe znajdujące się w Twoim posiadaniu lub pod Twoją kontrolą.
    1.7.Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za kary, koszty, opłaty i ogólnie wszelkie wydatki, jakie możesz ponieść w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych i ochrony prywatności 

    Komunikaty marketingowe i handlowe
    1.8.Masz obowiązek wyraźnego zapytania Klientów, czy chcą otrzymywać od Ciebie komunikaty marketingowe na temat Produktów Oriflame, i musisz uzyskać ich zgodę przed wysłaniem im jakichkolwiek takich komunikatów. Masz obowiązek rejestrowania preferencji marketingowych odbiorców otrzymujących od Ciebie komunikaty marketingowe, w tym rejestrowania daty udzielenia zgody oraz uzgodnionego języka. Wszelkie wysyłane przez Ciebie komunikaty marketingowe muszą informować odbiorców o przysługującym im prawie do rezygnacji z otrzymywania komunikatów w przyszłości oraz o sposobie, w jaki mogą z tego prawa skorzystać, w tym przez poinformowanie Ciebie e-mailem o chęci rezygnacji. Zgadzasz się i zapewniasz, że uszanujesz preferencje wszystkich odbiorców takich komunikatów.
    1.9.Nasze narzędzia internetowe mogą umożliwiać Ci korzystanie z Informacji Osobowych Klientów w celu wysyłania komunikatów marketingowych i innych komunikatów handlowych z zastrzeżeniem następujących warunków:

     • musisz mieć sponsorowanego Klienta, aby zostać Konsultantką/-em, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej,
     • komunikaty marketingowe i inne komunikaty handlowe muszą dotyczyć tylko Produktów Oriflame,
     • komunikaty handlowe lub marketingowe będą wyraźnie rozpoznawalne jako takie,
     • komunikat zawiera Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do Ciebie jako nadawcy komunikatu handlowego, a także aktualny adres e-mail (i/lub inne formy kontaktu takie jak link, pod którym można zrezygnować z otrzymywania komunikatów), pod którym Kliencie mogą się z Tobą skontaktować, aby Cię powiadomić o chęci rezygnacji z dalszego otrzymywania komunikatów marketingowych,
     • komunikatów marketingowych nie można wysyłać do Klientów, którzy zrezygnowali z ich otrzymywania,
     • ·oferty promocyjne takie jak zniżki, premie i upominki, gdzie są dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, będą wyraźnie rozpoznawalne jako takie, a warunki, jakie należy spełnić, aby móc z tych ofert skorzystać, będą łatwo dostępne i zostaną przedstawione wyraźnie i jednoznacznie
     • treść takich komunikatów handlowych i marketingowych jest zgodna z niniejszymi Warunkami oraz wszystkimi przepisami obowiązującymi w zakresie komunikatów handlowych.

      1.10.W żadnych okolicznościach nie wolno Ci wysyłać komunikatów marketingowych ani innych komunikatów handlowych w imieniu Oriflame ani pod firmą Oriflame.

      7. Procedura składania reklamacji
      Konsultant uprawniony jest do złożenia reklamacji w każdym czasie, poprzez przekazanie jej do Biura Obsługi Oriflame na adres: reklamacje@oriflame.com lub powiadomienie o niej Oriflame telefonicznie pod numer (22) 307 7800.
      Jeżeli sposób rozpatrywania reklamacji jest w ocenie Konsultanta niesatysfakcjonujący uprawniony jest on do skontaktowania się z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) www.pssb.pl lub Europejskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej (SELDIA) pod adresem: www.fairselling.eu.

      8. Kodeks postępowania
      Oriflame stosuje w swych działaniach postanowienia Kodeksu postępowania SELDIA (http: www.fairselling.eu) oraz Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej WFDSA (http: www.wfdsa.org.). Oriflame stosuje się także do Kodeksu PSSB. Kodeks PSSB dostępny jest pod adresem: ( http://pssb.pl/pssb/).Kopie powyższych dokumentów dostępne są w Biurze Obsługi pod adresem: poczta@oriflame.com

      9. Błędy i korekty
      Oriflame podejmie działania mające na celu zapewnienie prawidłowości i aktualności treści zamieszczanych na stronie internetowej. Okresowo mogą jednak występować utrudnienia dostępu oraz inne błędy techniczne powodujące nieprawidłowość prezentowanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania korekt w przypadku wystąpienia na stronie takich błędów lub nieprawidłowości, w tym dotyczących cen i dostępności Produktów. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za takie błędy i nieprawidłowości.

      Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w każdym czasie poprawek lub zmian wyglądu, a także funkcjonalności oraz zawartości strony internetowej. W przypadku stwierdzenia, że umieszczona na stronie informacja lub opis, w ocenie Konsultanta jest nieprawidłowa prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

      10. Linki
      Oriflame jest uprawniona do zamieszczania linków do stron internetowych oraz adresów mailowych osób trzecich. Zamieszczanie linków i adresów nie stanowi przeniesienia na stronę internetową Spółki jakichkolwiek informacji, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem takich linków. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i funkcjonowanie zawartości internetu, w tym innych stron internetowych, do których odsyłamy na naszej stronie, lub do których dostęp ma miejsce poprzez stronę Oriflame. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich błędów lub nieprawidłowości stwierdzonych na stronach dostępnych poprzez linki udostępnione przez Oriflame.

      11. Zasady ogólne
      11.1. Niniejsze Warunki regulowane są przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami rozstrzygane będą poprzez sądy powszechne w Polsce zgodnie z ich właściwością miejscową i rzeczową.
      11.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków uznane zostanie zaniemające zastosowania w danej sprawie lub za nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień
      11.3. Odstąpienie od realizacji przez Oriflame któregokolwiek z postanowień Warunków nie będzie uznane za uchylenie obowiązywania takiego postanowienia.
      11.4. Oriflame zastrzega sobie prawo aktualizacji oraz zmian niniejszych Warunków. Wszelkie aktualizacje oraz zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie: www.oriflame.pl.
      11.5. Zaakceptowanie przez Konsultantawprowadzonych przez Oriflame aktualizacji i zmian po ich wejściu w życie jest konieczne i stanowi warunek dalszej współpracy i składania zamówień Produktów.
      11.6. Jeżeli Konsultant nie zastrzegł inaczej, Oriflame może przesyłać mu powiadomienia, zawiadomienia, korespondencję oraz korzystać z różnych sposobów komunikacji z Konsultantem, w tym z wykorzystaniem internetu. Konsultant ma prawo zaktualizowania swoich preferencji w powyższym zakresie komunikując się w dowolnym czasie z Oriflame i dokonując logowania oraz wprowadzając zmiany w ustawieniach użytkownika. Akceptując niniejsze Warunki Konsultant wyraża zgodę na otrzymywanie od Oriflame informacji/powiadomień poprzez dowolne sposoby komunikacji inne niż forma papierowa pozwalające na gromadzenie informacji w sposób zapewniający do nich dostęp w przyszłości oraz przechowanie takich informacji w niezmienionej formie.
      11.7. Powiadomienia pisemne, o których mowa w niniejszych Warunkach uznaje się za doręczone w terminie liczonym oddaty otrzymania takiego powiadomienia listem poleconym. Jeżeli powiadomienia dokonywane są w innej formie doręczenie uznaje się za dokonane z datą otrzymania takiego powiadomienia.|

      12. POLITYKA PRYWATNOŚCI
      Potwierdzasz, że zapoznałaś/-eś się z informacjami i rozumiesz, że Oriflame może przetwarzać Twoje Dane Osobowe zgodnie z Polityką Prywatności Oriflame.

 

13.                                                         13. Kontakt
                                                         

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt pod adresem mailowym: poczta@oriflame.com lub telefon na numer:

(22) 307 78 00. Podejmiemy starania by odnieść się do zgłoszonych zastrzeżeń i usunąć problemy zgłoszone przez Konsultantów bez zbędnej zwłoki

 14. Wejście w życie; aktualizacje

 

 

POBIERZ:

1. Zasady i Warunki (pdf) >>>

2. Polityka Prywatności (pdf) >>>