ZASADY I WARUNKI

PARTNERA BIZNESOWEGO ORIFLAME

Niniejsze Zasady i Warunki („Warunki”) oraz wszelkie wymienione w nich dokumenty, określają reguły Oriflame, zasady oraz prawa i obowiązki Partnerów Biznesowych i stanowią wiążącą umowę („Umowa” lub „Umowa Partnera Biznesowego”) pomiędzy Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, Poland, VAT: 5220103006 („Oriflame”, „nas”, „my”, „nasz”) a Partnerem Biznesowym („ty”, „Partner Biznesowy Oriflame”, „Partner Biznesowy”) i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, oświadczenia lub zobowiązania. Opublikowaliśmy niniejsze Warunki w ogólnodostępnym miejscu, na naszej stronie internetowej, dlatego zalecamy wydrukowanie lub zapisanie i zachowanie kopii niniejszych Warunków oraz wszystkich innych dokumentów składających się na Umowę.

1.         DEFINICJE

W niniejszych Warunkach stosowane są następujące definicje:

i.       Kodeks etyczny i Zasady postępowania: zbiór obowiązujących zasad, stanowiących część Drogi do Sukcesu Oriflame, regulujących zachowanie Partnerów Biznesowych wobec Oriflame, wobec Klubowiczów oraz innych Partnerów Biznesowych Oriflame;

ii.     Klubowicz/Parter Biznesowy: każda osoba fizyczna, zarejestrowana w Oriflame lub nie, która nabywa produkty firmy Oriflame przez Internet (np. za pośrednictwem witryny internetowej) lub poza Internetem i która przy tym działa całkowicie lub zasadniczo w celach niezwiązanych ze swoją działalnością handlową, biznesową, rzemieślniczą lub zawodową;

iii.    Katalog Oriflame, Katalog: broszura papierowa lub elektroniczna wydawana okresowo przez firmę Oriflame, zawierająca oferty produktów firmy Oriflame i ich ceny detaliczne;

iv.    Okres katalogowy: okres wskazany na okładce każdego Katalogu, w którym obowiązują oferty z danego Katalogu Oriflame;

v.     Programy komercyjne: programy marketingowe, sprzedażowe i motywacyjne, sponsorowane przez Oriflame;

vi.    Grupa Oriflame: Oriflame Poland Sp. z o.o., jej dominująca spółka holdingowa oraz każdy podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez tę dominującą spółkę holdingową;

vii.   Produkty Oriflame: kosmetyki i związane z nimi akcesoria oraz niektóre substytuty żywności i suplementy diety oferowane do sprzedaży pod znakami towarowymi Oriflame; Katalog opisuje główne cechy produktów;

viii.  Broszura Klubu Oriflame: plan i dokument wyjaśniający możliwości zarabiania w Oriflame. Kopię Broszury Klubu Oriflame można pobrać tutaj;

ix.    ix. Znaki towarowe firmy Oriflame: nazwa Oriflame, logo Oriflame oraz nazwy produktów lub asortymentu, wprowadzanych do obrotu, sprzedawanych lub dystrybuowanych przez nas;

x.     Zasady i procedury: zasady i procedury, które regulują postanowienia dotyczące bonusów i świadczeń w ramach Drogi do Sukcesu Oriflame i Programów komercyjnych. Kopię Zasad i procedur można pobrać tutaj.

PL Legal Markets Zasady i Warunki Partnera Biznesowego

xi.    Ceny: ceny produktów Oriflame ustalone przez firmę Oriflame i umieszczone w cennikach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia;

xii.   Terytorium: Polska;

xiii.  Dane osobowe: dane podane podczas rejestracji w roli Partnera Biznesowego Oriflame, a także wszelkie dodatkowe informacje o Partnerze Biznesowym;

xiv. Informacje osobowe: informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do Klubowiczów, Partnerów Biznesowych Oriflame i innych osób trzecich, których dane są zbierane lub w inny sposób przetwarzane przez Partnera Biznesowego w trakcie stosunku umownego z firmą Oriflame.

2.         REJESTRACJA I CZŁONKOSTWO

2.1. Rejestracja jako Partner Biznesowy Oriflame następuje po zaakceptowaniu przez nas zgłoszenia i przyznaniu unikalnego numeru Partnera Biznesowego. Warunki akceptacji w roli  Partnera Biznesowego Oriflame są określone w sekcji „Członkostwo” Kodeksu etycznego i Zasad postępowania.

2.2.      Zastrzegamy prawo do pobrania rocznej opłaty administracyjnej w wysokości określonej na naszej stronie internetowej (przy rejestracji i w każdą rocznicę rejestracji) oraz, w razie wyrażenia takiej woli, do naliczenia ceny zestawu startowego określonej na naszej stronie internetowej. Opłaty te zostaną dodane do pierwszej faktury zakupowej.

2.3. Twoje członkostwo jako Partnera Biznesowego wygaśnie automatycznie: (i) w rocznicę rejestracji, chyba że zostanie ono odnowione zgodnie z niniejszymi Warunkami; lub (ii) w przypadku braku zamówienia przez 12 kolejnych miesięcy.

2.4 W przypadku, gdy nie odnowisz swojego członkostwa jako Partner Biznesowy Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, ale pozostaniesz zarejestrowany jako Klubowicz Oriflame zgodnie z Warunkami i Zasadami dla Klubowiczów i Użytkowników OnlineOriflame oraz Polityką Prywatności dla Klubowiczów, co pozwoli Ci nadal kupować Produkty Oriflame. Uzupełniające informacje na temat Partnerów Biznesowych i Klubowiczów, którzy podnoszą lub obniżają poziom członkostwa, znajdują się w odpowiedniej Polityce.

2.5. Zarówno Partner Biznesowy, jak i firma Oriflame mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć członkostwo i niniejszą Umowę Partnera Biznesowego zgodnie z Warunkami określonymi poniżej.

2.6. Członkostwo ma charakter osobisty i nie podlega cesji ani przekazaniu na rzecz innej osoby bez naszej uprzedniej pisemnej zgody oraz zgodnie z wymogami Kodeksu etycznego i Zasad postępowania.

2.7. Nieautoryzowane rejestracje są niedozwolone. Partner Biznesowy niniejszym zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, koszty i wydatki poniesione w związku z taką rejestracją oraz w pełni odpowiadać za zabezpieczenie Oriflame przed wszelkimi roszczeniami, kosztami i wydatkami poniesionymi w wyniku takiej nieautoryzowanej rejestracji.

2.8.      Po rejestracji:

            2.8.1. Partner Biznesowy będzie uprawniony do nabywania Produktów firmy Oriflame zgodnie z niniejszymi Warunkami, a także do korzystania i otrzymywania innych korzyści określonych w Drodze do Sukcesu Oriflame oraz we wszelkich Zasadach i procedurach; oraz

        2.8.2. będzie zobowiązany do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszych Warunków.

 

3.         PRAWO DO REZYGNACJI (OKRES DO NAMYSŁU) I SKUTKI REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA

3.1. Partner Biznesowy może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa i wypowiedzieć Umowę Partnera Biznesowego bez wskazywania przyczyny, wysyłając nam pisemne powiadomienie o rezygnacji. Odbiór rezygnacji potwierdzimy z chwilą jej otrzymania. W celu powiadomienia nas o rezygnacji można użyć Druk rezygnacji z członkostwa.

3.2. W przypadku rezygnacji i odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od rejestracji zwrócimy wszystkie opłaty i koszty oraz zaakceptujemy anulowanie wszelkich zamówionych Produktów lub usług, które jeszcze nie zostały dostarczone, oraz zwroty wszystkich Produktów (w tym materiałów szkoleniowych i promocyjnych, podręczników biznesowych i zestawów) zakupionych przez Partnera Biznesowego. Ze względów bezpieczeństwa i higieny możemy odmówić przyjęcia produktów, które zostały rozpieczętowane, jeżeli oznacza to, że produkty te nie są już w takim samym stanie, w jakim były w momencie zakupu. Cena zakupu tych produktów zostanie zwrócona w momencie zwrotnej dostawy produktów lub tak szybko, jak to możliwe, jeśli produkty nie zostały jeszcze przez nas dostarczone.

3.3. W przypadku rezygnacji i wypowiedzenia Umowy w późniejszym terminie lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Oriflame bez podania przyczyny na żądanie Partnera Biznesowego:

3.3.1. wszystkie produkty zostaną odkupione, z zastrzeżeniem następujących warunków: 3.3.1.1 zwracane produkty zostały zakupione w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed rezygnacją, a zwrot za nie wyniesie 90% pierwotnie zapłaconej ceny netto po odliczeniu wszelkich płatności dokonanych przez nas w związku z zakupem tych produktów; oraz

3.3.1.2 zwracane produkty muszą być zbywalne, co oznacza, że nie były używane, otwierane ani w żaden sposób modyfikowane; nie upłynęły ich terminy ważności i nadal znajdują się w naszych Katalogach; oraz

3.3.2. zwrócone zostaną wszelkie wymagane opłaty uiszczone w ciągu 30 dni przed rezygnacją lub odstąpieniem od Umowy Partnera Biznesowego.

3.4 Jeśli użytkownik zdecyduje się zrezygnować z członkostwa i wypowiedzieć Umowę Partnera Biznesowego na mocy niniejszego punktu, status jego konta nie zostanie automatycznie obniżony do Klubowicza.

4.         ZAKUP PRODUKTÓW A SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienia z Katalogu można składać wybierając produkty które chce się nabyć. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem nam oferty wybranych produktów.

4.2.      Zamówienie uważa się za złożone po wykonaniu przez Partner Biznesowego następujących czynności:

4.2.1 w przypadku składania zamówienia online po wybraniu produktów, które chce kupić, przy skorzystaniu z opcji „dodaj do koszyka”; zawartość koszyka można w każdej chwili przeglądać i modyfikować poprzez zmianę liczby produktów, usunięcie produktów lub usunięcie całej zawartości koszyka;

            4.2.2     podaniu Danych osobowych niezbędnych do umożliwienia dostawy; oraz

            4.2.3    wyboru preferowanej metody dostawy i płatności.

4.3.      Po złożeniu zamówienia online, jego zmiana za pośrednictwem strony internetowej jest niemożliwa.

4.4. Z chwilą przyjęcia zamówienia wyślemy potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, w którym to momencie dojdzie do zawarcia umowy kupna. Możemy odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji, zwrócimy w całości wszelkie dokonane już płatności.

4.5. Oprócz potwierdzenia zamówienia Partner Biznesowy otrzymuje szczegółowe informacje o wysłanych do niego Produktach oraz wszelkie inne niezbędne informacje.

4.6.  W przypadku zamówień online należy pamiętać o następujących kwestiach:

4.6.1 zawarta umowa nie będzie przechowywana ani dostępna: częściami umowy będą zamówienie Partnera Biznesowego i Warunki na stronie (które mogą być zapisane lub wydrukowane) lub które mogą być przekazane przez nas za pomocą innych środków komunikacji;

            4.6.2    umowa może być zawarta tylko w języku polskim, a nie w żadnym innym języku;

4.6.3 Oriflame zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu postępowania określonego w punkcie 10 Warunków.

4.7. Zamówienia zrealizowane i opłacone nie mogą być przez Partnera Biznesowego anulowane, z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 5.

4.8. Zamówienia można składać o dowolnej porze dnia, z wyjątkiem ograniczonej niedostępności po zamknięciu Okresu kampanii, kiedy aktualizujemy Katalog.

4.9 Nie wszystkie produkty będą dostępne przez cały czas. Jeśli produkt jest niedostępny w momencie składania zamówienia, dołożymy uzasadnionych starań, aby poinformować o tym Partnera Biznesowego przed sfinalizowaniem zamówienia, aby mógł je zmienić lub z niego zrezygnować.

4.10 Co pewien czas i przez ograniczony okres, strona może być niedostępna z powodu konserwacji lub z różnych przyczyn technicznych. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za taką niedostępność i odrzuci wszelkie roszczenia Parterów Biznesowych, Klubowiczów lub innych odwiedzających w tym czasie.

4.11 W wyjątkowych przypadkach możemy zezwolić Partnerowi Biznesowemu na składanie zamówień w imieniu innych osób za pomocą określonego narzędzia online. Będzie to możliwe tylko w imieniu innych Partnerów Biznesowych podległych w ramach struktury Oriflame, zgodnie z postanowieniami Drogi do Sukcesu Oriflame, i wyłącznie na podstawie ich wyraźnej zgody. Przy korzystaniu z tego narzędzia Partner Biznesowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające z nieautoryzowanego zamówienia i za wszelkie naruszenia prywatności, a także za wszelkie koszty i wydatki, jakie Oriflame lub osoba, w której imieniu złożono zamówienie, może ponieść w związku z tym zamówieniem.

B.         CENY I PŁATNOŚCI

4.12 O ile nie zaznaczono inaczej, ceny produktów wyświetlane w Katalogu stanowią pełną cenę detaliczną produktów w chwili złożenia zamówienia.  Wszystkie ceny są podane w lokalnej walucie i zawierają VAT.

4.13 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania, przy czym jakakolwiek zmiana cen produktów wybranych przez Partnera Biznesowego przed złożeniem zamówienia nie będzie stanowić zmiany umowy między nami, chyba że Partner Biznesowy i my wyrazimy na to zgodę.

4.14 Ceny nie obejmują kosztów transportu, dostawy oraz jakichkolwiek innych opłat i prowizji, które są wyraźnie wskazane jako opłaty dodatkowe do ceny podczas procesu składania zamówienia i które mogą się różnić w zależności od wybranej metody dostawy.

4.15 Ceny mogą być przez nas od czasu do czasu obniżane.  Zgodnie z Drogą do Sukcesu Oriflame lub jakąkolwiek inną Polityką lub Programem komercyjnym Partner Biznesowy może otrzymać dalszą zniżkę.  Wszelkie pytania dotyczące obliczania cen można zawsze kierować do Działu Obsługi Klienta na adres poczta@oriflame.com

4.16 Płatności można dokonywać kartą debetową lub kredytową, przelewem bankowym lub w inny sposób określony w niniejszych Warunkach lub dowolnej Polityce.  Większość głównych bankowych kart płatniczych jest akceptowana.

4.17 W celu odbioru płatności zastrzegamy sobie prawo do współpracy z zewnętrznym dostawcą usług.  Może się zdarzyć, że otrzymasz fakturę i informacje o płatności od takiego zewnętrznego usługodawcy. Z reguły wszystkie faktury muszą być opłacone w terminie określonym na fakturze.  Odsetki za zwłokę mogą być naliczane codziennie według obowiązującej stopy procentowej Banku Centralnego, wraz z innymi uzasadnionymi kosztami windykacji zadłużeń.

4.18 Informacje o metodach płatności, w tym o wszelkich możliwych odroczeniach płatności lub warunkach kredytowania, znajdują się w Zasadach Postępowania.  W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod

adresem poczta@oriflame.com

4.19 Dla bezpieczeństwa płatności online dokonywanych kartą wszystkie informacje dotyczące płatności są szyfrowane.  Ponieważ Oriflame współpracuje z autoryzowanymi dostawcami usług płatniczych, dane karty kredytowej są obsługiwane i zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych.

4.20 Jeśli udostępnimy opcję płatności cyklicznych kartą, Partner Biznesowy będzie mieć możliwość wyboru i subskrypcji takiej metody płatności.  Wszelkie dalsze płatności będą wówczas autoryzowane bezpośrednio z karty płatniczej Partnera Biznesowego w momencie złożenia zamówienia, a kwota będzie pobierana z jego karty płatniczej w momencie wysyłki zamówionych produktów przez Oriflame.  Z płatności cyklicznej będzie można zrezygnować w dowolnym momencie, przechodząc na stronę swojego profilu i klikając zakładkę karty płatniczej.

4.21 Partner Biznesowy wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Wydrukowane faktury można otrzymać od firmy Oriflame w dowolnym momencie na żądanie.

C.         DOSTAWA I PRZENIESIENIE RYZYKA

4.22      Zamówione produkty mogą być dostarczane wyłącznie na obszarze Terytorium.

4.23 Miejscem dostawy produktów będzie miejsce wybrane przez Partnera Biznesowego w zamówieniu.

4.24 Przetworzymy i dostarczymy zamówienie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni po potwierdzeniu przez nas zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane okolicznościami, na które nie mamy wpływu.

4.25 Ryzyko utraty produktów i własność do produktów przechodzi na Partnera Biznesowego z chwilą dostarczenia produktów.

4.26 Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, błędną lub opóźnioną dostawę zamówienia, wynikające z podania nieprawidłowych lub niekompletnych Danych Osobowych.

4.27 Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia złożonego przez Partnera Biznesowego w dowolnym momencie, w razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez niego któregokolwiek z Warunków.

D.         ZGODNOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW

4.28 Gwarantujemy, że produkty firmy Oriflame są wytwarzane zgodnie z Przewodnikiem Dobrych Praktyk Produkcji produktów kosmetycznych EN ISO 22716:2007 oraz Kodeksem praktyk firmy Oriflame.

5.          PRAWO DO ODSTĄPIENIA I ZWROTU

5.1. Ściśle przestrzegamy zasad zwrotów produktów obowiązujących na Terytorium (więcej informacji w punkcie 5.3).

5.2.       Bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia i zwrotu produktu, po otrzymaniu przesyłki Partner

Biznesowy powinien sprawdzić jej zawartość, aby upewnić się, że nie zawiera żadnych produktów, które mogły zostać uszkodzone podczas transportu. Partner Biznesowy lub osoba otrzymująca produkty w jego imieniu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dział Obsługi Klienta, wypełniając formularz reklamacyjny na swoim koncie i opisując uszkodzenie/wadę. Reklamację można również wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na

adres reklamacje@oriflame.com

5.3. Prawo do odstąpienia i zwrotu pieniędzy.

            5.3.1 Partner Biznesowy może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy bez podania    przyczyny w okresie wskazanym poniżej w punkcie 5.3.2 Oznacza to, że w odpowiednim czasie, w razie zmiany zdania lub podjęcia przez Partnera Biznesowego z jakiegokolwiek innego powodu decyzji, że nie chce zatrzymać produktu, może on powiadomić nas o swojej decyzji o anulowaniu zamówienia i otrzymać zwrot pieniędzy.

5.3.2 Partner Biznesowy może skorzystać z prawa do odstąpienia w dowolnym momencie, nawet po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości email, ale nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia fizycznego otrzymania produktu lub ostatniego z produktów w przypadku zamówienia więcej niż jednego.

5.3.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, wysłać wiadomość e-mail na adres reklamacje@oriflame.com lub pocztą do Oriflame, Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Aby powiadomić nas o rezygnacji, można skorzystać z wzoru formularza. W razie wypełnienia formularza online i przesłania go za pośrednictwem naszej witryny internetowej niezwłocznie przekażemy potwierdzenie otrzymania takiego anulowania za pośrednictwem trwałego środka komunikacji (np. pocztą elektroniczną). Kopię powiadomienia o anulowaniu można zachować do własnych celów. Z prawa do anulowania należy jednak skorzystać przed upływem okresu anulowania. W związku z tym w przypadku wysłania nam powiadomienia o anulowaniu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty anulowanie będzie skuteczne od daty wysłania nam wiadomości e-mail lub nadania do nas pisma.

5.3.4 Partner Biznesowy otrzyma pełny zwrot ceny, którą zapłacił za produkty, jak również wszelkich poniesionych opłat za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w przypadku wybrania rodzaju dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj standardowej dostawy). Ze zwrotu kosztów możemy dokonać potrącenia z tytułu utraty wartości dostarczonych produktów, jeśli utrata jest wynikiem działań ze strony Partnera Biznesowego. Partner Biznesowy ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z posługiwania się produktami w sposób inny niż niezbędny w celu ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania produktów. Dokonamy należnego zwrotu pieniędzy tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu (a) 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Partnera Biznesowego dostarczonych produktów lub (b) 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym dostarczono dowód zwrotu produktów (jeśli nastąpiło to wcześniej) lub (c) jeśli żadne produkty nie zostały dostarczone, 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym przesłano nam powiadomienie o anulowaniu. Jeśli dokonano zwrotu produktów, ponieważ były wadliwe lub błędnie opisane, należy zapoznać się z punktem 5.3.5.

5.3.5     W przypadku zwrotu wadliwych lub niewłaściwie opisanych produktów zwrócimy pełną cenę wadliwego produktu, wszelkie obowiązujące opłaty za dostawę oraz wszelkie uzasadnione koszty poniesione w związku z odesłaniem do nas produktu.

5.3.6 Możemy dokonać zwrotu za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub innych kanałów użytych przez Partnera Biznesowego do zapłaty, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku Partner Biznesowy nie ponosi żadnych opłat w wyniku zwrotu.

5.3.7 W przypadku dostarczenia produktów do Partnera Biznesowego:

            5.3.7.1 Partner Biznesowy ma obowiązek zwrócić nam produkty bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym skorzystał z prawa do odstąpienia. Termin jest zachowany, jeżeli produkty zostaną odesłane przed upływem 14 dni;

5.3.7.2 Partner Biznesowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do nas, chyba że produkty są wadliwe lub niewłaściwie opisane (w tym przypadku patrz punkt 5.3.5); oraz

5.3.7.3 ma prawny obowiązek zatrzymania produktów w swoim posiadaniu i sprawowania nad nimi uzasadnionej pieczy, gdy są w jego posiadaniu.

5.3.8 Szczegóły dotyczące prawa do odstąpienia i wskazówki, jak z niego skorzystać, w tym sugerowany Formularz zwrotu, znajdują się wśród dokumentów opisanych w punkcie 4.5. Formularz zwrotu jest również dostępny tutaj.

5.3.9 Mamy prawny obowiązek dostarczania produktów zgodnych z umową. Jako nabywcy Partnerowi Biznesowemu będą zawsze przysługiwały roszczenia w odniesieniu do produktów, które są wadliwe lub niezgodne z opisem. Polityka zwrotów zawarta w niniejszym punkcie 5.3 lub niniejszych Warunkach pozostaje bez wpływu na te prawa. Porady dotyczące praw Partnera Biznesowego na Terytorium można uzyskać w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5.4 Ponadto gwarantujemy jakość każdego produktu opatrzonego nazwą Oriflame i zaświadczamy, że jest on wytwarzany przez nas lub dla nas i spełnia najwyższe standardy jakości. Jesteśmy pewni, że nasi Klienci uznają nasze produkty za satysfakcjonujące pod każdym względem. Dlatego oferujemy dodatkową gwarancję Oriflame, która umożliwia wymianę lub otrzymanie pełnego zwrotu za dowolny produkt, z którego nie jest się w pełni zadowolonym. Należy złożyć wniosek o zwrot kosztów w ciągu 30 dni od otrzymania produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktu uszkodzonego umyślnie lub niewłaściwie użytkowanego. O ile nie uzgodniono inaczej, zwroty produktów i pieniędzy na podstawie niniejszego punktu będą dokonywane zgodnie z warunkami poprzednich podpunktów punktu 5.

6.          OBOWIĄZKI PARTNERA BIZNESOWEGO ORIFLAME

6.1. Partner Biznesowy może nabywać, używać i konsumować produkty Oriflame lub sprzedawać je we własnym imieniu i na własny rachunek. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzaniu sprzedaży produktów Oriflame zakłada się, że Partner Biznesowy przez cały czas działa jako osoba niezależna (samozatrudniona / prowadząca działalność gospodarczą), a nie jako przedstawiciel lub pracownik firmy Oriflame. Partnerowi Biznesowemu nie przysługują żadne uprawnienia do negocjowania lub pośredniczenia w zawieraniu umów między firmą Oriflame a innymi Partnerami Biznesowymi i osobami trzecimi. Nie posiada również żadnego upoważnienia do kupowania, sprzedawania lub zawierania jakichkolwiek umów w naszym imieniu lub na naszą rzecz lub w imieniu i na rzecz jakiejkolwiek innej spółki Grupy Oriflame. Partner Biznesowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie jest „agentem” w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa na Terytorium i nie jest uprawniony do otrzymania jakiejkolwiek odprawy lub odszkodowania po rozwiązaniu niniejszego stosunku umownego.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu sprzedaży produktów firmy Oriflame i/lub wykonania jakiejkolwiek czynności w ramach Drogi do Sukcesu, Zasad Postępowania lub Programów komercyjnych Partner Biznesowy ma obowiązek uzyskania wszystkich zezwoleń oraz licencji i dokonania wszelkich rejestracji wymaganych zgodnie z prawem Terytorium, w tym wszelkich rejestracji dotyczących ochrony danych (patrz punkt 6.6), zgłoszenia do celów podatkowych i zeznań podatkowych. Partner Biznesowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgłaszanie i opłacanie wszelkich podatków, ceł, składek na ubezpieczenie społeczne i opłat mających zastosowanie do takich działań. Partner Biznesowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie aspekty korzystania przez niego z danych osobowych jego Klientów są zgodne pod każdym względem z krajowymi przepisami o ochronie danych i prywatności (patrz punkty 6.6–6.13).

6.3. Zezwalamy na zwrot i wymianę produktów zgodnie z Warunkami, zarówno w zakresie, w jakim dokonuje go Partner Biznesowy, jak i jego Klienci. Partner Biznesowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego obowiązkiem jest poinformowanie swoich Klientów o ich prawie do zwrotu produktów oraz że dokona zwrotu produktów do nas w ich imieniu.

6.4. Partner Biznesowy zobowiązuje się dbać o wizerunek i reputację firmy Oriflame. Partner Biznesowy ma obowiązek powstrzymywać się od składania oświadczeń i podejmowania działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi firmy Oriflame lub produktów. Powinien prowadzić swoją działalność w sposób zgodny z prawem i etyczny i nie składać żadnych fałszywych, wprowadzających w błąd lub przesadnych twierdzeń dotyczących produktów lub możliwości zarobkowych w ramach współpracy z Oriflame.

6.5. Partner Biznesowy przyjmuje do wiadomości, że Znaki towarowe Oriflame, nasza nazwa handlowa i logo, nasze narzędzia online i nasze bazy danych są własnością Oriflame i zgadza się nie naruszać ich w żaden sposób. W celu uniknięcia wątpliwości, należy przyjąć, że wszystkie środki Oriflame należą do Oriflame. Na naszą prośbę Partner Biznesowy podpisze dokumenty potwierdzające ten fakt.

6.6. Partner Biznesowy zgadza się i akceptuje, że warunki niniejszej Umowy i materiały, do których się odnosi, w tym między innymi Droga do Sukcesu Oriflame, Programy, Zasady Postępowania, w tym Programy komercyjne, nasze bazy danych (w szczególności jakiejkolwiek bazy danych zawierającej Dane osobowe) i nasze narzędzia internetowe, są informacjami zastrzeżonymi i przedmiotami praw naszej własności intelektualnej. Partner Biznesowy nie może ich używać ani żadnej ich części, w inny sposób niż w ramach działań dozwolonych w niniejszej Umowie.

6.7. Partner Biznesowy może kwalifikować się do otrzymania korzyści zgodnie z warunkami odpowiedniego Programu komercyjnego lub Zasad Postępowania.

6.8. Prezentując produkty Oriflame, możliwości biznesowe Oriflame lub wszelkie materiały promocyjne lub szkoleniowe dla innych Partnerów Biznesowych za które pobierana jest opłata, należy ściśle przestrzegać Zasad postępowania i Kodeksu etycznego.

Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych

6.9. Partner Biznesowy może gromadzić, rejestrować, przechowywać, wykorzystywać i aktualizować Informacje osobowe. Jako niezależny administrator Informacji osobowych, Partner Biznesowy zapewnia i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Zgodnie z tymi przepisami, Partner Biznesowy może zostać zobowiązany do zarejestrowania się w odpowiednim Urzędzie ds. ochrony danych, chyba że jest zwolniony z tego obowiązku, jak również do przestrzegania zasad ochrony danych. Obowiązkiem Partnera Biznesowego jest dokonanie oceny, czy przeprowadzenie takiej rejestracji jest potrzebne oraz zapewnienie zgodności z zasadami ochrony danych osobowych.

6.10. W przypadku zasponsorowania Klienta, aby został Partnerem Biznesowym, możliwe jest zebranie Danych osobowych bezpośrednio od Klienta. W tym celu należy postępować zgodnie z naszymi procedurami sponsorowania przekazywanymi co pewien czas i upewnić się, że wszelkie wykorzystanie Danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem.

6.11. Partner Biznesowy podejmie w szczególności odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Informacji osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności, gdy przetwarzanie wiąże się z przesyłaniem danych przez sieć oraz przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. Uwzględniając aktualny stan wiedzy i koszt ich wdrożenia, środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, które mają być chronione.

6.12. Po powzięciu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub uzyskania dostępu do Informacji osobowych należy niezwłocznie powiadomić Oriflame, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@oriflame.com oraz wyjaśniając charakter zdarzenia i danych, których dotyczy.

6.13. W przypadku otrzymania w dowolnym momencie wniosku o skorzystanie z praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych od Klienta lub innej osoby, której Informacje osobowe są przetwarzane, należy zastosować się do takiego wniosku w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i zgodnie z wszelkimi zasadami, procedurami lub szkoleniami zapewnianymi przez Oriflame.

6.14. Informacje osobowe można przetwarzać wyłącznie zgodnie z polityką prywatności Oriflame przekazaną Klubowiczom i Partnerom Biznesowym. Po rozwiązaniu stosunków z Oriflame Partner Biznesowy zapewnia i zgadza się na to, że bez zbędnej zwłoki zniszczy wszystkie Informacje osobowe będące w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą.

6.15. Oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie kary, koszty, opłaty i wydatki, jakie Partner Biznesowy może ponieść w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych i prywatności.

Komunikacja marketingowa i handlowa

6.16. Partner Biznesowy ma obowiązek zapytać Klientów, czy chcą otrzymywać od niego wiadomości marketingowe dotyczące produktów firmy Oriflame, a przed wysłaniem takiej wiadomości musi uzyskać od nich zgodę. Partner Biznesowy jest zobowiązany do prowadzenia rejestru preferencji marketingowych dla każdego odbiorcy wiadomości marketingowych jakie wysyła, w tym zapisu daty wyrażenia zgody i języka, na który została ona wyrażona. Wszelkie komunikaty marketingowe wysyłane przez Partnera Biznesowego muszą informować odbiorcę o jego prawie do rezygnacji z otrzymywania wiadomości w przyszłości oraz o sposobie, w jaki może on skorzystać z tego prawa, w tym poprzez informowanie o możliwości rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail do Partnera Biznesowego. Partner Biznesowy zgadza się i zapewnia, że będzie szanować preferencje każdego odbiorcy takiej komunikacji.

6.17 Nasze narzędzia online mogą umożliwiać Partnerowi Biznesowemu korzystanie z Informacji osobowych Klubowiczów oraz Parterów Biznesowych do wysyłania informacji marketingowych i innych informacji handlowych, z zastrzeżeniem następujących warunków:

6.17.1 Klient został przez niego zasponsorowany by zostać Partnerem Biznesowym, o ile nie uzgodniono inaczej,

6.17.2 informacje marketingowe i inne informacje handlowe mogą dotyczyć wyłącznie produktów firmy Oriflame,

6.17.3 informacje marketingowe lub handlowe muszą być wyraźnie identyfikowalne jako takie,

6.17.4 informacje zawierają imię i nazwisko Partnera Biznesowego oraz dane kontaktowe jako nadawcy informacji handlowej oraz ważny adres e-mail (i/lub inne środki, takie jak łącze do rezygnacji z subskrypcji), za pomocą którego Partnerzy Biznesowi oraz Klubowicze mogą się z nim skontaktować, w celu powiadomienia o swoich preferencjach dotyczących rezygnacji z dalszej komunikacji marketingowej,

6.17.5 informacje marketingowe nie mogą być wysyłane do Partnerów Biznesowych oraz Klubowiczów, którzy zrezygnowali z ich otrzymywania,

6.17.6 oferty promocyjne, takie jak rabaty, premie i prezenty, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, muszą być wyraźnie identyfikowalne jako takie, a warunki, które należy spełnić, aby się do nich zakwalifikować, muszą być łatwo dostępne i przedstawione w sposób jasny i jednoznaczny, oraz

6.17.7 treść takich informacji handlowych i marketingowych jest zgodna z niniejszymi Warunkami i wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi komunikacji handlowej.

6.18 W żadnym wypadku nie jest dozwolone wysyłanie informacji marketingowych lub innych informacji handlowych na rzecz Oriflame lub w imieniu Oriflame.

7.         OBOWIĄZKI FIRMY ORIFLAME

7.1       Dostarczymy zamówione produkty w zależności od ich dostępności.

7.2 Wyłączamy jakąkolwiek odpowiedzialność związaną z niedoborem produktów lub brakiem produktów w magazynie.

7.3 Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa danego Terytorium, Partner Biznesowy otrzyma bezpośrednio od nas lub od innego podmiotu Oriflame, lub od dostawcy zewnętrznego – wszelkie należne świadczenia / płatności zgodnie z obowiązującą Drogą do Sukcesu Oriflame.

8.         ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1 Możemy wypowiedzieć Umowę Klubowicza oraz Umowę Partnera Biznesowego bez podawania przyczyny, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia dowolnej z następujących okoliczności:

8.1.1 w przypadku złożenia jakiegokolwiek oświadczenia lub podania Danych osobowych, które są w istotnym stopniu niewłaściwe lub nieprawdziwe;

8.1.2 w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w dowolnym sądzie lub braku możliwości spłacenia swoich zobowiązań w terminie wymagalności;

8.1.3 w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy Partnera Biznesowego bez możliwości naprawienia takiego naruszenia lub w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Kodeksu etycznego i Zasad postępowania;

8.1.4 w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy Partnera Biznesowego, w tym dokumentów, o których mowa w niniejszym dokumencie, i zaniechania naprawienia tego naruszenia które można naprawić, w ciągu 14 dni od otrzymania od nas pisemnego zawiadomienia.

8.2 Jeśli Umowa Partnera Biznesowego zostaną rozwiązane w okolicznościach określonych w niniejszym punkcie 8, użytkownik nie zostanie zarejestrowany jako Klubowicz.

9.          ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

9.1.       Procedura rozpatrywania reklamacji firmy Oriflame została opisana w Zasadach postępowania.

9.2 W każdym przypadku można zwrócić się z reklamacją, pytaniem lub prośbą do Działu Obsługi Klienta Oriflame pod adresem poczta@oriflame.com. Jeśli odpowiedź od Działu Obsługi Klienta Oriflame nie jest satysfakcjonująca, istnieje możliwość skontaktowania się z administratorem kodeksu Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB).

10.       KODEKS POSTĘPOWANIA

Oriflame ściśle przestrzega Kodeksu postępowania Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB), Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) oraz Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) (Kodeksu etyki sprzedaży bezpośredniej WFDSA).  Firma Oriflame wymaga od swoich Partnerów Biznesowych ścisłego przestrzegania tych kodeksów, zgodnie z dalszymi postanowieniami Kodeksu etycznego i Zasad postępowania Oriflame. Kopie tych dokumentów można również uzyskać w Dziale Obsługi Klienta pod adresem poczta@oriflame.com

11.        BŁĘDY I KOREKTY

Mimo, iż dokładamy starań, aby zamieszczać na niniejszej stronie dokładne i aktualne informacje, nie zapewniamy, ani nie gwarantujemy, że strona ta będzie wolna od błędów. Błędy w zakresie wprowadzonych danych lub inne problemy techniczne mogą czasami powodować wyświetlanie niedokładnych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich nieścisłości lub błędów typograficznych na naszej stronie, w tym cen i informacji na temat dostępności produktów oraz usług, i nie ponosimy odpowiedzialności za takie błędy. Możemy również w dowolnym momencie wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany funkcji, funkcjonalności lub treści strony. W przypadku wykrycia jakichkolwiek informacji lub opisów, które wydają się nieprawidłowe, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

12.        ŁĄCZA I NARZĘDZIA ONLINE

12.1     Możemy udostępniać łącza do witryn lub zasobów osób trzecich. Udostępnianie przez nas takich łączy nie stanowi potwierdzenia jakichkolwiek informacji ani rekomendacji produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem takiego łącza. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub działanie Internetu, w tym innych witryn, do których ta strona może zawierać łącza lub do których dostęp umożliwia. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich błędach

lub niewłaściwych materiałach znalezionych w witrynach internetowych, do których ta strona zawiera łącza.

12.2 W okresie członkostwa, Partner Biznesowy może kwalifikować się do udziału w kampaniach polecających, w ramach, których korzysta się z co najmniej jednego narzędzia, systemu lub oprogramowania online („Narzędzia online”). Partner Biznesowy otrzymuje niewyłączną, niezbywalną i ograniczoną licencję na korzystanie z Narzędzi online w związku ze swoim członkostwem. Uczestnictwo w kampanii polecającej, w tym wszelkie świadczenia uzyskane w ramach danej kampanii, jest zależne od przestrzegania przez Partnera Biznesowego niniejszej Umowy oraz wszelkich Zasad postępowania. Oriflame nie gwarantuje ani nie zapewnia dostępności lub dokładności Narzędzi online wykorzystywanych w kampaniach polecających. Oriflame zastrzega sobie prawo do dokonywania automatycznie – bez powiadomienia – aktualizacji, modernizacji, ogólnej zmiany lub usunięcia dowolnej kampanii polecającej i/lub dowolnego z Narzędzi online.

 

13.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1. Umowa Partnera Biznesowego, w tym niniejsze Warunki, podlegają prawu Terytorium, a wszelkie spory wynikające z Umowy Partnera Biznesowego i niniejszych Warunków lub powstałe w związku z nimi, będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwe sądy na Terytorium. Sądy na Terytorium będą miały jurysdykcję niewyłączną.

13.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, nieważność tego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych Warunków.

13.3. Niewykonanie przez Oriflame któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się ich wykonalności.

13.4. Niezależny Partner Biznesowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany, modyfikacji lub poprawienia Umowy Partnera Biznesowego — w tym niniejszych Warunków, Drogi do Sukcesu (w tym Kodeksu etycznego i Zasad postępowania), a także wszelkich naszych Programów komercyjnych oraz Zasad postępowania. Zmiany w Umowie Partnera Biznesowego mogą wynikać z (i) dostosowań wymaganych przez warunki rynkowe; (ii) zmian w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych; (iii) zmiany planów wynagrodzeń Oriflame; (iv) reorganizacji struktury biznesowej i sprzedażowej Oriflame; (v) zmian w procesie rejestracji i wymaganiach rejestracyjnych; (vi) zmian dowolnego kodeksu lub regulaminu opracowanego przez stowarzyszenia sprzedaży bezpośredniej, do którego stosuje się Oriflame; oraz (vii) wszelkich innych zmian mających wpływ na model biznesowy Oriflame. Wszelkie zmiany, modyfikacje lub poprawki do niniejszych Warunków zostaną opublikowane w naszej stronie internetowej i/lub odpowiednio przekazane powiadomieniem przesłanym na zarejestrowany adres email Partnera Biznesowego, i staną się skuteczne w dniu określonym w takiej publikacji/powiadomieniu, ale nie wcześniej niż po upływie 30 dni. Partner Biznesowy jest odpowiedzialny za śledzenie takich zmian na bieżąco.

13.5 Wszelkie zmiany w Umowie Partnera Biznesowego, o których mowa w punkcie 13.4, podlegają akceptacji przez Partnera Biznesowego jako warunek dalszego działania jako Partnera Biznesowego, w tym przyszłego korzystania ze strony i zamawiania na niej

produktów. Możemy zażądać wyraźnej akceptacji tych zmian przez Partnera Biznesowego, w przeciwnym razie, w przypadku dalszego zamawiania produktów po wprowadzeniu zmian uznamy, że zmiany te zostały zaakceptowane. Jeżeli zmiany nie zostaną zaakcentowane w ciągu 2 miesięcy od ich wprowadzenia, wówczas Umowa Partnera Biznesowego zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Partner Biznesowy uznaje, że taki okres jest wystarczający i wyraźnie zrzeka się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu takiego rozwiązania Umowy.

13.6      Oriflame może dokonać cesji lub przeniesienia niniejszej Umowy lub dowolnej jej części na dowolną spółkę z Grupy Oriflame.

13.7. Możemy wysyłać Partnerowi Biznesowemu alerty, powiadomienia, wiadomości e-mail, wiadomości bezpośrednie i ogólnie prowadzić z nim komunikację. Swoje preferencje dotyczące komunikacji marketingowej od nas można w każdej chwili zaktualizować, logując się do ustawień użytkownika. Akceptując niniejsze Warunki, Partner Biznesowy zgadza się, że Oriflame będzie przesyłać mu wszelkie inne informacje/komunikaty dotyczące jego umowy i/lub zamówień na trwałym nośniku innym niż papier (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków skierowanych osobiście do Partnera Biznesowego, które umożliwiają przechowywanie informacji w sposób dostępny do wykorzystania w przyszłości przez wystarczająco długi okres, co również umożliwia odtworzenie takich informacji bez wystąpienia zmian).

13.8. Wszelkie zawiadomienia przekazane na mocy niniejszej Umowy, które są przesyłane przesyłką poleconą z doręczeniem na dzień następny lub przesyłką priorytetową na adres strony określony w niniejszej Umowie lub na inny adres, o którym jedna ze stron powiadamia drugą stronę co jakiś czas na piśmie, powodują rozpoczęcie biegu terminów wypowiedzenia (i) w przypadku przesyłki priorytetowej na dzień następny od daty następnego dnia po nadaniu zawiadomienia, oraz (ii) w przypadku przesyłki poleconej z doręczeniem od drugiego dnia roboczego po nadaniu takiego zawiadomienia. W przypadku dokonania zawiadomienia w inny sposób bieg terminu rozpoczyna się w dniu faktycznego otrzymania zawiadomienia.

13.9.     Warunki zawarte w niniejszym dokumencie mają pierwszeństwo przed innymi dokumentami, o których mowa w niniejszych Warunkach.

14.        POLITYKA PRYWATNOŚCI

14.1.     Informacje na temat przetwarzania przez nas danych można znaleźć w Polityce Prywatności Oriflame.

14.2. Zobowiązujemy się do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich Danych osobowych (przy czym zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia tych informacji w określonych okolicznościach). Będziemy przechowywać je na bezpiecznym serwerze i będziemy w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych i praw konsumentów.

14.3     Dalsze istotne informacje na temat Oriflame Poland Sp. z o.o. znajdują się poniżej.

Nazwa: Oriflame Poland Sp. z o.o.

Adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, Poland

Dane kontaktowe: Telefon: (22) 307 78 00 Adres e-mail: poczta@oriflame.com

Rejestr handlowy lub inny rejestr publiczny

Krajowy Rejestr Sądowy numer rejestracyjny KRS: 0000039173 Numer VAT: 5220103006

 

15.       KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Umowy Partnera Biznesowego, w tym niniejszych Warunków, należy skontaktować się z nami pod adresem poczta@oriflame.com lub za pośrednictwem chatu na stronie internetowej bądź w aplikacji Oriflame. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszelkie obawy i rozwiązać wszelkie problemy, które zostaną nam zgłoszone. Ostatnia aktualizacja: 18.12.2023 [AW1]