Przejdź do głównej zawartości Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwania

Informacje dla nabywcy

Dane identyfikujące Sprzedawcę:

Oriflame Poland sp. z o.o.
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
XIII wydz. Gospodarczy KRS nr 0000039173
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
NIP: 522-010-30-06
REGON: 002197604
Kapitał zakładowy: 571 350, 00 złotych.

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: poczta@oriflame.com

Telefon: 22 30 77 800
Poniedziałek- piątek: 9:00 - 18:00
Pierwszy dzień katalogu: 9:00 - 19:00
Ostatni dzień Katalogu: 9:00 - 21:00

Adres do reklamacji:

Oriflame Poland sp. z o.o.
Jana Pawła II 66,
05-500 Piaseczno,
Poland
Budynek 3A

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Sprzedawca niniejszym informuje, że zgodnie z ciążącym na nim ustawowym obowiązkiem, dostarczane przez niego produkty będące przedmiotem sprzedaży są wolne od wad fizycznych lub prawnych.

Tryb reklamacji

W przypadku ujawnienia wady, konsument może żądać obniżenia ceny, wymiany towaru na wolny od wad, bądź jego naprawy albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć towar wadliwy na adres Sprzedawcy,na jego koszt. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

Oriflame Poland Sp. z o.o. oświadcza, że nie poddała się polubownemu rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
Jednocześnie wykonując obowiązek informacyjny Oriflame Poland Sp. z o.o. zamieszcza link do platformy ODR (on-line Dispate Resolution) dostępny pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania zakupionego towaru. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
W przypadku odstąpienia od umowy odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie po dostarczeniu zostało otwarte przez Klienta.
Prawo odstąpienia od umowy realizowane jest poprzez kontakt ze sprzedającym, którym jest:
Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, e-mail poczta@oriflame.com; tel. 22 30 77 800.
O swojej decyzji muszą nas Państwo poinformować w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na nasz adres pocztą lub drogą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Jeżeli skorzystają Państwo z przysługującego Wam prawa, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa wysłali Państwo przed upływem terminu do odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy dokonamy zwrotu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, obejmujących zwracane towary, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy zakupie towaru, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, poza kosztami zwrotu, nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych opłat związanych ze zwrotem. Informujemy jednak, że przysługuje nam prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez nas towarów objętych odstąpieniem od umowy lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Adres i termin zwrotu towaru

Zwrotów prosimy dokonywać na adres Oriflame Poland Sp. z o.o.; Jana Pawła II 66,  05-500 Piaseczno,  Poland, Budynek 3A niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
Termin zwrotu jest zachowany, jeżeli dokonają Państwo wysyłki przed upływem powyższego 14-dniowego terminu.
Koszty zwrotu rzeczy obciążają Konsumenta. Zastrzegamy, że w przypadku zwrotu odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości zwracanych towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.


Miejscowość, data
Imię i nazwisko
Numer członkowski(*)
Adres zamieszkania
Oriflame Poland Sp. z o.o.
Ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:
Nazwa produktu(*) Kod produktu(*) Ilość (*) Wartość jednostkowa(*) Wartość łączna(*)
         
nabytych na podstawie faktury Vat nr (*) …………………………… z dnia …………………………………………………………………………………………
odebranych w dniu ………………………………
Podpis
(*) opcjonalnie

Oriflame Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-675 przy ul. Wołoskiej 22, woj. mazowieckie, gmina Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000039173, NIP: 522-010-30-06, REGON: 002197604, kapitał zakładowy: 571 350 zł.