Przejdź do głównej zawartości Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwania

ZASADY I WARUNKI
BRAND PARTNERA ORIFLAME

Niniejsze Zasady i Warunki („Warunki”) oraz wszelkie wymienione w nich dokumenty, określają reguły Oriflame, zasady oraz prawa i obowiązki Brand Partnerów i stanowią wiążącą umowę („Umowa” lub „Umowa Brand Partnera”) pomiędzy Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, Poland, VAT: 5220103006 („Oriflame”, „nas”, „my”, „nasz”) a Brand Partnerem („ty”, „Brand Partner Oriflame”, „Brand Partner”) i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, oświadczenia lub zobowiązania. Opublikowaliśmy niniejsze Warunki w ogólno dostępnym miejscu, na naszej stronie internetowej, dlatego zalecamy wydrukowanie lub zapisanie i zachowanie kopii niniejszych Warunków oraz wszystkich innych dokumentów składających się na Umowę.

 

1.    DEFINICJE

W niniejszych Warunkach stosowane są następujące definicje:

i.     Kodeks etyczny i Zasady postępowania: zbiór obowiązujących zasad, stanowiących część Drogi do Sukcesu Oriflame, regulujących zachowanie Brand Partnerów wobec Oriflame, wobec Klientów oraz innych Brand Partnerów Oriflame;

ii.    Klient: każda osoba fizyczna, zarejestrowana jako klient Oriflame lub nie, która nabywa Produkty firmy Oriflame przez Internet (np. za pośrednictwem witryny internetowej) lub poza Internetem i która przy tym działa całkowicie lub zasadniczo w celach niezwiązanych ze swoją działalnością handlową, biznesową, rzemieślniczą lub zawodową;

iii.   Katalog Oriflame, Katalog: broszura papierowa lub elektroniczna wydawana okresowo przez firmę Oriflame, zawierająca oferty Produktów firmy Oriflame i ich ceny detaliczne;

iv.    Okres kampanii: okres wskazany na okładce każdego Katalogu, w którym obowiązują oferty z danego Katalogu Oriflame;

v.     Programy komercyjneprogramy marketingowe, sprzedażowe i motywacyjne, sponsorowane przez Oriflame;

vi.    Grupa Oriflame: Oriflame Poland Sp. z o.o., jej dominująca spółka holdingowa oraz każdy podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez tę dominującą spółkę holdingową;

vii.   Produkty Oriflame: kosmetyki i związane z nimi akcesoria oraz niektóre substytuty żywności i suplementy diety oferowane do sprzedaży pod znakami towarowymi Oriflame; Katalog opisuje główne cechy Produktów;

viii.  Droga do Sukcesu Oriflame lub Droga do Sukcesu: dokument wyjaśniający możliwości zarabiania w Oriflame. Kopię Drogi do Sukcesu można pobrać tutaj;

ix.    Znaki towarowe firmy Oriflame: nazwa Oriflame, logo Oriflame oraz nazwy produktów lub asortymentu, wprowadzanych do obrotu, sprzedawanych lub dystrybuowanych przez nas;

x.     Zasady i procedury: zasady i procedury, które regulują postanowienia dotyczące bonusów i świadczeń w ramach Drogi do Sukcesu Oriflame i Programów komercyjnych. Kopię Zasad i procedur można pobrać tutaj.

xi.    Ceny: ceny Produktów Oriflame ustalone przez firmę Oriflame i umieszczone w cennikach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia;

xii.   TerytoriumPolska;

xiii.  Dane osobowe: dane podane podczas rejestracji w roli Brand Partnera Oriflame, a także wszelkie dodatkowe informacje o Brand Partnerze;

xiv.   Informacje osobowe: informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do Klientów, Brand Partnerów Oriflame i innych osób trzecich, których dane są zbierane lub w inny sposób przetwarzane przez Brand Partnera w trakcie stosunku umownego z firmą Oriflame.

 

2.    REJESTRACJA I CZŁONKOSTWO

2.1.   Rejestracja jako Brand Partner Oriflame następuje po zaakceptowaniu przez nas zgłoszenia i przyznaniu unikalnego numeru Brand Partnera. Warunki akceptacji w roli Brand Partnera Oriflame są określone w sekcji „Członkostwo” Kodeksu etycznego i Zasad postępowania.

2.2.   Zastrzegamy prawo do pobrania rocznej opłaty administracyjnej w wysokości określonej na naszej stronie internetowej (przy rejestracji i w każdą rocznicę rejestracji) oraz, w razie wyrażenia takiej woli, do naliczenia ceny zestawu startowego określonej na naszej stronie internetowej. Opłaty te zostaną dodane do pierwszej faktury zakupowej.

2.3.   Członkostwo i Umowa Brand Partnera wygasają automatycznie: (i) w rocznicę rejestracji, chyba że zostanie ono odnowione zgodnie z niniejszymi Warunkami; lub (ii) jeśli nie złożono zamówienia przez 12 kolejnych miesięcy.

2.4.   Zarówno Brand Partner, jak i firma Oriflame mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć członkostwo i niniejszą Umowę Brand Partnera zgodnie z Warunkami określonymi poniżej.

2.5.   Członkostwo ma charakter osobisty i nie podlega cesji ani przekazaniu na rzecz innej osoby bez naszej uprzedniej pisemnej zgody oraz zgodnie z wymogami Kodeksu etycznego i Zasad postępowania.

2.6.   Nieautoryzowane rejestracje są niedozwolone. Brand Partner niniejszym zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, koszty i wydatki poniesione w związku z taką rejestracją oraz w pełni odpowiadać za zabezpieczenie Oriflame przed wszelkimi roszczeniami, kosztami i wydatkami poniesionymi w wyniku takiej nieautoryzowanej rejestracji.

2.7.   Po rejestracji:

2.7.1.   Brand Partner będzie uprawniony do nabywania Produktów firmy Oriflame zgodnie z niniejszymi Warunkami, a także do korzystania i otrzymywania innych korzyści określonych w Drodze do Sukcesu Oriflame oraz we wszelkich Zasadach i procedurach; oraz

2.7.2.   będzie zobowiązany do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszych Warunków.

 

3.    PRAWO DO REZYGNACJI (OKRES DO NAMYSŁU) I SKUTKI REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA

3.1.   Brand Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa i wypowiedzieć Umowę Brand Partnera bez wskazywania przyczyny, wysyłając nam pisemne powiadomienie o rezygnacji. Odbiór rezygnacji potwierdzimy z chwilą jej otrzymania. W celu powiadomienia nas o rezygnacji można użyć Formularza odstąpienia.

3.2.   W przypadku rezygnacji i odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od rejestracji zwrócimy wszystkie opłaty i koszty oraz zaakceptujemy anulowanie wszelkich zamówionych Produktów lub usług, które jeszcze nie zostały dostarczone, oraz zwroty wszystkich Produktów (w tym materiałów szkoleniowych i promocyjnych, podręczników biznesowych i zestawów) zakupionych przez Brand Partnera. Ze względów bezpieczeństwa i higieny możemy odmówić przyjęcia Produktów, które zostały rozpieczętowane, jeżeli oznacza to, że produkty te nie są już w takim samym stanie, w jakim były w momencie zakupu. Cena zakupu tych Produktów zostanie zwrócona w momencie zwrotnej dostawy Produktów lub tak szybko, jak to możliwe, jeśli Produkty nie zostały jeszcze przez nas dostarczone.

3.3.   W przypadku rezygnacji i wypowiedzenia Umowy w późniejszym terminie lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Oriflame bez podania przyczyny na żądanie Brand Partnera:

3.3.1. wszystkie Produkty zostaną odkupione, z zastrzeżeniem następujących warunków:

3.3.1.1 zwracane produkty zostały zakupione w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed rezygnacją, a zwrot za nie wyniesie 90% pierwotnie zapłaconej ceny netto po odliczeniu wszelkich płatności dokonanych przez nas w związku z zakupem tych Produktów; oraz

3.3.1.2 zwracane Produkty muszą być zbywalne, co oznacza, że nie były używane, otwierane ani w żaden sposób modyfikowane; nie upłynęły ich terminy ważności i nadal znajdują się w naszych Katalogach; oraz

3.3.2. zwrócone zostaną wszelkie wymagane opłaty uiszczone w ciągu 30 dni przed rezygnacją lub odstąpieniem od Umowy Brand Partnera.

 

4.    ZAKUP PRODUKTÓW

A. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

4.1.   Zamówienia z Katalogu można składać wybierając Produkty które chce się nabyć. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem nam oferty wybranych Produktów.

4.2.   Zamówienie uważa się za złożone po wykonaniu przez Brand Partnera następujących czynności:

4.2.1   w przypadku składania zamówienia online po wybraniu Produktów, które chce kupić, przy skorzystaniu z opcji „dodaj do koszyka”; zawartość koszyka można w każdej chwili przeglądać i modyfikować poprzez zmianę ilości Produktów, usunięcie Produktów lub usunięcie całej zawartości koszyka;

4.2.1   podaniu Danych osobowych niezbędnych do umożliwienia dostawy; oraz

4.2.3   wyboru preferowanej metody dostawy i płatności.

4.3.   Po złożeniu zamówienia online, jego zmiana za pośrednictwem strony internetowej jest niemożliwa; w tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem poczta@oriflame.com

4.4.   Z chwilą przyjęcia zamówienia wyślemy potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, w którym to momencie dojdzie do zawarcia umowy kupna. Możemy odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji, zwrócimy w całości wszelkie dokonane już płatności.

4.5.   Oprócz potwierdzenia zamówienia Brand Partner otrzymuje szczegółowe informacje o wysłanych do niego Produktach oraz wszelkie inne niezbędne informacje.

4.6.   W przypadku zamówień online należy pamiętać o następujących kwestiach:

4.6.1  zawarta umowa nie będzie przechowywana ani dostępna: częściami umowy będą zamówienie Brand Partnera i Warunki na stronie (które mogą być zapisane lub wydrukowane) lub które mogą być przekazane przez nas za pomocą innych środków komunikacji;

4.6.2  umowa może być zawarta tylko w języku polski, a nie w żadnym innym języku;

4.6.3  Oriflame zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu postępowania określonego w punkcie 10 Warunków.

4.7.   Zamówienia zrealizowane i opłacone nie mogą być przez Brand Partnera anulowane, z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 5.

4.8.   Zamówienia można składać o dowolnej porze dnia, z wyjątkiem ograniczonej niedostępności po zamknięciu Okresu kampanii, kiedy aktualizujemy Katalog.

4.9   Nie wszystkie Produkty będą dostępne przez cały czas. Jeśli Produkt jest niedostępny w momencie składania zamówienia, dołożymy uzasadnionych starań, aby poinformować o tym Brand Partnera przed sfinalizowaniem zamówienia, aby mógł je zmienić lub z niego zrezygnować.

4.10  Co pewien czas i przez ograniczony okres, Katalog może być niedostępny z powodu konserwacji lub z różnych przyczyn technicznych. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za taką niedostępność i odrzuci wszelkie roszczenia Klientów lub innych odwiedzających w tym zakresie.

4.11  W wyjątkowych przypadkach możemy zezwolić Brand Partnerowi na składanie zamówień w imieniu innych osób za pomocą określonego narzędzia online. Będzie to możliwe tylko w imieniu innych Brand Partnerów podległych w ramach hierarchii Oriflame, zgodnie z postanowieniami Drogi do Sukcesu Oriflame, i wyłącznie na podstawie ich wyraźnej zgody. Przy korzystaniu z tego narzędzia Brand Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające z nieautoryzowanego zamówienia i za wszelkie naruszenia prywatności, a także za wszelkie koszty i wydatki, jakie Oriflame lub osoba, w której imieniu złożono zamówienie, może ponieść w związku z tym zamówieniem.

B. CENY I PŁATNOŚCI

4.12  O ile nie zaznaczono inaczej, Ceny produktów wyświetlane w Katalogu stanowią pełną cenę detaliczną Produktów w chwili złożenia zamówienia.  Wszystkie Ceny są podane w lokalnej walucie i zawierają VAT.

4.13  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Cen w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania, przy czym jakakolwiek zmiana Cen produktów wybranych przez Brand Partnera przed złożeniem zamówienia nie będzie stanowić zmiany umowy między nami, chyba że Brand Partner i my wyrazimy na to zgodę.

4.14  Ceny nie obejmują kosztów transportu, dostawy oraz jakichkolwiek innych opłat i prowizji, które są wyraźnie wskazane jako opłaty dodatkowe do ceny podczas procesu składania zamówienia i które mogą się różnić w zależności od wybranej metody dostawy.

4.15  Ceny mogą być przez nas od czasu do czasu obniżane.  Zgodnie z Drogą do Sukcesu Oriflame lub jakąkolwiek inną Polityką lub Programem komercyjnym Brand Partner może otrzymać dalszą zniżkę.  Wszelkie pytania dotyczące obliczania Cen można zawsze kierować do Biura Obsługi Klienta na adres poczta@oriflame.com

4.16  Płatności można dokonywać kartą debetową lub kredytową, przelewem bankowym lub w inny sposób określony w niniejszych Warunkach lub dowolnej Polityce.  Większość głównych bankowych kart płatniczych jest akceptowana.

4.17  W celu odbioru płatności zastrzegamy sobie prawo do współpracy z zewnętrznym dostawcą usług.  Może się zdarzyć, że otrzymasz fakturę i informacje o płatności od takiego zewnętrznego usługodawcy. Z reguły wszystkie faktury muszą być opłacone w terminie określonym na fakturze.  Odsetki za zwłokę mogą być naliczane codziennie według obowiązującej stopy procentowej Banku Centralnego, wraz z innymi uzasadnionymi kosztami windykacji zadłużeń.

4.18  Informacje o metodach płatności, w tym o wszelkich możliwych odroczeniach płatności lub warunkach kredytowania, znajdują się w Zasadach i procedurach.  W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem poczta@oriflame.com

4.19  Dla bezpieczeństwa płatności online dokonywanych kartą wszystkie informacje dotyczące płatności są szyfrowane.  Ponieważ Oriflame współpracuje z autoryzowanymi dostawcami usług płatniczych, dane karty kredytowej są obsługiwane i zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych.

4.20  Jeśli udostępnimy opcję płatności cyklicznych kartą, Brand Partner będzie mieć możliwość wyboru i subskrypcji takiej metody płatności.  Wszelkie dalsze płatności będą wówczas autoryzowane bezpośrednio z karty płatniczej Brand Partnera w momencie złożenia zamówienia, a kwota będzie pobierana z jego karty płatniczej w momencie wysyłki zamówionych produktów przez Oriflame.  Z płatności cyklicznej będzie można zrezygnować w dowolnym momencie, przechodząc na stronę swojego profilu i klikając zakładkę karty płatniczej.

4.21  Brand Partner wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Wydrukowane faktury można otrzymać od firmy Oriflame w dowolnym momencie na żądanie.

C. DOSTAWA I PRZENIESIENIE RYZYKA

4.22  Zamówione Produkty mogą być dostarczane wyłącznie na obszarze Terytorium.

4.23  Miejscem dostawy Produktów będzie miejsce wybrane przez Brand Partnera w zamówieniu.

4.24  Przetworzymy i dostarczymy zamówienie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni po potwierdzeniu przez nas zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane okolicznościami, na które nie mamy wpływu.

4.25  Ryzyko utraty Produktów i własność do Produktów przechodzi na Brand Partnera z chwilą dostarczenia Produktów.

4.26  Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, błędną lub opóźnioną dostawę zamówienia, wynikające z podania nieprawidłowych lub niekompletnych Danych osobowych.

4.27  Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia złożonego przez Brand Partnera w dowolnym momencie, w razie uzasadnionego podejrzenia naruszania przez niego któregokolwiek z Warunków.

D. ZGODNOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW

4.28  Gwarantujemy, że Produkty firmy Oriflame są wytwarzane zgodnie z Przewodnikiem Dobrych Praktyk Produkcji produktów kosmetycznych EN ISO 22716:2007 oraz Kodeksem praktyk firmy Oriflame.

 

5.    PRAWO DO ODSTĄPIENIA I ZWROTU

5.1.   Ściśle przestrzegamy zasad zwrotów Produktów obowiązujących na Terytorium (więcej informacji w punkcie 5.3).

5.2.   Bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia i zwrotu Produktu, po otrzymaniu przesyłki Brand Partner powinien sprawdzić jej zawartość, aby upewnić się, że nie zawiera żadnych Produktów, które mogły zostać uszkodzone podczas transportu. Brand Partner lub osoba otrzymująca Produkty w jego imieniu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Biuro Obsługi Klienta, składając reklamację i opisując uszkodzenie/wadę. Reklamację można również wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczta@oriflame.com

5.3.   Prawo do odstąpienia i zwrotu pieniędzy

5.3.1   Brand Partner może skorzystać z prawa do odstąpienia bez podania przyczyny w okresie wskazanym poniżej w punkcie 5.3.2 Oznacza to, że w odpowiednim czasie, w razie zmiany zdania lub podjęcia przez Brand Partnera z jakiegokolwiek innego powodu decyzji, że nie chce zatrzymać Produktu, może on powiadomić nas o swojej decyzji o anulowaniu zamówienia i otrzymać zwrot pieniędzy.

5.3.2   Brand Partner może skorzystać z prawa do odstąpienia w dowolnym momencie, nawet po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, ale nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia fizycznego otrzymania Produktu lub ostatniego z Produktów w przypadku zamówienia więcej niż jednego.

5.3.3   Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, wysłać wiadomość e-mail na adres poczta@oriflame.com lub pocztą do Oriflame, Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Aby powiadomić nas o anulowaniu, można skorzystać z wzoru formularza. W razie wypełnienia formularza online i przesłania go za pośrednictwem naszej witryny internetowej niezwłocznie przekażemy potwierdzenie otrzymania takiego anulowania za pośrednictwem trwałego środka komunikacji (np. pocztą elektroniczną). Kopię powiadomienia o anulowaniu można zachować do własnych celów. Z prawa do anulowania należy jednak skorzystać przed upływem okresu anulowania. W związku z tym w przypadku wysłania nam powiadomienia o anulowaniu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty anulowanie będzie skuteczne od daty wysłania nam wiadomości e-mail lub nadania do nas pisma.

5.3.4   Brand Partner otrzyma pełny zwrot ceny, którą zapłacił za Produkty, jak również wszelkich poniesionych opłat za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w przypadku wybrania rodzaju dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj standardowej dostawy). Ze zwrotu kosztów możemy dokonać potrącenia z tytułu utraty wartości dostarczonych Produktów, jeśli utrata jest wynikiem działań ze strony Brand Partnera. Brand Partner ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z posługiwania się Produktami w sposób inny niż niezbędny w celu ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania Produktów. Dokonamy należnego zwrotu pieniędzy tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu (a) 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Brand Partnera dostarczonych Produktów lub (b) 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym dostarczono dowód zwrotu Produktów (jeśli nastąpiło to wcześniej) lub (c) jeśli żadne Produkty nie zostały dostarczone, 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym przesłano nam powiadomienie o anulowaniu. Jeśli dokonano zwrotu Produktów, ponieważ były wadliwe lub błędnie opisane, należy zapoznać się z punktem 5.3.5.

5.3.5   W przypadku zwrotu wadliwych lub niewłaściwie opisanych Produktów zwrócimy pełną cenę wadliwego Produktu, wszelkie obowiązujące opłaty za dostawę oraz wszelkie uzasadnione koszty poniesione w związku z odesłaniem do nas Produktu.

5.3.6   Możemy dokonać zwrotu za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub innych kanałów użytych przez Brand Partnera do zapłaty, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku Brand Partner nie ponosi żadnych opłat w wyniku zwrotu.

5.3.7   W przypadku dostarczenia Produktów do Brand Partnera:

5.3.7.1   Brand Partner ma obowiązek zwrócić nam Produkty bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym skorzystał z prawa do odstąpienia. Termin jest zachowany, jeżeli Produkty zostaną odesłane przed upływem 14 dni;

5.3.7.2   Brand Partner ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do nas, chyba że Produkty są wadliwe lub niewłaściwie opisane (w tym przypadku patrz punkt 5.3.5); oraz

5.3.7.3   ma prawny obowiązek zatrzymania Produktów w swoim posiadaniu i sprawowania nad nimi uzasadnionej pieczy, gdy są w jego posiadaniu.

5.3.8   Szczegóły dotyczące prawa do odstąpienia i wskazówki, jak z niego skorzystać, w tym sugerowany Formularz zwrotu, znajdują się wśród dokumentów opisanych w punkcie 4.5. Formularz zwrotu jest również dostępny tutaj.

5.3.9   Mamy prawny obowiązek dostarczania Produktów zgodnych z umową. Jako nabywcy Brand Partnerowi będą zawsze przysługiwały roszczenia w odniesieniu do Produktów, które są wadliwe lub niezgodne z opisem. Polityka zwrotów zawarta w niniejszym punkcie 5.3 lub niniejszych Warunkach pozostaje bez wpływu na te prawa. Porady dotyczące praw Brand Partnera na Terytorium można uzyskać w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5.4   Ponadto gwarantujemy jakość każdego Produktu opatrzonego nazwą Oriflame i zaświadczamy, że jest on wytwarzany przez nas lub dla nas i spełnia najwyższe standardy jakości. Jesteśmy pewni, że nasi Klienci uznają nasze Produkty za satysfakcjonujące pod każdym względem. Dlatego oferujemy dodatkową gwarancję Oriflame, która umożliwia wymianę lub otrzymanie pełnego zwrotu za dowolny produkt, z którego nie jest się w pełni zadowolonym. Należy złożyć wniosek o zwrot kosztów w ciągu 30 dni od otrzymania Produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje Produktu uszkodzonego umyślnie lub niewłaściwie użytkowanego. O ile nie uzgodniono inaczej, zwroty Produktów i pieniędzy na podstawie niniejszego punktu będą dokonywane zgodnie z warunkami poprzednich podpunktów punktu 5.

 

6.    OBOWIĄZKI BRAND PARTNERA ORIFLAME

6.1.   Brand Partner może nabywać, używać i konsumować Produkty Oriflame lub sprzedawać je we własnym imieniu i na własny rachunek. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzaniu sprzedaży Produktów Oriflame zakłada się, że Brand Partner przez cały czas działa jako osoba niezależna (samozatrudniona / prowadząca działalność gospodarczą), a nie jako przedstawiciel lub pracownik firmy Oriflame. Brand Partnerowi nie przysługują żadne uprawnienia do negocjowania lub pośredniczenia w zawieraniu umów między firmą Oriflame a innymi Brand Partnerami i osobami trzecimi. Nie posiada również żadnego upoważnienia do kupowania, sprzedawania lub zawierania jakichkolwiek umów w naszym imieniu lub na naszą rzecz lub w imieniu i na rzecz jakiejkolwiek innej spółki Grupy Oriflame. Brand Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie jest „agentem” w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa na Terytorium i nie jest uprawniony do otrzymania jakiejkolwiek odprawy lub odszkodowania po rozwiązaniu niniejszego stosunku umownego.

6.2.   W przypadku podjęcia decyzji o prowadzaniu sprzedaży Produktów firmy Oriflame i/lub wykonania jakiejkolwiek czynności w ramach Drogi do Sukcesu, Zasad i procedur lub Programów komercyjnych Brand Partner ma obowiązek uzyskania wszystkich zezwoleń oraz licencji i dokonania wszelkich rejestracji wymaganych zgodnie z prawem Terytorium, w tym wszelkich rejestracji dotyczących ochrony danych (patrz punkt 6.6), zgłoszenia do celów podatkowych i zeznań podatkowych. Brand Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgłaszanie i opłacanie wszelkich podatków, ceł, składek na ubezpieczenie społeczne i opłat mających zastosowanie do takich działań. Brand Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie aspekty korzystania przez niego z danych osobowych jego Klientów są zgodne pod każdym względem z krajowymi przepisami o ochronie danych i prywatności (patrz punkty 6.6–6.13).

6.3.   Zezwalamy na zwrot i wymianę Produktów zgodnie z Warunkami, zarówno w zakresie, w jakim dokonuje go Brand Partner, jak i jego Klienci. Brand Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego obowiązkiem jest poinformowanie swoich Klientów o ich prawie do zwrotu Produktów oraz że dokona zwrotu Produktów do nas w ich imieniu.

6.4.   Brand Partner zobowiązuje się dbać o wizerunek i reputację firmy Oriflame. Brand Partner ma obowiązek powstrzymywać się od składania oświadczeń i podejmowania działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi firmy Oriflame lub Produktów. Powinien prowadzić swoją działalność w sposób zgodny z prawem i etyczny i nie składać żadnych fałszywych, wprowadzających w błąd lub przesadnych twierdzeń dotyczących Produktów lub możliwości zarobkowych w ramach współpracy z Oriflame.

6.5.   Brand Partner przyjmuje do wiadomości, że Znaki towarowe Oriflame, nasza nazwa handlowa i logo, nasze narzędzia online i nasze bazy danych są własnością Oriflame i zgadza się nie naruszać ich w żaden sposób. W celu uniknięcia wątpliwości, należy przyjąć, że wszystkie środki Oriflame należą do Oriflame. Na naszą prośbę Brand Partner podpisze dokumenty potwierdzające ten fakt.

6.6.   Brand Partner zgadza się i akceptuje, że warunki niniejszej Umowy i materiały, do których się odnosi, w tym między innymi Droga do Sukcesu Oriflame, Programy, Zasady i procedur, w tym Programy komercyjne, nasze bazy danych (w szczególności jakiejkolwiek bazy danych zawierającej Dane osobowe) i nasze narzędzia internetowe, są informacjami zastrzeżonymi i przedmiotami praw naszej własności intelektualnej. Brand Partner nie może ich używać, ani żadnej ich części, w inny sposób niż w ramach działań dozwolonych w niniejszej Umowie.

6.7.   Brand Partner może kwalifikować się do otrzymania korzyści zgodnie z warunkami odpowiedniego Programu komercyjnego lub Zasad i procedur.

6.8.   Prezentując Produkty Oriflame, możliwości biznesowe Oriflame lub wszelkie materiały promocyjne lub szkoleniowe dla innych Brand Partnerów za które pobierana jest opłata, należy ściśle przestrzegać Zasad postępowania i Kodeksu etycznego.

Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych

6.9.   Brand Partner może gromadzić, rejestrować, przechowywać, wykorzystywać i aktualizować Informacje osobowe. Jako niezależny administrator Informacji osobowych, Brand Partner zapewnia i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Zgodnie z tymi przepisami, Brand Partner może zostać zobowiązany do zarejestrowania się w odpowiednim Urzędzie ds. ochrony danych, chyba że jest zwolniony z tego obowiązku, jak również do przestrzegania zasad ochrony danych. Obowiązkiem Brand Partnera jest dokonanie oceny, czy przeprowadzenie takiej rejestracji jest potrzebne oraz zapewnienie zgodności z zasadami ochrony danych osobowych.

6.10.  W przypadku zasponsorowania Klienta, aby został Brand Partnerem, możliwe jest zebranie Danych osobowych bezpośrednio od Klienta. W tym celu należy postępować zgodnie z naszymi procedurami sponsorowania przekazywanymi co pewien czas i upewnić się, że wszelkie wykorzystanie Danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem.

6.11.  Brand Partner podejmie w szczególności odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Informacji osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności gdy przetwarzanie wiąże się z przesyłaniem danych przez sieć oraz przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. Uwzględniając aktualny stan wiedzy i koszt ich wdrożenia, środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, które mają być chronione.

6.12.  Po powzięciu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub uzyskania dostępu do Informacji osobowych należy niezwłocznie powiadomić Oriflame, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@oriflame.com oraz wyjaśniając charakter zdarzenia i danych, których dotyczy.

6.13.  W przypadku otrzymania w dowolnym momencie wniosku o skorzystanie z praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych od Klienta lub innej osoby, której Informacje osobowe są przetwarzane, należy zastosować się do takiego wniosku w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i zgodnie z wszelkimi zasadami, procedurami lub szkoleniami zapewnianymi przez Oriflame.

6.14.  Informacje osobowe można przetwarzać wyłącznie zgodnie z polityką prywatności Oriflame przekazaną Klientom i innym Brand Partnerom. Po rozwiązaniu stosunków z Oriflame Brand Partner zapewnia i zgadza się na to, że bez zbędnej zwłoki zniszczy wszystkie Informacje osobowe będące w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą.

6.15.  Oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie kary, koszty, opłaty i wydatki, jakie Brand Partner może ponieść w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych i prywatności.

Komunikacja marketingowa i handlowa

6.16.  Brand Partner ma obowiązek zapytać Klientów, czy chcą otrzymywać od niego wiadomości marketingowe dotyczące produktów firmy Oriflame, a przed wysłaniem takiej wiadomości musi uzyskać od nich zgodę. Brand Partner jest zobowiązany do prowadzenia rejestru preferencji marketingowych dla każdego odbiorcy wiadomości marketingowych jakie wysyła, w tym zapisu daty wyrażenia zgody i języka, na który została ona wyrażona. Wszelkie komunikaty marketingowe wysyłane przez Brand Partnera muszą informować odbiorcę o jego prawie do rezygnacji z otrzymywania wiadomości w przyszłości oraz o sposobie, w jaki może on skorzystać z tego prawa, w tym poprzez informowanie o możliwości rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail do Brand Partnera. Brand Partner zgadza się i zapewnia, że będzie szanować preferencje każdego odbiorcy takiej komunikacji.

6.17  Nasze narzędzia online mogą umożliwiać Brand Partnerowi korzystanie z Informacji osobowych Klienta do wysyłania informacji marketingowych i innych informacji handlowych, z zastrzeżeniem następujących warunków:

6.17.1  Klient został przez niego zasponsorowany by zostać Brand Partnerem, o ile nie uzgodniono inaczej,

6.17.2  informacje marketingowe i inne informacje handlowe mogą dotyczyć wyłącznie Produktów firmy Oriflame,

6.17.3  informacje marketingowe lub handlowe muszą być wyraźnie identyfikowalne jako takie,

6.17.4  informacje zawierają imię i nazwisko Brand Partnera oraz dane kontaktowe jako nadawcy informacji handlowej oraz ważny adres e-mail (i/lub inne środki, takie jak łącze do rezygnacji z subskrypcji), za pomocą którego Klienci mogą się z nim skontaktować, w celu powiadomienia o swoich preferencjach dotyczących rezygnacji z dalszej komunikacji marketingowej,

6.17.5  informacje marketingowe nie mogą być wysyłane do Klientów, którzy zrezygnowali z ich otrzymywania,

6.17.6  oferty promocyjne, takie jak rabaty, premie i prezenty, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, muszą być wyraźnie identyfikowalne jako takie, a warunki, które należy spełnić, aby się do nich zakwalifikować, muszą być łatwo dostępne i przedstawione w sposób jasny i jednoznaczny, oraz

6.17.7  treść takich informacji handlowych i marketingowych jest zgodna z niniejszymi Warunkami i wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi komunikacji handlowej.

6.18  W żadnym wypadku nie jest dozwolone wysyłanie informacji marketingowych lub innych informacji handlowych na rzecz Oriflame lub w imieniu Oriflame.

 

7.   OBOWIĄZKI FIRMY ORIFLAME

7.1  Dostarczymy zamówione Produkty w zależności od ich dostępności.

7.2  Wyłączamy jakąkolwiek odpowiedzialność związaną z niedoborem Produktów lub brakiem Produktów w magazynie.

7.3 Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa danego Terytorium, Brand Partner otrzyma bezpośrednio od nas lub od innego podmiotu Oriflame, lub od dostawcy zewnętrznego – wszelkie należne świadczenia / płatności zgodnie z obowiązującą Drogą do Sukcesu Oriflame.

 

8.   ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1 Możemy wypowiedzieć Umowę członkostwa i Umowę Brand Partnera bez podawania przyczyny, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia dowolnej z następujących okoliczności:

8.1.1  w przypadku złożenia jakiegokolwiek oświadczenia lub podania Danych osobowych, które są w istotnym stopniu niewłaściwe lub nieprawdziwe;

8.1.2  w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w dowolnym sądzie lub braku możliwości spłacenia swoich zobowiązań w terminie wymagalności;

8.1.3  w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy Brand Partnera bez możliwości naprawienia takiego naruszenia lub w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Kodeksu etycznego i Zasad postępowania;

8.1.4  w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy Brand Partnera, w tym dokumentów, o których mowa w niniejszym dokumencie, i zaniechania naprawienia tego naruszenia w które można naprawić, w ciągu 14 dni od otrzymania od nas pisemnego zawiadomienia.

 

9.   ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

9.1.  Procedura rozpatrywania reklamacji firmy Oriflame została opisana w Zasadach postępowania.

9.2  W każdym przypadku można zwrócić się z reklamacją, pytaniem lub prośbą do Biura Obsługi Klienta Oriflame pod adresem poczta@oriflame.com. Jeśli odpowiedź od Biura Obsługi Klienta Oriflame nie jest satysfakcjonująca, istnieje możliwość skontaktowania się z administratorem kodeksu Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB).

 

10.   KODEKS POSTĘPOWANIA

Oriflame ściśle przestrzega Kodeksu postępowania Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB), Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) oraz Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) (Kodeksu etyki sprzedaży bezpośredniej WFDSA).  Firma Oriflame wymaga od swoich Brand Partnerów ścisłego przestrzegania tych kodeksów, zgodnie z dalszymi postanowieniami Kodeksu etycznego i Zasad postępowania Oriflame. Kopie tych dokumentów można również uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod adresem poczta@oriflame.com

 

11.   BŁĘDY I KOREKTY

Mimo, iż dokładamy starań aby zamieszczać na niniejszej stronie dokładne i aktualne informacje, nie zapewniamy, ani nie gwarantujemy, że strona ta będzie wolna od błędów. Błędy w zakresie wprowadzonych danych lub inne problemy techniczne mogą czasami powodować wyświetlanie niedokładnych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich nieścisłości lub błędów typograficznych na naszej stronie, w tym cen i informacji na temat dostępności produktów oraz usług, i nie ponosimy odpowiedzialności za takie błędy. Możemy również w dowolnym momencie wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany funkcji, funkcjonalności lub treści strony. W przypadku wykrycia jakichkolwiek informacji lub opisów, które wydają się nieprawidłowe, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

 

12.   ŁĄCZA I NARZĘDZIA ONLINE

12.1 Możemy udostępniać łącza do witryn lub zasobów osób trzecich. Udostępnianie przez nas takich łączy nie stanowi potwierdzenia jakichkolwiek informacji, ani rekomendacji produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem takiego łącza. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub działanie Internetu, w tym innych witryn, do których ta strona może zawierać łącza lub do których dostęp umożliwia. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich błędach lub niewłaściwych materiałach znalezionych w witrynach internetowych, do których ta strona zawiera łącza.

12.2 W okresie członkostwa, Brand Partner może kwalifikować się do udziału w kampaniach polecających, w ramach których korzysta się z co najmniej jednego narzędzia, systemu lub oprogramowania online („Narzędzia online”). Brand Partner otrzymuje niewyłączną, niezbywalną i ograniczoną licencję na korzystanie z Narzędzi online w związku ze swoim członkostwem. Uczestnictwo w kampanii polecającej, w tym wszelkie świadczenia uzyskane w ramach danej kampanii, jest zależne od przestrzegania przez Brand Partnera niniejszej Umowy oraz wszelkich Zasad i procedur. Oriflame nie gwarantuje ani nie zapewnia dostępności lub dokładności Narzędzi online wykorzystywanych w kampaniach polecających. Oriflame zastrzega sobie prawo do dokonywania automatycznie – bez powiadomienia – aktualizacji, modernizacji, ogólnej zmiany lub usunięcia dowolnej kampanii polecającej i/lub dowolnego z Narzędzi online.

 

13.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1.  Umowa Brand Partnera, w tym niniejsze Warunki, podlegają prawu Terytorium, a wszelkie spory wynikające z Umowy Brand Partnera i niniejszych Warunków lub powstałe w związku z nimi, będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwe sądy na Terytorium. Sądy na Terytorium będą miały jurysdykcję niewyłączną.

13.2.  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, nieważność tego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych Warunków.

13.3.  Niewykonanie przez Oriflame któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się ich wykonalności.

13.4.  Niezależny Brand Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany, modyfikacji lub poprawienia Umowy Brand Partnera — w tym niniejszych Warunków, Drogi do Sukcesu (w tym Kodeksu etycznego i Zasad postępowania), a także wszelkich naszych Programów komercyjnych oraz Zasad i procedur. Zmiany w Umowie Brand Partnera mogą wynikać z (i) dostosowań wymaganych przez warunki rynkowe; (ii) zmian w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych; (iii) zmiany planów wynagrodzeń Oriflame; (iv) reorganizacji struktury biznesowej i sprzedażowej Oriflame; (v) zmian w procesie rejestracji i wymaganiach rejestracyjnych; (vi) zmian dowolnego kodeksu lub regulaminu opracowanego przez stowarzyszenia sprzedaży bezpośredniej, do którego stosuje się Oriflame; oraz (vii) wszelkich innych zmian mających wpływ na model biznesowy Oriflame. Wszelkie zmiany, modyfikacje lub poprawki do niniejszych Warunków zostaną opublikowane w naszej stronie internetowej i/lub odpowiednio przekazane powiadomieniem przesłanym na zarejestrowany adres email Brand Partnera, i staną się skuteczne w dniu określonym w takiej publikacji/powiadomieniu, ale nie wcześniej niż po upływie 30 dni. Brand Partner jest odpowiedzialny za śledzenie takich zmian na bieżąco.

13.5 Wszelkie zmiany w Umowie Brand Partnera, o których mowa w punkcie 13.4, podlegają akceptacji przez Brand Partnera jako warunek dalszego działania jako Brand Partnera, w tym przyszłego korzystania ze strony i zamawiania na niej Produktów. Możemy zażądać wyraźnej akceptacji tych zmian przez Brand Partnera, w przeciwnym razie, w przypadku dalszego zamawiania Produktów po wprowadzeniu zmian uznamy, że zmiany te zostały zaakceptowane. Jeżeli zmiany nie zostaną zaakcentowane w ciągu 2 miesięcy od ich wprowadzenia, wówczas Umowa Brand Partnera zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Brand Partner uznaje taki okres jest wystarczający i wyraźnie zrzeka się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu takiego rozwiązania Umowy.

13.6 Oriflame może dokonać cesji lub przeniesienia niniejszej Umowy lub dowolnej jej części na dowolną spółkę z Grupy Oriflame.

13.7.  Możemy wysyłać Brand Partnerowi alerty, powiadomienia, wiadomości e-mail, wiadomości bezpośrednie i ogólnie prowadzić z nim komunikację. Swoje preferencje dotyczące komunikacji marketingowej od nas można w każdej chwili zaktualizować, logując się do ustawień użytkownika. Akceptując niniejsze Warunki, Brand Partner zgadza się, że Oriflame będzie przesyłać mu wszelkie inne informacje/komunikaty dotyczące jego umowy i/lub zamówień na trwałym nośniku innym niż papier (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków skierowanych osobiście do Brand Partnera, które umożliwiają przechowywanie informacji w sposób dostępny do wykorzystania w przyszłości przez wystarczająco długi okres, co również umożliwia odtworzenie takich informacji bez wystąpienia zmian).

13.8.  Wszelkie zawiadomienia przekazane na mocy niniejszej Umowy, które są przesyłane przesyłką poleconą z doręczeniem na dzień następny lub przesyłką priorytetową na adres strony określony w niniejszej Umowie lub na inny adres, o którym jedna ze stron powiadamia drugą stronę co jakiś czas na piśmie, powodują rozpoczęcie biegu terminów wypowiedzenia (i) w przypadku przesyłki poleconej z doręczeniem na dzień następny od daty następnego dnia po nadaniu zawiadomienia, oraz (ii) w przypadku przesyłki priorytetowej od drugiego dnia roboczego po nadaniu takiego zawiadomienia. W przypadku dokonania zawiadomienia w inny sposób bieg terminu rozpoczyna się w dniu faktycznego otrzymania zawiadomienia.

13.9.  Warunki zawarte w niniejszym dokumencie mają pierwszeństwo przed innymi dokumentami, o których mowa w niniejszych Warunkach.

 

14.   POLITYKA PRYWATNOŚCI

14.1 Informacje na temat przetwarzania przez nas danych można znaleźć w Polityce prywatności Oriflame.

14.2.  Zobowiązujemy się do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich Danych osobowych (przy czym zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia tych informacji w określonych okolicznościach). Będziemy przechowywać je na bezpiecznym serwerze i będziemy w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych i praw konsumentów.

14.3  Dalsze istotne informacje na temat Oriflame Poland Sp. z o.o. znajdują się poniżej.

Nazwa: Oriflame Poland Sp. z o.o.

Adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, Poland

Dane kontaktowe: Telefon: (22) 307 78 00 Adres e-mail: poczta@oriflame.com

Rejestr handlowy lub inny rejestr publiczny

Krajowy Rejestr Sądowy numer rejestracyjny KRS: 0000039173

Numer VAT: 5220103006

 

15.   KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Umowy Brand Partnera, w tym niniejszych Warunków, należy skontaktować się z nami pod adresem poczta@oriflame.com lub zadzwonić pod numer (22) 307 78 00. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszelkie obawy i rozwiązać wszelkie problemy, które zostaną nam zgłoszone.

 

Ostatnia aktualizacja: 21/03/2022

 

v. 5.2202